Strona główna » Sport » Mazurskie wyzwanie, czyli Runmageddon już w ten weekend
Sport

Mazurskie wyzwanie, czyli Runmageddon już w ten weekend

zdjęcie organizatora
Prawdziwa sportowo-wodna przygoda czekać będzie na turystów i mieszkańców Mazur 22-23 sierpnia. Długo oczekiwany ekstremalny bieg z przeszkodami Runmageddon trafi do Ełku i zaserwuje wyzwanie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Będą ekstremalne trasy biegowe, emocjonujące przeszkody i kajakowa przeprawa.

Fani eks­tre­mal­ne­go spor­tu już zacie­ra­ją ręce przed sierp­nio­wym Run­ma­ged­do­nem. Ełc­kie wyda­rze­nie będzie wyjąt­ko­we, bo jako jedy­ne w tym roku odbę­dzie się nad pięk­nym mazur­skim jezio­rem. Jego uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję prze­te­sto­wać swo­je umie­jęt­no­ści bie­go­we, spraw­ność na prze­szko­dach oraz zoba­czą, jak radzą sobie, pły­wa­jąc kajakiem.


Tra­sa Run­ma­ged­do­nu Ełk popro­wa­dzo­na zosta­nie w kie­run­ku jezio­ra Żabie Oko, gdzie na star­tu­ją­cych cze­kać będzie wycisk z obcią­że­niem. Następ­nie powró­ci do mia­sta i obie­gnie całe Jezio­ro Ełc­kie, zaha­cza­jąc o zna­ną Run­ma­ged­doń­czy­kom Pla­żę Miej­ską. Ostat­ni etap bie­gu roze­gra się w lesie naszpi­ko­wa­nym natu­ral­ny­mi prze­szko­da­mi. Wisien­ką na tor­cie będzie prze­pra­wa kaja­ko­wa pro­sto do mety.

W ełc­kiej edy­cji udział mogą wziąć dzie­ci w wie­ku 4 – 11 lat, mło­dzież 12 – 15 lat oraz oso­by po 16 roku życia. Naj­młod­si zmie­rzą się z for­mu­łą KIDS i poko­na­ją 1 kilo­metr z 10 prze­szko­da­mi. Ich tra­sa mie­ścić się będzie na tere­nie Nowej Pla­ży Miej­skiej w Ełku, gdzie z tara­su wido­ko­we­go rodzi­ce będą mogli robić feno­me­nal­ne zdję­cia swo­im dziel­nym pocie­chom. Nasto­lat­ko­wie sta­ną przed wyzwa­niem for­mu­ły Junior, czy­li dwóch kilo­me­trów z 15 prze­szko­da­mi. Oso­by po 16 roku życia będą mogły wybie­rać mię­dzy for­mu­ła­mi Intro (3 km, 15 prze­szkód) lub Rekrut (6 km, 30 prze­szkód). Doro­śli będą mogli tak­że spró­bo­wać swo­ich sił, poko­nu­jąc naj­dłuż­szy 21-kilo­me­tro­wy dystans naje­żo­ny 70 prze­szko­da­mi-for­mu­łę Hard­co­re by Under Armour.

Zapi­sy do udzia­łu w Run­ma­ged­do­nie pro­wa­dzo­ne są poprzez stro­nę inter­ne­to­wą: https://www.runmageddon.pl/imprezy/runmageddon-elk-22 – 08-2020 do  21 sierp­nia 2020 r.  22 – 23 sierp­nia będzie moż­na zapi­sać się na bieg w Biu­rze Zawo­dów. W związ­ku z obec­ną sytu­acją epi­de­micz­ną wpro­wa­dzo­ne zosta­ły zmia­ny w orga­ni­za­cji even­tu. Przed wej­ściem na teren impre­zy każ­dy uczest­nik będzie pod­da­ny pomia­ro­wi tem­pe­ra­tu­ry cia­ła. Przy odbio­rze pakie­tu w Biu­rze Zawo­dów będzie zobli­go­wa­ny do wypeł­nie­nia ankie­ty doty­czą­cej COVID19. Na tere­nie Run­ma­ged­do­nu Ełk prze­by­wać mogą tyl­ko uczest­ni­cy. Do momen­tu star­tu każ­dy z nich powi­nien prze­by­wać w masce i ręka­wicz­kach. Mię­dzy seria­mi wpro­wa­dzo­ne zosta­ną prze­rwy tech­nicz­ne słu­żą­ce dezyn­fek­cji przeszkód.

Mate­ria­ły pra­so­we organizatora

5 komentarzy

napisz komentarz
  • Dla­cze­go wzdłuż rze­ki i w oko­li­cach szpi­ta­la woj­sko­we­go PUK kosi tra­wę. Prze­cież jest susza…katastrofalna. Komu prze­szka­dza chro­nią­ca przed wysu­sze­niem i ero­zją gle­by tra­wa??? Ps. Ile kosz­tu­je podat­ni­ków ta impreza???

    • Plan kosze­nia idzie swo­im ryt­mem i nie ma zna­cze­nia że jest susza, pano­wie wypo­sa­że­ni w róż­no­ra­kie urzą­dze­nia koszą­ce mają tyl­ko kosić , no i zgod­nie z har­mo­no­gra­mem. Mogli­by np. zająć się czymś innym, ale po co, ktoś musiał­by zmie­nić har­mo­no­gram, pil­no­wać, a na to nie gło­wy nikt i chę­ci. Zno­wu ran­ma­ge­do­no­wa impra kosz­tu­je ponad 300 tysię­cy, ale co tam, jest płat­nik jest zabawa.

  • Czy­li pre­zy­dent dalej fun­du­je za kasę miej­ską atrak­cje dla garst­ki przy­jezd­nych , no i sobie, a ełcza­nie niech pła­cą, śmie­cia­mi się wyrów­na. A dług rośnie.…

    • Włod­ku pamię­taj o jednym…po tych bie­gach będzie samo zdro­wie i uśmiech na twa­rzach. śmie­cie cóż poczekają 😉

      • Oraz zry­te traw­ni­ki i ponisz­czo­na infra­struk­tu­ra tere­nów zie­lo­nych przy rzece 🙂

KRONIKA POLICYJNA