Strona główna » Kraj/ świat » MEN da pieniądze na stołówki
Kraj/ świat

MEN da pieniądze na stołówki

Fot. PAP/L. Szymański

Mini­ster edu­ka­cji prze­ka­za­ła do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych i uzgod­nień mię­dzy­re­sor­to­wych pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia zwią­za­ne­go z reali­za­cją wie­lo­let­nie­go rzą­do­we­go pro­gra­mu Posi­łek w szko­le i w domu”. Trze­ci moduł tego pro­gra­mu doty­czy wspie­ra­nia w latach 2019 – 2023 orga­nów pro­wa­dzą­cych publicz­ne szko­ły pod­sta­wo­we w zapew­nie­niu bez­piecz­nych warun­ków nauki, wycho­wa­nia i opie­ki przez orga­ni­za­cję sto­łó­wek i miejsc spo­ży­wa­nia posiłków.

Zgod­nie z pro­jek­tem dofi­nan­so­wa­nie będzie mogło być przy­zna­ne na zor­ga­ni­zo­wa­nie nowych sto­łó­wek szkol­nych, dopo­sa­że­nie i adap­ta­cję tych dzia­ła­ją­cych oraz tych, któ­re obec­nie nie funk­cjo­nu­ją, tak aby mogły zostać uru­cho­mio­ne. Na ten cel samo­rzą­dy mogą pozy­skać z pro­gra­mu do 80 tys. zł. Moż­li­we będzie tak­że uzy­ska­nie wspar­cia na adap­ta­cję, popra­wę stan­dar­du i wypo­sa­że­nie pomiesz­czeń prze­zna­czo­nych do spo­ży­wa­nia posił­ków (jadal­ni). W tym przy­pad­ku mak­sy­mal­ne dofi­nan­so­wa­nie wynie­sie 25 tys. zł.

Gmi­na będzie musia­ła zapew­nić 20 proc. wkła­du wła­sne­go. Każ­dy z orga­nów pro­wa­dzą­cych może otrzy­mać wspar­cie finan­so­we w odnie­sie­niu do danej szko­ły jeden raz w cza­sie reali­za­cji modu­łu 3 Pro­gra­mu. Na wystą­pie­nie do woje­wo­dy z wnio­skiem o udzie­le­nie wspar­cia finan­so­we­go gmi­na będzie mia­ła czas do 30 kwiet­nia przy­szłe­go roku (do 15 kwiet­nia będą do niej wpły­wać wnio­ski ze szkół).

Pro­jekt okre­śla kry­te­ria oce­ny wnio­sków. Jest wśród nich kry­te­rium licz­ba uczniów w szko­le”, któ­re ma na celu pre­mio­wa­nie małych szkół, w szcze­gól­no­ści tych liczą­cych do 70 uczniów, w któ­rych zapew­nia­nie żywie­nia uczniów jest trudniejsze.

Kry­te­rium dotych­cza­so­wy spo­sób zapew­nie­nia żywie­nia uczniów w szko­le, z uwzględ­nie­niem warun­ków loka­lo­wo-tech­nicz­nych posia­da­nych przez szko­łę” ma na celu pre­mio­wa­nie szkół, któ­re zapew­nia­ją żywie­nie uczniom. Ponie­waż celem modu­łu 3 Pro­gra­mu jest wzmoc­nie­nie opie­kuń­czej funk­cji szko­ły pod­sta­wo­wej w zakre­sie zapew­nia­nia uczniom żywie­nia, uzna­no za zasad­ne pre­mio­wa­nie tych szkół, któ­re do tej pory naj­le­piej reali­zo­wa­ły tę funk­cję, z uwzględ­nie­niem posia­da­nych warun­ków loka­lo­wo-tech­nicz­nych. Z tego powo­du naj­wyż­szą licz­bę punk­tów przy­zna­no szko­łom, któ­re zapew­nia­ją posi­łek zło­żo­ny z dwóch dań gorą­cych przy­go­to­wa­ny na miej­scu w sto­łów­ce szkol­nej, ale tak­że w jadal­ni, jeże­li szko­ła nie dys­po­nu­je wła­sną kuch­nią. Naj­ni­żej oce­nia­ne jest dostar­cze­nie posił­ków za pomo­cą cate­rin­gu w przy­pad­ku kie­dy szko­ła posia­da kuch­nię, ale nie jest ona wykorzystywana.

http://kurier.pap.pl