Strona główna » Pandemia koronawirus » MF: w najbliższych dniach limit dla płatności zbliżeniowych bez PIN będzie podniesiony
Pandemia koronawirus

MF: w najbliższych dniach limit dla płatności zbliżeniowych bez PIN będzie podniesiony

W naj­bliż­szych dniach limit dla płat­no­ści zbli­że­nio­wych bez PIN zosta­nie pod­nie­sio­ny — zapo­wia­da na Twit­te­rze Mini­ster­stwo Finan­sów. Visa i Master­card pod­nio­są limit do 100 zł — dodaje.
W ubie­głym tygo­dniu mini­ster Tade­usz Kościń­ski zwró­cił się z proś­bą do orga­ni­za­cji kar­to­wych o pod­nie­sie­nie płat­no­ści bez­sty­ko­wych do 100 zł bez PIN. W naj­bliż­szych dniach limit dla płat­no­ści zbli­że­nio­wych bez PIN zosta­nie pod­nie­sio­ny” — czy­ta­my we wpi­sie MF.

Do 100 zł bez PIN. Visa i Master­card pod­nio­są limit trans­ak­cji zbli­że­nio­wych” — dodał resort.

We wto­rek wie­czo­rem Visa zapo­wie­dzia­ła, że w czwar­tek 19 mar­ca br. obo­wią­zu­ją­cy w Pol­sce limit dla trans­ak­cji zbli­że­nio­wych Visa bez poda­wa­nia PIN‑u zosta­nie pod­nie­sio­ny z 50 zł do 100 zł. — W odpo­wie­dzi na ocze­ki­wa­nia regu­la­to­ra, han­dlow­ców i kon­su­men­tów, 19 mar­ca 2020 r. obo­wią­zu­ją­cy w Pol­sce limit dla trans­ak­cji zbli­że­nio­wych Visa bez poda­wa­nia PIN‑u (50 zł), zosta­nie pod­nie­sio­ny do wyso­ko­ści 100 zł — poda­ła Visa w komunikacie.

Visa wska­za­ła, że pod­nie­sie­nie limi­tu dla trans­ak­cji zbli­że­nio­wych doko­ny­wa­nych kar­ta­mi Visa zosta­ło uzgod­nio­ne z uczest­ni­ka­mi eko­sys­te­mu ban­ko­we­go w Pol­sce i uzy­ska­ło akcep­ta­cję Naro­do­we­go Ban­ku Polskiego”.

W ub. tygo­dniu z powo­du epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa Komi­sja Nad­zo­ru Finan­so­we­go zwró­ci­ła się z proś­bą do NBP o zasto­so­wa­nie wyż­szych limi­tów dla trans­ak­cji kar­ta­mi zbliżeniowymi.

Z kolei mini­ster finan­sów Tade­usz Kościń­ski zwró­cił się w pią­tek do orga­ni­za­cji kar­to­wych o przy­spie­sze­nie prac nad wdro­że­niem moż­li­wo­ści płat­no­ści bez­do­ty­ko­wych do 100 zł bez PIN‑u.

Od week­en­du w Pol­sce obo­wią­zu­je stan zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go wpro­wa­dzo­ne roz­po­rzą­dze­niem mini­stra zdro­wia Łuka­sza Szu­mow­skie­go. Prze­wi­du­je ono, że w okre­sie od 14 mar­ca 2020 r. do odwo­ła­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej ogła­sza się stan zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w związ­ku z zaka­że­nia­mi wiru­sem SARS-CoV‑2.

(PAP)
pad/ dym/.