Strona główna » Lokalne » Miasto planuje przebudowę ulicy Sikorskiego i skrzyżowań.Na razie tylko do torów
Lokalne

Miasto planuje przebudowę ulicy Sikorskiego i skrzyżowań.Na razie tylko do torów

Pod­czas ostat­niej sesji miej­skiej prze­gło­so­wa­no zmia­ny w doku­men­cie Wie­lo­let­niej Pro­gno­zy Finan­so­wej (WPF), któ­re doty­czą popra­wy ruchu dro­go­we­go na uli­cy Sikor­skie­go. Cho­dzi o zmia­ny  zwią­za­ne z doku­men­ta­cją pro­jek­to­wą.

Pier­wot­nie poja­wi­ła się kon­cep­cja prze­bu­do­wa­nia od ron­da uli­cy Woj­ska Pol­skie­go do torów kole­jo­wych przy ul. Bahr­ke­go. Teraz, po zmia­nach pla­nu­je się pro­jekt prze­bu­do­wy uli­cy Sikor­skie­go obej­mu­ją­ce­go odci­nek od ul. Woj­ska Pol­skie­go do torów kole­jo­wych (przy Lidlu). Dal­szy odci­nek będzie dopro­jek­to­wa­ny po osta­tecz­nym zapla­no­wa­niu inwe­sty­cji Rail Bal­ti­ca przez PKP (um).

O szcze­gó­łach zmian zwią­za­nych z moder­ni­za­cją ruchu na uli­cy Sikor­skie­go za wcze­śnie jesz­cze mówić. Wia­do­mo jed­nak, że prze­bu­do­wy mają docze­kać się skrzy­żo­wa­nia z uli­ca­mi Pił­sud­skie­go, War­szaw­ską, Toruń­ską, Wileń­ską i Gdańską.

Jak zosta­ną roz­wią­za­ne obec­ne pro­ble­my komu­ni­ka­cyj­ne, szcze­gól­nie na skrzyżowaniach?

- To pro­jek­tan­ci zasu­ge­ru­ją roz­wią­za­nia czy będzie to ron­do, czy sygna­li­za­cja świetl­na. Istot­na jest tutaj rezer­wa miej­sca, szcze­gól­nie jeże­li cho­dzi o ron­da – mówi miastu-gazecie.pl Artur Urbański.

Mia­sto chce też, aby w pro­jek­cie zna­la­zła się ścież­ka rowe­ro­wa zapla­no­wa­na na całym odcin­ku, któ­ry ma zostać przebudowany.

O tym, kie­dy wja­dą bul­do­że­ry, zade­cy­du­ją zapi­sa­ne w budże­cie mia­sta odpo­wied­nie kwoty.

- Będzie­my też ubie­ga­li się o wspar­cie ze źró­deł poza­bu­dże­to­wych np. Fun­du­szu Dróg Samo­rzą­do­wych. Celem tej prze­bu­do­wy jest zapew­nie­nie płyn­no­ści ruchu szcze­gól­nie w obrę­bie skrzy­żo­wań. Dzi­siaj te miej­sca bar­dzo się kor­ku­ją szcze­gól­nie w godzi­nach popo­łu­dnio­wych. Chce­my też zapew­nić bez­piecz­ny prze­jazd rowe­rzy­stów na tym odcin­ku jak też sko­mu­ni­ko­wać osie­dle Koniecz­ki z sie­cią ście­żek rowe­ro­wych mia­sta Ełku – infor­mu­je Urbański.

8 komentarzy

napisz komentarz
    • A to już pre­zes, pre­zy­dent i pre­mier ramię w ramię zała­twi­li. Sasin plą­tał się w pobli­żu, dla­te­go od cza­su do cza­su leje.

  • Szy­ku­je się zmia­na na sta­no­wi­sku PiS w Ełku. Pani sena­tor podob­no zaklepana.Powod 9 człon­ków PiS w tym poło­wa rodzi­na kosy. Takie cho­dzą plo­tecz­ki. A każ­da plo­tecz­ka ma tro­chę prawdy.

  • Dzię­ku­je­my Panu Kosa­kow­skie­mu za tę inwe­sty­cję. To tyl­ko dzię­ki jego wysił­kom Sikor­skie­go będzie prze­bu­do­wa­na. Dzię­ku­je­my Panu Kosa­kow­skie­mu że powsta­nie Rail­bal­ti­ca. Liczy­my że pomy­śli Pan też o innych inwe­sty­cjach. Co by było w Ełku gdy­by tu Pana nie było.

OSTATNIE