Strona główna » GALERIE » Miasto zachęca „Poznaj Program Rewitalizacji Ełku”. Niektóre propozycje zaskakują [galeria]
GALERIE Lokalne

Miasto zachęca Poznaj Program Rewitalizacji Ełku”. Niektóre propozycje zaskakują [galeria]

Miasto zachęca ełczan do zapoznania się z nową stroną internetową, która jest poświęcona odbudowie naszego miasta. Z portalu dowiecie się o planach rewitalizacji oraz zagospodarowaniu terenów miejskich. Zamieszczony jest tam także Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016 - 2023, z którego dowiecie się co, gdzie i kiedy planowane jest/było w naszym mieście.

Stro­na jest boga­to” wypo­sa­żo­na w zdję­cia, a to zachę­ca do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi. Klu­czo­wym, god­nym pochwa­ły ele­men­tem stro­ny jest zakład­ka kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne”. Klu­czo­wym choć­by z tego powo­du, że ełcza­nie coraz śmie­lej, choć jesz­cze w nie­wiel­kiej licz­bie, bio­rą udział we wszel­kie­go rodza­ju kon­sul­ta­cjach. Tam też znaj­dzie­my rapor­ty z odby­tych już spo­tkań z mieszkańcami.

 My zwró­ci­li­śmy szcze­gól­ną uwa­gę na  zakład­kę pt. Wizu­ali­za­cje Nowe­go Śród­mie­ścia Ełku, któ­ra otwie­ra album zdję­cio­wy z kon­cep­cja­mi zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nów. Naj­bar­dziej, (nega­tyw­nie) zasko­czył nas pro­jekt zago­spo­da­ro­wa­nia parku/ skwe­ru przy uli­cy Sło­wac­kie­go oraz teren przy daw­nej, odno­wio­nej już hali bokserskiej.

Oglą­da­jąc zdję­cia musi­my pamię­tać, że są to jedy­nie kon­cep­cje i że nie muszą mieć one odzwier­cie­dla­nia w rze­czy­wi­sto­ści. Jed­nak, … mając na uwa­dze podej­ście mia­sta” do pew­nej prze­sa­dy i mega­lo­ma­nii, war­to obser­wo­wać, co się tam w tej naszej rewi­ta­li­za­cji dziać będzie. 😉

Ze stro­ną zapo­zna­cie się tutaj

Gale­ria (klik­nij na zdję­cie, aby otwo­rzyć gale­rię).  Pod każ­dym zdję­ciem jest opis, któ­re­go miej­sca doty­czy rewitalizacja. 

Zdję­cia pocho­dzą z ser­wi­su rewitalizacja.elk. ( Urząd Mia­sta Ełku)

19 komentarzy

napisz komentarz
 • Fon­tan­ny to zbęd­ny gadżet gene­ru­ją­cy wydatki.…

 • za dlu­go rza­dzi i skut­kiem tego kaz­da wla­dza depra­wu­je a wla­dza abso­lut­na depra­wu­je absolutnie”.Aby zoba­czyc jak mia­sto wygla­da, nale­rzy: zejsc z pede­sta­lu zdjac oku­la­ry nalo­zo­ne przez swi­te przyboczna,polaczyc dwie polku­le muzgo­we i obej­zec mia­sko z wyso­ko­sci miesz­kan­ca mia­sta Elk.Powodzenia.Rzadzacy zacho­wu­ja sie jak nalogowcy.Przy urze­dach powin­ny pod­jac pra­ce psy­cho­lo­go­wie aby rza­dza­cym zdro­wie psy­chicz­ne nie sia­dlo jak w seria­lu” RANCZO”.

 • Ten czło­wiek już nicze­go roz­sąd­ne­go ze swo­imi przy­du­pa­sa­mi nie wymy­śli. Czas na nie­go, aby odszedł w nie­sła­wie i nie nisz­czył do resz­ty mia­sta. Uwa­ża się nie wia­do­mo za kogo, a tak napraw­dę nic nie umie poza mar­no­wa­niem naszych pieniędzy.

 • Win­cej beto­nu , pro­po­nu­je lać pro­sto z gru­chy na traw­ni­ki a chło­py nie­chaj gra­bia­mi roz­cią­gan­jo i win­cej latar­ni z oszczęd­ny­mi leda­mi dla ochro­ny śro­do­wi­ska , elek­trow­ni trza takiej klien­te­li. Dzia­łaj Tomek masz zie­lo­ne światło

 • To co ten dziw­ny pan robił przez tyle lat. Teraz ogła­sza odbu­do­wę Ełku. Uznał w koń­cu że mostec­ki i lam­pec­ki to był mał­pi gaj.

 • Faj­nie, że powsta­ła taka stro­na. Wrzuć­cie wię­cej wizu­ali­za­cji ze śród­mie­ścia z pro­jek­to­wa­ną i zre­ali­zo­wa­ną zabu­do­wą, np kon­kurs na Plac Miej­ski, dwo­rzec kole­jo­wy, Park Koper­ni­ka, inne skwe­ry, wie­ża wido­ko­wa, kład­ka przez jezio­ro, nowe kamie­ni­ce i blo­ki developerów…

 • Pre­zy­dent niech spła­ci dłu­gi a skwer­ki niech robi u sie­bie w miesz­ka­niu i na wła­sny koszt

  • Popie­ram. Dość tego kaba­re­tu i zadłu­ża­nia mia­sta. Zresz­tą co ten pan potra­fi więcej.

 • Tu powi­nien wejść pro­ku­ra­tor a nie kolej­ne wariac­ki plany.

 • Może niech ten pan któ­ry znisz­czył mia­sto robiąc z nie­go mał­pi gaj odpu­ści już i nic wię­cej nie psu­je. Kolo­ro­we lamp­ki i lam­pec­ki, mostecz­ki wysta­cza­ja­co zba­dzie­wi­ły Ełk. Pora się pako­wać bo tak złych noto­wań nie miał nigdy. Zabra­nia­my zbli­ża­nia się do Mia­sta ze swo­imi pomysłami.

 • Komen­ta­rze są odbi­ciem tego co ludzie myślą. Bo to, że gdzieś w pobli­żu, za mia­stem są lasy, to nie zna­czy, że mamy ich dość, że w mie­ście trze­ba wyciąć wszyst­kie drze­wa. Drze­wa, to w lesie. Lecz i wyci­na­ją nam wokół, za mia­stem. Brak poro­zu­mie­nia, czy jak? Nie, to zawsze gdzieś tam o pie­nią­dze cho­dzi. Zaro­bić, wydać… krą­ży zło­ty pieniądz”.
  W Ełku, jak zwy­kle — zapew­ne na beton i kost­kę bru­ko­wą to mia­sto ma pod­pi­sa­ną umo­wę na dzie­się­cio­le­cia… na wyłącz­ność. Tyl­ko z kim? Nato­miast drze­wa są nam obce… Bo to chy­ba cią­gle panu­je to prze­ko­na­nie, że w koro­nach żyją pta­ki… one nie tyl­ko hała­su­ją, ale przede wszyst­kim cią­gle jedzą, tra­wią… i wyda­la­ją. Cza­sem, może… waż­ne­mu urzęd­ni­ko­wi taki pta­szek naro­bił na gło­wę. Może?
  Trze­ba się mścić na przy­ro­dzie, bo ona utrud­nia powszech­ne życie czło­wie­ko­wi. Słoń­ce ogra­ni­cza­ją, mniej świa­tła mamy. Bo takie drze­wa prze­cież mają liście, a te spa­da­ją wokół, toteż śmie­cą. Trze­ba to zbie­rać, do Sie­dlisk wozić do uty­li­za­cji… a to wszyst­ko prze­cież kosz­tu­je. I te wred­ne pta­ki… prze­cież żyją, bru­dzą i nam tlen zabie­ra­ją. Czło­wiek rzą­dzi — pra­wem natu­ral­nym jest naj­waż­niej­szy i decyduje.

 • Ogrod­ni­cy zacie­ra­ją ręce. Będzie cze­go doglą­dać aby to wszyst­ko wyglą­da­ło przez lata schlud­nie. Ale to tyl­ko moje zda­nie czło­wie­ka oszczędnego.

 • Słoń­ce Mazur kocha beton a nie­na­wi­dzi drzew. Zie­leń to dla nie­go kwiat­ki i rabat­ki. Rad­ni do robo­ty zatrzy­maj­cie jego sza­leń­stwa bo zabe­to­nu­je całe miasto

 • Lepiej niech nic nie robią, od jakie­goś cza­su, czym się nie zaj­mie pre­zio to śpię***li

 • Zno­wu beto­no­za. A potem płacz, że stu­dzien­ki nie nadą­ża­ją w wchła­nia­niem wody, że smog w mie­ście. Trze­ba jak naj­wię­cej zie­le­ni, a jeśli chod­ni­ki, to z ażu­ro­wej kost­ki, z prze­ra­sta­ją­cą trawą,by wchła­nia­ła wodę i dawa­ła tlen. Zalać beto­nem to każ­dy potrafi.