Strona główna » Sport » Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów
Sport

Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów

W Grudziądzu odbyły się zawody o puchar Polski w boksie. Startowało ponad 150 zawodników z terenu całego kraju. Bardzo dobrze spisał się zawodnik MKB Mazur” Krukowski Adrian, który w kategorii wagowej 66 kg zajął drugie miejsce.

W wal­ce ćwierć­fi­na­ło­wej zwy­cię­żył w dru­giej run­dzie Ter­lec­kie­go Igo­ra Skor­pion” Szcze­cin. Był to dobry poje­dy­nek w wyko­na­niu ełcza­ni­na, od począt­ku wal­ki miał dużą prze­wa­gę, któ­rą zakoń­czył moc­ną kontrą w dru­giej run­dzie gdzie po wyli­cze­niu zawod­ni­ka, sędzia prze­rwał wal­kę i ogło­sił zwy­cię­stwo Adria­na. Jesz­cze ład­niej­szą wal­kę sto­czył Kru­kow­ski w pół­fi­na­le, gdzie wygrał 3:0 z aktu­al­nym wice­mi­strzem Pol­ski Woj­cie­chem Guż­ni­cza­kiem Poznań Boks Team.

foto: nade­sła­ne

Przez wszyst­kie trzy run­dy trwa­ła zacię­ta wal­ka w pół­dy­stan­sie, z któ­rej zwy­cię­sko wycho­dził Adrian, co prze­sa­dzi­ło o jego zwy­cię­stwie. Boks jest dys­cy­pli­ną, w któ­rej bar­dzo czę­sto odno­si się kon­tu­zję, nie­ste­ty na sku­tek odnie­sio­nych ura­zów we wcze­śniej­szych poje­dyn­kach ełcza­nin nie przy­stą­pił do wal­ki o zwy­cię­stwo w całym tur­nie­ju i zajął dru­gie miej­sce. Był to kolej­ny bar­dzo dobry występ Kru­kow­skie­go Adria­na, któ­ry sys­te­ma­tycz­nie pod­no­si swo­je umiejętności.
Wyjazd na zawo­dy był moż­li­wy dzię­ki dota­cji otrzy­ma­nej na roz­wój spor­tu z Powia­tu Ełk i Urzę­du Mia­sta Ełku.
Tade­usz Biryło[fruitful_sep]

tagi

OSTATNIE