Strona główna » Sport » Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Niedźwiedzia
Sport

Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Niedźwiedzia

nadesłane

W minio­ną sobo­tę w Kętrzy­nie odbył się Mię­dzy­na­ro­do­wy Tur­niej Bok­ser­ski o Puchar Niedź­wie­dzia. Star­to­wa­ło 50 zawod­ni­ków z Nie­miec, Gru­zji, Esto­nii, Litwy i Pol­ski oraz zawod­ni­cy MKB Mazur” Ełk.

W wal­ce wie­czo­ru, w kate­go­rii wie­ko­wej senior Kru­kow­ski Adrian MKB Mazur” Ełk 69 kg spo­tkał się z Toma­szem Gryc­kie­wi­czem z Olsz­ty­na. Była to naj­ład­niej­sza wal­ka całe­go tur­nie­ju. Gryc­kie­wicz Tomasz to doświad­czo­ny zawod­nik, meda­li­sta mistrzostw Pol­ski junio­rów i senio­rów. Po bar­dzo ład­nej wal­ce ełcza­nin wygrał na punk­ty z zawod­ni­kiem z Olsz­ty­na. Był to uda­ny debiut Kru­kow­skie­go Adria­na w kate­go­rii senio­rów. Życzy­my dal­szych sukcesów.
Wyjazd na zawo­dy był moż­li­wy dzię­ki otrzy­ma­nej dota­cji z Urzę­du Mia­sta i Powia­tu w Ełku.
Tade­usz Biryło

 

KRONIKA POLICYJNA