Strona główna » Lokalne » Miejsce do odpoczynku a może parkingi: 6 maja kolejne spotkanie konsultacyjne „Ełk- Stadion”
Lokalne

Miejsce do odpoczynku a może parkingi: 6 maja kolejne spotkanie konsultacyjne Ełk- Stadion”

W czwartek, 6 maja, w godz. od 15 do 18 odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w ramach projektu po nazwą „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

W pierw­szym spo­tka­niu, któ­re odby­ło się 22 kwiet­nia przy ul. Pił­sud­skie­go, wzię­ło udział ponad 70 osób i wpły­nę­ło 46 ankiet — infor­mu­je ełc­ki ratusz i zachę­ca do ponow­ne­go spotkania. 

Punkt kon­sul­ta­cyj­ny będzie się mie­ścił przy ul. Gdań­skiej na pla­cu za blo­ka­mi nr 33 i 35. Spo­tka­nie odby­wać się będzie w rygo­rze sanitarnym.


Głów­nym tema­tem będzie zago­spo­da­ro­wa­nie wła­śnie tego obsza­ru. Miesz­kań­cy będą mogli bez­po­śred­nio pod­czas roz­mo­wy prze­ka­zać swo­je uwa­gi i ocze­ki­wa­nia doty­czą­ce pro­jek­tu miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go Ełk- Sta­dion” poło­żo­ne­go na obsza­rze pomię­dzy uli­ca­mi: Pił­sud­skie­go, Moniusz­ki, Gdań­ską i Sikorskiego.


Ist­nie­je też moż­li­wość wypeł­nie­nia ankie­ty w wer­sji papie­ro­wej lub onli­ne na stro­nie elk.pl w zakład­ce pla­no­wa­nie przestrzenne.

Link do ankie­ty: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdde9HgVOiSc6QSwhB932ZgyIqiL08t1C6pLDAiwAzC9A5zg/viewform

OSTATNIE