Mieszkańcy gminy Ełk: dziś jest to bitwa, ale jesteśmy gotowi na wojnę

Nie­wy­god­ne decy­zje dla miesz­kań­ców gmi­ny Ełk mie­li pod­jąć rad­ni w spra­wie reor­ga­ni­za­cji szkół wiej­skich pod­czas ostat­niej komi­sji oświa­ty. Na pierw­szy rzut zmian mia­ły­by docze­kać się szko­ły pod­sta­wo­we w Mro­zach Wiel­kich, Cheł­chach i Ręku­sach. Wg przed­ło­żo­ne­go pro­jek­tu uchwa­ły dzie­ci klas 4 – 8 mia­ły­by uczęsz­czać do szkół wiej­skich odda­lo­nych o parę kilo­me­trów. I tak dzie­ci z Chełch uczęsz­cza­ły­by do szko­ły w Stra­du­nach, z Mro­zów Wiel­kich do Nowej Wsi Ełc­kiej a ucznio­wie z Rękus do Wosz­czel. Nato­miast … Czy­taj dalej Miesz­kań­cy gmi­ny Ełk: dziś jest to bitwa, ale jeste­śmy goto­wi na wojnę