Strona główna » Pod napięciem » Mieszkańcy Gminy Ełk: Staniemy w obronie Księdza Proboszcza. Ruszyła SMS-owa akcja wsparcia
Pod napięciem

Mieszkańcy Gminy Ełk: Staniemy w obronie Księdza Proboszcza. Ruszyła SMS-owa akcja wsparcia

Pisaliśmy o tym:
Konserwator wstrzymał hucpę na cmentarzu w Nowej Wsi Ełckiej. Policja bada sprawę
Proboszcz  z Nowej Wsi Ełckiej z zarzutami prokuratorskimi. 
 • Wczoraj, za sprawą artykułu opublikowanego przez portal money.pl zrobiło się ponownie głośno o dewastacji cmentarza w Nowej Wsi Ełckiej.

Przy­po­mnij­my: Wio­sną tego roku za spra­wą przy­pad­ko­wych miesz­kań­ców do sie­ci tra­fi­ły zdję­cia doty­czą­ce dewa­sta­cji przed­wo­jen­nych nagrob­ków na cmen­ta­rzu para­fial­nym w Nowej Wsi Ełc­kiej. Spra­wa sta­ła się na tyle bul­wer­su­ją­ca, bo dewa­sta­cji nagrob­ków i wycin­ki drzew doko­na­no na tere­nie, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest pro­boszcz tam­tej­szej parafii.

Wyja­śnie­niem tego zda­rze­nia zaję­ły się orga­ny ści­ga­nia, posło­wie oraz Urząd Gmi­ny Ełk.

Jak poda­je money.pl, w spra­wie nie­upraw­nio­nej wycin­ki drzew Gmi­na Ełk wyda­ła decy­zję wymie­rza­ją­cą Para­fii Rzym­sko-Kato­lic­kiej pw. św. Józe­fa Rze­mieśl­ni­ka w Nowej Wsi Ełc­kiej, admi­ni­stra­cyj­ną karę pie­nięż­ną w łącz­nej wyso­ko­ści 1 928 694 zł”.

Wyso­kość nało­żo­nej przez gmi­nę kary (pra­wie 2 milio­ny zło­tych) obu­rzy­ła nie­któ­rych miesz­kań­ców gmi­ny, że ci posta­no­wi­li bro­nić proboszcza.

Miesz­kań­cy ruszy­li z akcją SMS-ową, w któ­rej wyra­ża­ją wspar­cie pro­bosz­czo­wi i jed­no­cze­śnie winą za sytu­ację obar­cza­ją wój­ta Gmi­ny Ełk, Toma­sza Osewskiego.

Sta­nie­my w obro­nie Księ­dza Pro­bosz­cza. To miej­sce jak mówią miesz­kań­cy, było zaro­śnię­te, poro­śnię­te i prze­ro­śnię­te od pamięt­nych cza­sów, i niko­mu nie prze­szka­dza­ło. Nato­miast jak wje­chał cięż­ki sprzęt, to mógł spod zie­mi wypchać zapo­mnia­ne gro­by. Ksiądz jest bar­dzo dobrym Gospo­da­rzem Kościo­ła i Para­fii. Nato­miast nało­że­nie kary za ścię­te drze­wo, drze­wa, gdzie Wójt chwa­li się, że ma tak dosko­na­łe kon­tak­ty z Kurią i z ks. Bisku­pem, to przy­spo­rzył Para­fii i Miesz­kań­com pro­ble­mów. Bra­wo Wójt i jego Urząd, nie mówiąc o Rad­nych z Nowej Wsi Ełc­kiej” [treść oryginalna]. 

O odnie­sie­nie się do zarzu­tów popro­si­li­śmy wło­da­rza gmi­ny — cze­ka­my na odpowiedź.

War­to też dodać, że w tej spra­wie pro­ku­ra­tu­ra zarzu­ci­ła pro­bosz­czo­wi, że ten jako pro­boszcz zarzą­dza­ją­cy mie­niem para­fii, będąc świa­do­my obo­wiąz­ku zacho­wa­nia w sta­nie nie­na­ru­szo­nym obsza­ru sta­re­go cmen­ta­rza, znie­wa­żył miej­sca spo­czyn­ku i szcząt­ki ludz­kie poprzez zle­ce­nie prac ziem­nych cięż­kim sprzę­tem, pole­ga­ją­cych na usu­nię­ciu kil­ku­dzie­się­ciu karp korze­nio­wych, w wyni­ku cze­go doszło do roz­ko­pa­nia gro­bów, znisz­cze­nia ele­men­tów nagrob­ków, a tym do znisz­cze­nia tere­nu daw­ne­go cmen­ta­rza ewan­ge­lic­kie­go wraz z kwa­te­ra­mi wojen­ny­mi z okre­su I woj­ny świa­to­wej zało­żo­ne­go w I poło­wie XIX wie­ku, będą­ce­go zabytkiem”.

Za ten czyn gro­zi kara od 6 mie­się­cy do 8 lat pozba­wie­nia wolności.

Podej­rza­ny nie przy­znał się do popeł­nie­nia zarzu­ca­ne­go czy­nu, przy czym nie kwe­stio­no­wał same­go fak­tu zdarzenia.

Pisa­li­śmy o tym:
Kon­ser­wa­tor wstrzy­mał huc­pę na cmen­ta­rzu w Nowej Wsi Ełc­kiej. Poli­cja bada spra­wę
Pro­boszcz  z Nowej Wsi Ełc­kiej z zarzu­ta­mi pro­ku­ra­tor­ski­mi. 

21 komentarzy

napisz komentarz
 • To już budżet gmi­ny nie będzie zadłu­żo­ny ? Taka kasio­ra wpły­nie dla wój­ta, że będzie mógł zno­wu pako­wać w ZUG — ( 2 milio­ny zł).

 • Zaraz, sko­ro para­fia­nie tak bro­nią pro­bosz­cza i demol­kę to pro­szę o odpowiedzi :
  1. to dla­cze­go cmen­tarz był zaro­śnię­ty, poro­śnię­ty prze­ro­śnię­ty, prze­cież Ksiądz jest bar­dzo dobrym Gospo­da­rzem Kościo­ła i Parafii.”…?
  2. kie­dy ruszy­ła zrzut­ka miesz­kań­ców na zapła­tę kary?
  3. co to zna­czy Nato­miast nało­że­nie kary za ścię­te drze­wo, drze­wa, gdzie Wójt chwa­li się, że ma tak dosko­na­łe kon­tak­ty z Kurią i z ks. Bisku­pem, to przy­spo­rzył Para­fii i Miesz­kań­com pro­ble­mów.”? To jest jakieś suge­ro­wa­nie odstą­pie­nia od kary? w imię kon­tak­tów z kurią i bisku­pem”?????? za zde­mo­lo­wa­nie cmen­ta­rza??????????????????????????????????? czy czy­ta to prokurator?

  • Nikt Tobie na te pyta­nia rze­czo­wo nie odpowie.
   Za to za 2 lata oni wszy­scy pole­cą znów na PiS głosować.
   Bo uny som za Kościołem”.

 • SMS-owa akcja wspar­cia powin­na wyglą­dać nastę­pu­ją­co: Wyślij na numer 4321 SMS o tre­ści Popie­ram”. Koszt SMsa 50 zł + 23%VAT. Z jed­ne­go nume­ru moż­na wysłać dowol­ną licz­bę SMSów”.

 • i kolej­ność nawet w tym przy­pad­ku nie­przy­pad­ko­wa. Pycha nie pozwa­la­ła ple­ba­no­wi zała­twić spra­wy zgod­nie z pra­wem bo kto będzie mu rzą­dził na jego cmentarzu.
  Chci­wość inspi­ro­wa­ła do dzia­ła­nia bo i drew­no war­te ład­ny grosz , a pochów­ki na cmen­ta­rzu coraz bar­dzie popu­lar­ne odkąd cmen­tarz otwar­to cmen­tarz komu­nal­ny w Bar­to­szach. W NWE coraz wię­cej pogrze­bów i nie tyl­ko byłych miesz­kań­ców wsi. To też ład­ny pie­niądz za pogrzeb, grób i pokro­pek. Kara powin­na doty­czyć same­go dys­po­nen­ta , bo za co karać para­fian, któ­rzy nie mie­li poję­cia o sprawie .
  Gdy­by to był cmen­tarz kato­lic­ki lub jesz­cze lepiej żydow­ski to .…
  Mam nadzie­ję że nie ukrę­cą łba spra­wie. Dziw­ne mil­cze­nie prze­ło­żo­nych wobec takie­go bar­ba­rzyń­stwa i bra­ku sza­cun­ku dla zmar­łych , a mówią sami że po czy­nach ich pozna­cie. No to poznaliśmy .

 • Nie­le­gal­na wycin­ka 269 drzew. Ponad 1,9 mln zło­tych musi zapła­cić para­fia rzym­sko-kato­lic­ka pw. św. Józe­fa Rze­mieśl­ni­ka w Nowej Wsi Ełc­kiej. Taką decy­zję pod­jął urząd gmi­ny Ełk, po tym, jak na tere­nie cmen­ta­rza wycię­to 269 drzew. Usta­lo­no, że wycię­te drze­wa znaj­do­wa­ły się po wschod­niej stro­nie cmen­ta­rza. Śred­ni obwód pni wyniósł 136,34 cm. Obwo­dy pni poni­żej 100 cm mia­ło 67 drzew, w prze­dzia­le 100 – 199 cm mia­ło 177 drzew, nato­miast 200 cm lub powy­żej — 33 drze­wa. W toku postę­po­wa­nia usta­lo­no, że na wycię­te drze­wa para­fia nie uzy­ska­ła pozwolenia.…

  • Tak napraw­dę to pro­boszcz pozwo­le­nie na wycin­kę miał, tyl­ko że:
   1. w użyt­ko­wa­nej bie­żą­co czę­ści cmentarza,
   2. waż­ne do 30 kwiet­nia 2019.
   Oba warun­ki raczył bogo­boj­nie olać.

 • Cie­ka­we jak co by pisa­li gdy­by to kato­lic­ki cmen­tarz znisz­czo­no. Praw­dzi­wi katolicy.

 • Ludzie z NWE czy Wy jeste­ście nor­mal­ni? Kara doty­czy wycin­ki ogrom­nej ilo­ści drzew bez zezwo­le­nia a nie porząd­ko­wa­nia” cmen­ta­rza przez wasze­go wspa­nia­łe­go” pro­bosz­cza. Dobry Gospo­darz????? Uzy­ska­nie pozwo­le­nia na wycin­kę drzew to pod­sta­wo­wy obo­wią­zek każ­de­go. A obo­wiąz­kiem gmi­ny jest prze­strze­ga­nie pra­wa bez wzglę­du na sym­pa­tie i zna­jo­mo­ści. Bra­wo spra­wie­dli­wość! Przez tyle mie­się­cy i ten ksiądz i rzecz­nik kurii Maczan zapew­nia­li i wpro­wa­dza­li media w błąd mówiąc, że wszyst­kie nie­zbęd­ne pozwo­le­nia pro­boszcz posia­da. Nie wstyd, że księ­ża kła­mią????? Za łama­nie pra­wa każ­dy odpo­wia­da tak samo. Nawet pro­boszcz, któ­re­go pew­ność sie­bie, aro­gan­cja i zwy­kła głu­po­ta dopro­wa­dzi­ły do tej sytu­acji. Jedy­nym win­nym jest ten pro­boszcz. Szko­da tyl­ko, że obcią­żo­na zosta­nie para­fia. Zrzu­ca­nie winy na wszyst­kich wokół to już total­na bezmyślność.

  • O to to. Taka jest isto­ta rzeczy.
   Wie­leb­ny pew­nie myślał, że lex szysz­ko nadal obo­wią­zu­je, i to jesz­cze ze spe­cjal­ny­mi warun­ka­mi dla kleru.
   No ale nie jest tak źle z moż­li­wo­ścią zapła­ty nało­żo­nej kary. Dział­ka kościel­na dość spo­ra, kościół na jaką halę pro­duk­cyj­ną lub maga­zy­no­wą może da się prze­ro­bić, z ple­ba­nii zaple­cze admi­ni­stra­cyj­no-biu­ro­we… Para­fia­nie nowo­wiej­scy, nie trać­cie nadziei, na jakieś 30 pro­cent kary powin­no wystarczyć 😉

  • Nigdzie kle­cha nie kła­mie tak jak u nas.wczoraj powie­dział że zapo­mniał jak się nazywa.

 • Coś się chy­ba komuś w gło­wie pomie­sza­ło lizu­sów nigdzie nie bra­ku­je . Jesz­cze może zrzut­kę zro­bić .Niech teraz płaci

  • Dokład­ne. Jak nie ma kle­cha z cze­go zapła­cić to niech idzie odsie­dzieć tam jest jego miejsce.
   Albo niech się k..wy chwy­cą roboty
   Pie­nią­dze im dawać naiw­ny naród.

 • Jak moż­na napi­sać miesz­kań­cy gmi­ny Ełk.Mieszkancy wio­ski NW było co innego.jesli kle­cha zaczął kopać i natra­fił na gro­by powi­nien natych­miast prze­stać i powia­do­mić odpo­wied­nie władze.wiesniaki z NWE NIECH finansują.a od nasze­go wój­ta wara.klechy myślą
  że Pol­ska to ich własność.

 • Cie­kaw jestem reak­cji tych poboż­nych para­fian jak by dewa­sta­cja doty­czy­ła gro­bów Katolickich?
  Księ­żu­lo zro­bi zrzu­tę i za pra­ce bez zezwo­le­nia kon­ser­wa­to­ra wy wszy­scy zapła­ci­cie! Pazer­ność i niby oszczęd­ność bokiem wycho­dzi a spo­łecz­ność para­fial­na za to zapłaci !

 • Za bez­myśl­ność trze­ba pła­cić. Wyko­naw­ca też powi­nien ponieść kon­se­kwen­cje. Wójt nie miał wyjścia.