Strona główna » Lokalne » Mieszkańcy powiatu ełckiego pojadą lepszą drogą
Lokalne

Mieszkańcy powiatu ełckiego pojadą lepszą drogą

Samochody mogą już poruszać się po wyremontowanej drodze powiatowej nr 1925 N na odcinku Szarejki-Nowa Wieś Ełcka — informuje urzędowy portal powiatu ełckiego.
W ramach przed­się­wzię­cia na odcin­ku pra­wie 3 kilo­me­trów powsta­ła nowa nawierzch­nia z beto­nu asfal­to­we­go o sze­ro­ko­ści 5,5 metra. Prze­bu­do­wa­no skrzy­żo­wa­nie z dro­gą powia­to­wą oraz dro­ga­mi gmin­ny­mi, wyko­na­no zato­ki auto­bu­so­we, zjaz­dy indy­wi­du­al­ne i na dro­gi bocz­ne oraz popra­wio­no odwod­nie­nie jezd­ni. Ponad­to na całej dłu­go­ści odno­wio­nej dro­gi wyko­na­no ciąg pieszo-rowerowy.
To kolej­na dro­ga na tere­nie powia­tu ełc­kie­go, któ­ra zosta­ła zmo­der­ni­zo­wa­na z Rzą­do­we­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Dróg. Prze­bu­do­wa pochło­nę­ła pra­wie 3,9 milio­na zło­tych, z cze­go 65 pro­cent pocho­dzi­ło z fun­du­szu, a na pozo­sta­łe 35 pro­cent zło­ży­ły się powiat ełc­ki (pra­wie 1,3 milio­na zło­tych) i gmi­na Ełk (200 tysię­cy złotych).
Wkrót­ce odbę­dzie się ofi­cjal­ne otwar­cie drogi.
źró­dło: powiat.elk.pl

OSTATNIE