Strona główna » Pod napięciem » Mieszkańcy: prezydent chowa się jak szczur. Andrukiewicz: jestem otwarty na dialog
Pod napięciem

Mieszkańcy: prezydent chowa się jak szczur. Andrukiewicz: jestem otwarty na dialog

Co środę o godz. 10 przed ełckim ratuszem zbiera się grupa ełczan, która nie zgadza się z obecnymi stawkami za śmieci. I co środę protestujący mieszkańcy czekają, aż wyjdzie do nich prezydent, aby z nimi porozmawiać. Tak się jednak nie dzieje. Ostatnio, protestujących ełczan przywitał kierownik od gospodarki odpadami — Paweł Górski. A to nie podoba się mieszkańcom.

Będzie­my pamię­tać przy wybo­rach, pan pre­zy­dent jak szczur się cho­wa po kątach, macie nas w głę­bo­kim powa­ża­niu – to tyl­ko nie­któ­re z wypo­wie­dzi, któ­re padły pod­czas śro­do­we­go spo­tka­nia.

Jak mówi miastu-gazecie.pl Joan­na Zgód­ka być może czas na powtó­rze­nie duże­go pro­te­stu” i doda­je — to wszyst­ko jest już tro­chę znie­chę­ca­ją­ce, ale będzie­my przy­cho­dzić co śro­dę, nie odpu­ści­my. Chcie­li­śmy, żeby pre­zy­dent do nas wyszedł, wie prze­cież, że co śro­dę tu jeste­śmy, jak­by chciał, to by zna­lazł dla nas czas. Nikt z rad­nych też się nie pofa­ty­go­wał, choć miał przy­być pan Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz. Jed­nak nie dotarł. Potem się wytłu­ma­czył się ze swo­jej nie­obec­no­ści.

O ten czas zapy­ta­li­śmy pre­zy­den­ta Toma­sza Andru­kie­wi­cza

— Jestem otwar­ty na dia­log, roz­mo­wy i spo­tka­nia z ełcza­na­mi — odpo­wia­da nam pre­zy­dent. Zawsze wte­dy, gdy jest to moż­li­we, spo­ty­kam się oso­bi­ście z przed­sta­wi­cie­la­mi gru­py senio­rów. Wie­lo­krot­nie uczest­ni­czy­łem w róż­nych spo­tka­niach – przed ratu­szem, czy zapra­sza­jąc przed­sta­wi­cie­li senio­rów na roz­mo­wy do ratu­sza. Sze­reg obo­wiąz­ków pre­zy­den­ta Ełku nie pozwa­la mi za każ­dym razem na oso­bi­ste uczest­ni­cze­nie w roz­mo­wach. Wów­czas na moją proś­bę – jako moi peł­no­moc­ni­cy są – zastęp­ca pre­zy­den­ta, naczel­nik wydzia­łu mie­nia komu­nal­ne­go lub kie­row­nik refe­ra­tu gospo­dar­ki odpa­da­mi, czy­li oso­by, któ­re reali­zu­ją i nad­zo­ru­ją spra­wy doty­czą­ce odpa­dów. Udzie­la­my infor­ma­cji, słu­ży­my radą i odpo­wia­da­my na pyta­nia. To w wyni­ku roz­mów, tak­że z senio­ra­mi, już w koń­cu czerw­ca zło­ży­łem radzie mia­sta pro­po­zy­cje zmian, a w ślad za tym pro­jek­ty uchwał, któ­re odpo­wia­da­ją na zło­żo­ne postu­la­ty — tłu­ma­czy pre­zy­dent Ełku.

 Pro­te­stu­ją­cy zarzu­ca­li tak­że brak rze­tel­no­ści w ankie­cie, któ­ra w ostat­nich dniach tra­fia do domów ełczan. Zabra­kło w niej innych pro­po­zy­cji: rad­ne­go K. Wilo­cha oraz pro­jek­tu oby­wa­tel­skie­go. Mani­fe­stan­tom nie podo­ba­ją się też w pro­jek­tach uchwał zniż­ki dla gospo­darstw wie­lo­oso­bo­wych. Ich zda­niem opła­ta za śmie­ci powin­na być nali­cza­na od oso­by.

— Z uwa­gą wsłu­chu­je­my się w postu­la­ty for­mu­ło­wa­ne w pety­cjach czy też oby­wa­tel­skim pro­jek­cie uchwa­ły, przed­ło­żo­nym do rady mia­sta— mówi pre­zy­dent Andru­kie­wicz. To wła­śnie m.in. na wnio­sek senio­rów, by Urząd Mia­sta Ełku prze­pro­wa­dził ankie­tę, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy takie dzia­ła­nia. W ostat­nich dniach w ratu­szu odby­ły się tak­że kolej­ne roz­mo­wy na temat przed­ło­żo­ne­go pro­jek­tu oby­wa­tel­skie­go. Moi współ­pra­cow­ni­cy poma­ga­ją senio­rom doko­nać korekt do pro­jek­tu ich uchwa­ły oraz dba­ją o to, by w tym doku­men­cie nie było błę­dów praw­nych — doda­je.

Naj­bliż­sza sesja, na któ­rej mają być poru­sza­ne kwe­stie śmie­cio­wych sta­wek, ma odbyć się  dopie­ro w październiku.

21 komentarzy

napisz komentarz
 • Co do odpa­dów. Wybra­li­śmy Radę mia­sta i ona podej­mu­je decy­zje. Jeśli komuś nie podo­ba się ich decy­zja to w następ­nych wybo­rach zagło­su­je ina­czej. Jaki to oby­wa­tel­ski pro­gram, kie­dy pod UM przy­cho­dzi jak to poli­czy­łem 30 osób. Nie­wia­do­mo skąd wysko­czył jakiś przy­wód­ca samo­zwań­czy i krzy­czy. Popar­cia w mie­ście nie posia­da żadnego.

 • Ludzie pozo­sta­ją bez usta­leń co do odpa­dów a ten szu­ka roz­gło­su poka­zu­jąc jakieś dyplomy.

 • Teraz doce­nia­my prak­ty­ko­wa­ną przez naj­więk­sze demo­kra­cje świa­ta dwu­ka­den­cyj­ność, to co się dzie­je w Ełku go kom­pro­mi­ta­cja na całą Euro­pę. Nie­udacz­nik rzą­dzi i podob­no ma zamiar dalej nisz­czyć mia­sto. Dla­te­go już teraz trze­ba ludziom tłu­ma­czyć że kwiat­ka­mi się nie naje­dzą. Że zadłu­że­nie rośnie z każ­dym dniem bez­czel­ność tego czło­wie­ka nie zna gra­nic. Tak wymo­dził spła­ca­nie tego dłu­gu kie­dy go już nie będzie. Czy­tam słusz­ne uwa­gi że ci co teraz sto­ją pod UM TO WLASNIE tego nie­udacz­ni­ka wybie­ra­li. Dobrze ze choć za póź­no, ale zrozumieli.

 • Jak wybie­ra­li to miał być taki ślicz­ny, ame­ry­kań­ski, nowo­cze­sny, a teraz wyszło szy­dło z wor­ka. Gdy się wybie­ra to trze­ba patrzeć co ktoś potra­fi zro­bić dla miasta,a nie słu­chać jego głu­pot powie­la­nych w lokal­nych mediach aż do znu­dze­nia. Oka­za­ło się teraz że potra­fi tyl­ko mar­no­tra­wić nasze pie­nią­dze. Może następ­nym razem co ponie­któ­rzy zasta­no­wią się kogo wybie­ra­ją i już takie­go błę­du nie popełnią.

 • Te same dzia­dy­gi co drą teraz japę pod UM pierw­si lecie­li oddać głos na tego nie­udacz­ni­ka bar­dzo dobrze macie za swoje

 • A kto uchwa­lił te usta­wę i te debil­ne 5 pojem­ni­ków. Pisio­ry. Od tego się zaczę­ło. Cała Euro­pa ma po dwa pojemniki.

 • A co ma PiS do pod­wy­żek w Ełku? W Suwał­kach ludzie pła­cą 34 zł od miesz­ka­nia. Mamy h**wego pre­zy­den­ta i to nie wina kogo­kol­wiek, tyl­ko mieszkańców

 • podzię­kuj­cie pisow­com za podwyżki!!!!!dalej na pisow­ców gło­suj­cie to będzie­cie pła­cić jesz­cze więcej!!!!!barany.…

 • Kil­ka osób. Spe­cjal­nie poje­cha­łem pod UM by zoba­czyć. Ełcza­nie już przy­ję­li nowe stawki.

 • Panie Pre­zy­den­cie liczy­my że Pan zablo­ku­je wpis do reje­stru zabyt­ków tune­li w obrę­bie dwor­ca kole­jo­we­go. Rail­ba­li­ca i tak powsta­nie ale Ełk pozo­sta­nie z ruina­mi tune­li. I kemicerem.

 • Przy­cho­dzi kil­ka osób, któ­re widać na zdję­ciach. Cią­gle im coś nie pasu­je, cią­gle trze­ba im tłu­ma­czyć to samo — opor­ni na wie­dzę. Wiel­ka szko­da, że pan rad­ny nie przybył.

 • Jestem otwar­ty na dia­log” a stra­żak pod­pi­su­je papie­ry. Cwa­niak od lat. Jed­no jest pew­ne już zwy­cię­stwa nie będzie. Nigdy nie miał tak niskich notowań.

OSTATNIE