Strona główna » Pod napięciem » Mieszkańcy Prostek chcą wysłać wójta na kwarantannę. Sanepid wyjaśnia
Pod napięciem

Mieszkańcy Prostek chcą wysłać wójta na kwarantannę. Sanepid wyjaśnia

Wczo­raj wie­czo­rem do ełc­kich mediów wpły­nął ano­ni­mo­wy e‑mail infor­mu­ją­cy o tym, nie wszy­scy, któ­rzy bra­li udział we mszy świę­tej, zosta­li obję­ci kwarantanną.

Cho­dzi o przy­pa­dek zaka­żo­ne­go księ­dza z para­fii w Prostkach.

- Mamy wie­le zastrze­żeń co do pro­wa­dze­nia dzia­łań w kie­run­ku zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia roz­wo­ju pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa w naszej gmi­nie. 13 czerw­ca w Para­fii św. Anto­nie­go w Prost­kach odby­ło się bierz­mo­wa­nie. Po kil­ku dniach ksiądz zgło­sił się do szpi­ta­la z podej­rze­niem koro­na­wi­ru­sa. 19 czerw­ca przy­szedł wynik, któ­ry oka­zał się pozy­tyw­ny. Wszy­scy uczest­ni­cy bierz­mo­wa­nia zosta­li obję­ci kwa­ran­tan­ną oraz opie­ką sane­pi­du. Nie­ste­ty oka­za­ło się, że jed­nak nie wszy­scy- infor­mu­ją ano­ni­mo­wi uczest­ni­cy kwarantanny.

I jak twier­dzą, kwa­ran­tan­ną zosta­ły obję­te tyl­ko dzie­ci, któ­re szły do bierz­mo­wa­nia oraz ich rodziny”.

Miesz­kań­cy sta­wia­ją też pyta­nia — co z pozo­sta­ły­mi uczest­ni­ka­mi, jaki sens ma kwa­ran­tan­na, kie­dy po uli­cach cho­dzą inni, poten­cjal­nie zara­że­ni ludzie?”. W mszy uczest­ni­czy­li m.in.: mini­stran­ci, opra­wa muzycz­na, a co naj­waż­niej­sze wójt gmi­ny Prost­ki Rafał Wil­czew­ski — któ­ry z potwier­dzo­ne­go źró­dła nie jest obję­ty kwarantanną?

Inter­we­nio­wa­li w sanepidzie

Jak infor­mu­ją też zanie­po­ko­je­ni miesz­kań­cy po skon­tak­to­wa­niu się z sane­pi­dem i zapy­ta­niu o to, dla­cze­go wyżej wymie­nio­ne oso­by nie zosta­ły obję­te kwa­ran­tan­ną, sane­pid odpo­wia­da wymi­ja­ją­co, że oni na liście mają tyl­ko dzie­ci i ich rodzi­ny. Ksiądz podał dane dzie­ci, a bar­dzo wąt­pię w to, że nie zna swo­ich mini­stran­tów, któ­rzy z pew­no­ścią mie­li z nim duży kon­takt. Mimo iż poda­łem kon­kret­ne nazwi­ska pozo­sta­łych uczest­ni­ków, sane­pid to zignorował.

Sane­pid wyjaśnia

— Oso­ba, któ­ra jest zaka­żo­na, ma obo­wią­zek poin­for­mo­wać sane­pid, z któ­ry­mi oso­ba­mi mia­ła kon­takt i wte­dy wszyst­kie te oso­by obej­mu­je­my kwa­ran­tan­ną — wyja­śnia ełc­ki sane­pid. Jeże­li oso­ba zaka­żo­na nie wymie­nia­ła wój­ta ani innych osób, to my nie może­my domnie­my­wać kon­tak­tu np. poprzez samo uczest­nic­two we mszy świę­tej. Bo np. wójt mógł znaj­do­wać się w bez­piecz­nej odległości.

Zapy­ta­nie w tej spra­wie skie­ro­wa­li­śmy tak­że do wój­ta Prostek.

- Decy­zje doty­czą­ce nało­że­nia obo­wiąz­ku kwa­ran­tan­ny podej­mu­je Powia­to­wa Sta­cja Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­na. Nie zosta­łem obję­ty kwa­ran­tan­ną, ponie­waż nie było takiej decy­zji i nie mia­łem kon­tak­tu z oso­bą zara­ża­ną – według mojej wie­dzy o oso­bach zara­żo­nych — odpo­wia­da wójt gmi­ny Prost­ki. Jestem oso­bą odpo­wie­dzial­ną i dba­ją­cą o bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców, pra­cow­ni­ków i własne.

Z infor­ma­cji pozy­ska­nych  z Powia­to­wej Sta­cji Epi­de­mio­lo­gicz­nej wyni­ka, iż wójt nie zgła­szał żad­nych kon­tak­tów z oso­bą zaka­żo­ną. Ponad­to na proś­bę ełc­kie­go sane­pi­du para­fia w Prost­kach  wysto­so­wa­ła komu­ni­kat do wier­nych, aby oso­by, któ­re mogły mieć kon­takt z oso­bą zaka­żo­ną poin­for­mo­wa­ły  o tym sta­cję epi­de­mio­lo­gicz­ną w Ełku.

8 komentarzy

napisz komentarz
  • Trze­ba prze­my­śleć jeże­li zmie­nia się wła­dze. Od wybo­rów cicho o. PROSTKACH. ANI inwe­sty­cji ani pla­nów na roz­wój. Nie­udacz­nik jakie­go Prost­ki nigdy nie miały.

  • A ja znam wój­ta i wiem że ani śpie­wać a ani grać na skrzyp­cach nie umie.,z opi­nii w gmi­nie wia­do­mo że zarzą­dza­nie to spra­wa jemu nieznana.

  • Mie­li­ście Pro­sta­ki czy jak was się odmie­nia wspa­nia­łą Panią wójt kobie­tę z ikrą.Wybraliscie skrzyp­ka na dachu i teraz zbie­ra­cie plony.

    • Poje­ba­ny jesteś ta baba to kra­dła a nic. Nie robi­la jedy­nie pod siebie

      • Mia­łeś cha­mie zło­ty róg .…… tak wyglą­da Wasza sytu­acja. Jeże­li kra­dła to zgłoś to do wła­ści­wych służb. Jeże­li tego nie zro­bisz jesteś współ­win­ny i takim samym zło­dzie­jem . Albo zamknij ryja i zasta­nów się co piszesz tępaku .

OSTATNIE