Strona główna » Pod napięciem » Mieszkaniec zarzuca zakładowi w Siedliskach zmieszanie śmieci i składa reklamację
Pod napięciem

Mieszkaniec zarzuca zakładowi w Siedliskach zmieszanie śmieci i składa reklamację

Dziś do mediów wpły­nę­ła infor­ma­cja o rekla­ma­cji na dzia­ła­nia zakła­du Eko — Mazu­ry w Siedliskach.

—10 czerw­ca w godzi­nach ran­nych odda­łem w PGO 3 kg opa­ko­wań szkla­nych, 1 kg two­rzyw sztucz­nych i 0,5 kg papie­ru i tek­tu­ry. Wrzu­ca­jąc butel­ki do kon­te­ne­ra prze­zna­czo­ne­go na opa­ko­wa­nia szkla­ne stwier­dzi­łem, że w kon­te­ne­rze znaj­du­je się kil­ka okien­nych pakie­tów szy­bo­wych. Jest to nie­do­pusz­czal­ne, jeże­li ma to miej­sce w pseu­do nowo­cze­snym zakła­dzie w Sie­dli­skach, któ­ry obsłu­gu­je gmin­ny, to jest to kpi­na lub cał­ko­wi­ty brak ele­men­tar­nej wie­dzy wśród pra­cow­ni­ków zakła­du w Sie­dli­skach — czy­ta­my w tre­ści rekla­ma­cji. Do pisma załą­czo­no na dowód tak­że zdjęcie.

O co cho­dzi obywatelowi?

Miesz­ka­niec posta­no­wił zawieźć do zakła­du swo­je posor­to­wa­ne wcze­śniej odpa­dy. Będąc już na miej­scu zauwa­żył, że w zakła­do­wym kon­te­ne­rze na szkło znaj­du­ją szy­by okien­ne, któ­re nie powin­ny się tam zna­leźć. Co ozna­cza, że doszło do zmie­sza­nia pose­gre­go­wa­nych śmie­ci. Po co zatem miesz­ka­niec segre­gu­je, jeże­li w zakła­dzie śmie­ci zosta­ły zmie­sza­ne — takie pyta­nie nasu­wa się od razu po prze­czy­ta­niu pisma.

— Z tego zdję­cia za mało wyni­ka — mówi miastu-gazecie.pl Jerzy Cze­puł­kow­ski — prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go. — Jed­nak na pew­no szkło okien­ne nie może być mie­sza­ne ze szkłem opa­ko­wa­nio­wym. Być może doszło do błę­du lub nie­do­peł­nie­nia obo­wiąz­ków. Na pew­no to sprawdzimy.

Jerzy Cze­puł­kow­ski zapew­nia też, że przyj­rzy się spra­wie i jeże­li fak­tycz­nie docho­dzi do takich sytu­acji, to takie błę­dy zosta­ną wyeliminowane.

9 komentarzy

napisz komentarz
 • czy ten nader aktyw­ny miesz­ka­niec Ełku ma poję­cie jak zaszko­dził śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu poprzez emi­sją CO2 — spa­la­niem paliwa/ ener­gią potrzeb­ną do jego wydo­by­cia / rafi­ne­rii / dys­try­bu­cji etc.etc. dowo­żąc te 3 kg szkła, 1 kg ropo­po­chod­ne­go tworz­wa poli­me­ry­zo­wa­ne­go i 0,5 kg. papie­ru?????? no chy­ba że dostar­czył to zie­lo­ną” ener­gią — rowe­rem lub z buta”. O co w tym cho­dzi , o eko­lo­gię, czy aten­cję ??? W tym tema­cie chy­ba jestem zie­lo­ny w prze­no­śni i dosłow­nie. Pro­szę świa­tłych o oświecenie.

 • Nie do koń­ca, Koma ma już pojaz­dy podzie­lo­ne na dwie komo­ry. Dla zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej może zabrać bio i reszt­ko­we co 2 tygo­dnie jed­nym kur­sem ale obsłu­ży 2 razy taki obszar, two­rzy­wa sztucz­ne też trze­ba zabie­rać co 2 tygo­dnie jed­nak powin­ny one być zbie­ra­ne w wor­kach żół­tych któ­re powin­na dostar­czyć gmi­na, zała­du­nek two­rzyw sztucz­nych w wor­kach zamiast w pojem­ni­kach jest 4 razy krót­szy niż w pojem­ni­kach, papier i szkło co 8 tygo­dni. Cała cywi­li­zo­wa­na Euro­pa sobie poradziła,w Szwe­cji jest 5 frak­cji osią­ga­ją 99% recy­klin­gu my mamy 20%.

  • W Szwe­cji, panie Wie­sła­wie, to nawet kau­cję na butel­ki PET mają wpro­wa­dzo­ną — no ale to pro­te­stan­ty, lewa­ki i coś tam jeszcze…

  • Panie Wie­chor, czy ma Pan jakie­kol­wiek poję­cie o czym Pan pisze? , 99 % odzy­sku ?!?!? Pan sły­szał że gdzieś dzwonią,ale nie wiesz Pan gdzie, jed­nak Pan z całą pew­no­ścią twier­dzisz że w koście­le .….…. Gra­tu­lu­ję Panu wszech­stron­nej wie­dzy i chy­lę czo­ła za doświad­cze­nie. Popa­dam w kon­ster­na­cję. Zoba­czy­ła żaba jak konie kują i sama sie pod­sta­wia .…… Pan zwróć uwa­gę Pre­zy­den­to­wi Ełku i usil­nie postu­luj aby na świe­żo zro­bio­nej ścież­ce rowerowej(podobno z Pana ini­cja­ty­wy) posta­wił choć­by jeden kosz na śmie­ci, gdyż na chwi­lę obec­ną nikt o tym nie pomy­ślał — nawet Pan , wiel­ki miło­śnik przy­ro­dy. Więc spa­ce­ro­wi­cze i ” tury­ści” ładu­ją śmie­ci do jezio­ra lub do jedy­ne­go śmiet­ni­ka (na kil­ku­ki­lo­me­tro­wej ścież­ce) któ­ry jest moją wła­sno­ścią i jest opróż­nia­ny na mój koszt. Koń­cząc , wiem i czy­ta­łem ( sms do P. Cze­puł­kow­skie­go) że uwiel­biasz Pan pochwa­ły, wyróż­nie­nia, odzna­cze­nia i gra­tu­la­cje, a nawet się Pan sam dopo­mi­nasz o nie więc,- pozwo­li Pan iż i ja pogra­tu­lu­je Panu szcze­rze i z dogłęb­nym uzna­niem . Dopiął Pan swe­go, po Pań­skich zawia­do­mie­niach do orga­nów porząd­ko­wych zosta­łem dotkli­wie 😉 uka­ra­ny man­da­ta­mi  — trzy­krot­nie , nie zro­bi­ło to na mnie więk­sze­go wra­że­nia Panie Straż­ni­ku Pra­wo­rząd­no­ści” ani nie wystra­szy­ło ( nie boję się wariac­twa i pro­stac­twa post­pe­ge­row­skie­go i innych dewia­cji ) Szko­da tyl­ko nie­win­ne­go kie­row­cy , któ­ry zapła­cił ze swej skrom­nej i cięż­ko zapra­co­wa­nej pen­sji — ale Pan tego nie poj­miesz, co zna­czy każ­dy cięż­ko zapra­co­wa­ny grosz. Roz­ma­wia­jąc z Panem ostat­ni­mi razy, roz­sta­li­śmy się w miłej i sąsiedz­kiej atmos­fe­rze , takie odnio­słem wra­że­nie — pomi­mo” ostre­go” zapo­zna­nia . Widać błęd­nie odczy­ta­łem finisz spo­tka­nia. Reasu­mu­jąc, stwier­dzam iż brak Panu odwa­gi cywil­nej- roz­sta­je­my się w miłej” atmos­fe­rze , a kil­ka dni póź­niej Pan piszesz z zaja­dli­wo­ścią pit bull ter­rie­ra zawia­do­mie­nia do wszel­kich służb porząd­ko­wych z żąda­niem o uka­ra­nie Dra­ce­wi­cza za kary­god­ne łama­nie pra­wa .Sza­no­wa­łem i sza­nu­ję Pana jako męż­czy­znę , więc się Pan zacho­wuj jak na face­ta przy­sta­ło, miej Pan nabiał pomię­dzy noga­mi i wygar­nij mi Pan w oczy co, Pan o mnie myślisz i nie bądź Pan hipo­kry­tą. Koń­cząc i sumu­jąc moje doświad­cze­nia z Panem i donie­sie­nia z mediów, w moim odczu­ciu jesteś Pan cho­ro­bli­wym- aten­cju­szem, zale­cał­bym tera­pię z korzy­ścią dla Pana, i innych spo­ty­ka­ją­cych się z Panem. Pozdra­wiam i życzę kro­pli miło­ści w sercu.

 • Wiadomo,że tzw SEGREGACJA to pic na wodę! Sko­ro i tak w Sie­dli­skach zno­wu segregują.….….….

 • Pytam panów śmie­ci wywo­żą­cych. Czy macie sprzęt by jed­no­ra­zo­wym przy­jaz­dem wywieźć posor­to­wa­ne śmie­ci. Odpo­wiedź, chy­ba zwa­rio­wa­les. Wszyst­ko pój­dzie do jed­ne­go pojem­ni­ka i sor­to­wa­nia zno­wu posor­tu­je. To ja powiem, rzą­dzą nami idioci.

  • Kil­ka lat temu zabie­ra­li tele­wi­zo­ry. Na pakę, zgnia­tar­ka i razem z inny­mi śmie­cia­mi po szło! Ot i cała segregacja.

 • Wie­siek w akcji, oj zagiął parol na zakład. Pew­nie Krzy­chu mu poma­ga hahhahaha

OSTATNIE