Strona główna » Lokalne » Miliony złotych dla samorządów z RFIL
Lokalne

Miliony złotych dla samorządów z RFIL

Miliony złotych otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nasz region. RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.
 Wspar­cie jest bez­zwrot­ne i pocho­dzi z Fun­du­szu Prze­ciw­dzia­ła­nia COVID-19.
 
6 mln zł dla Ełku z RFIL
Roz­bu­do­wa Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 5 na os. Jezior­na to inwe­sty­cja na reali­za­cję, któ­rej mia­sto pozy­ska­ło 6 mln zł z Rzą­do­we­go Fun­du­szu Ini­cja­tyw Lokal­nych w trze­cim naborze.
 Jak prze­ka­zu­je stro­na urzę­do­wa mia­sta- to efekt bez­po­śred­niej inter­wen­cji pre­zy­den­ta Ełku Toma­sza Andru­kie­wi­cza m.in. do pre­mie­ra RP i woje­wo­dy war­miń­sko – mazur­skie­go po wyni­kach dru­gie­go nabo­ru, w któ­rym mia­sto zosta­ło zupeł­nie pominięte.
 
   — Cie­szę się, że rząd po ape­lach i zło­żo­nym odwo­ła­niu oraz wnio­sku w kolej­nym nabo­rze wziął, cho­ciaż czę­ścio­wo pod uwa­gę potrze­by ełczan przy roz­dzia­le fun­du­szy z RFIL w trze­cim nabo­rze. Wie­lo­krot­nie podej­mo­wa­łem w tym zakre­sie dzia­ła­nia – powie­dział Tomasz Andrukiewicz.
 
8 milio­nów zło­tych dla Gmi­ny Ełk
Gmi­na Ełk pozy­ska­ła 8 milio­nów zło­tych na zakup sprzę­tu z zakre­su gospo­dar­ki komu­nal­nej, do obsłu­gi sie­ci kana­li­za­cyj­nej- sani­tar­nej oraz wywo­zu odpadów.
 Za otrzy­ma­ne pie­nią­dze gmi­na wiej­ska chce kupić śmie­ciar­ki”. — Dzię­ki nowym samo­cho­dom powięk­szy się baza sprzę­to­wa Zakła­du Usług Gmin­nych Gmi­na Ełk Sp. z o.o., a samo­rząd nie będzie musiał zle­cać zadań z zakre­su gospo­da­ro­wa­nia opa­da­mi pod­mio­tom zewnętrz­nym. Zakup sprzę­tu popra­wi moż­li­wo­ści Gmi­ny w zakre­sie gospo­dar­ki komu­nal­nej, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o utrzy­ma­nie tech­nicz­ne sie­ci kana­li­za­cji sani­tar­nej oraz prze­pom­pow­ni ście­ków, ale przede wszyst­kim w zakre­sie utrzy­ma­nia porząd­ku i czy­sto­ści — czy­ta­my na gmin­nym portalu. 
 
 Kali­no­wo
Ponad 1 mln zło­tych tra­fi­ło do Gmi­ny Kali­no­wo. Środ­ki te prze­zna­czo­ne są na budo­wę insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej do zasi­la­nia Sta­cji Uzdat­nia­nia Wody w Kali­no­wie na oraz na zakup auto­bu­su szkol­ne­go. To już dru­gie dofi­nan­so­wa­nie rzą­do­we, z któ­re­go korzy­sta Gmi­na Kali­no­wo w ramach tego programu.
 
 Prostki
 1 mln 750 tys. zł pozy­ska­ła Gmi­na Prost­ki na dzia­ła­nia zwią­za­ne z roz­bu­do­wą Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w Rożyń­sku Wiel­kim (roz­bu­do­wa w sys­te­mie kon­te­ne­ro­wym). — Otrzy­ma­ne wspar­cie finan­so­we w 100% pokry­je kosz­ty zwią­za­ne z reali­za­cją przed­się­wzię­cia i umoż­li­wi sfi­na­li­zo­wa­nie inwe­sty­cji wycze­ki­wa­nej od lat- czy­ta­my na urzę­do­wym por­ta­lu Prostek.
 
 (Zebra­ne RS)

36 komentarzy

napisz komentarz
 • Mówi się o milio­nach czy­li kieł­ba­sie wybor­czej. Dla­cze­go nikt nie mówi o zadłu­że­niu gmi­ny. To gru­by pro­wa­dzi do upad­ku gmi­ny. Pisze się o. Poprzed­ni­ku. Co nas obcho­dzi dziś po paru latach co on zro­bił a cze­go nie. Dziś zadłu­że­nie powięk­sza sys­te­ma­tycz­nie obec­ny Wójt i on odpo­wia­da za upa­dek gmi­ny. I za jej stan finansów.

 • Bolo w godzi­nach pra­cy urzę­du gmi­ny nie siedź na forach tyl­ko pra­cuj na wój­ta. Bolo nie narze­kaj na śmie­ci w Ełku. Sam gło­so­wa­łeś za staw­ką 58 zł

 • A ja zapy­tam na czym wywie­zie­cie wój­ta bo prze­cież oczy­wi­ste że prze­gra wybory.

 • Czy wy mądrzy nie umie­cie czy­tać. Gmi­na dosta­nie te 8 mln zł na sprzęt, śmie­ciar­ki i td. I nic inne­go kupić za te kasę nie może. Po co ta dys­ku­sja. Jeśli nie kupi śmie­cia­rek to będzie musia­ła oddać kasę. I jesz­cze kara do tego.

 • Część z was chcia­ło­by żeby jesz­cze wam za wywóz dopła­ca­li. Na całym świe­cie to pro­blem i miar­dy kosz­tów. Te samo­cho­dy to pro­pa­gan­da upa­da­ją­ce­go Gowi­na. Już nikt na nich nie zagło­su­je. Samo­cho­dy a gdzie ser­wis. Jeśli Wójt zabi­je kon­ku­ren­cję to musi dać mniej­sze ceny np za, wywóz szamb. A kto do tego inte­re­su dopła­ci. Cena wody w gmi­nie to hań­ba dla wój­ta. Tak obie­cy­wał jak to tanio a teraz klapa.

 • Czy­li ten uśmiech wój­ta nieuzasadniony
  Pre­zio inter­we­nio­wał i dosta­li. Ten to ma cho­dy nawet u pisiaków

 • Tak jak widać po komen­ta­rzach, nie cho­dzi oto, że wójt źle myśli tyl­ko cho­dzi oto, że w dzi­siej­szych cza­sach potrze­by są w innych miejscach…

 • Wszy­scy mądrzy wój­to­wie wyda­dzą kasę na rze­czy potrzeb­na dla ludzi

 • mnie też wkur… ze gmi­na po raz pierw­szy dosta­łą taka kasę i wyda to na śmie­ciar­ki. Głupota.

 • super zno­wu temat zastęp­czy i poli­tycz­ny — ŚMIECI. Ludzie daje­cie sobie sia­na. Teraz wójt będzie roz­bi­jał ukła­dy, wyda 8 mln na smie­cia­recz­ki a inni budu­ją, remontują…aż żal dupę ści­ska ze zno­wu wyda­dzą kasą w błoto…
  Przed­szko­le pry­wat­ne w Ełku to koszt oko­ło 550 zł czy­li rocz­nie to jakieś 6600 zł jak­by przed­szko­la były refun­do­wa­na albo za dar­mo to to jest pomoc dla ludzi. A jak wójt kupi śmie­ciar­ki to ile będą kosz­to­wa­ły odpa­dy 18 — 20 zł mie­sięcz­nie czy­li przy 3 oso­bo­wej rodzi­nie to 1080 zł rocz­nie. Wole przedszkola.…

  • Wolę…wolę… to mi się opła­ca… Czło­wie­ku, pofol­guj sobie. Tak, żyć na cudzy koszt, pew­nie każ­dy by mógł, lecz nie każ­dy chce, bo ma jakąś moral­ność. Nie każ­dy też sta­je w roli żebraka.
   Tak, two­je dar­mo­we przed­szko­le prze­cież nie jest dar­mo­we. Ktoś za to musi zapła­cić. Naj­czę­ściej pła­ci­my wszy­scy, bo to pokry­wa się z budże­tu — gmi­ny, pań­stwa. A ten budżet to są tyl­ko nasze opła­ty, podat­ki; zrzu­ca­my się soli­dar­nie na ten budżet wszy­scy oby­wa­te­le. Two­je dar­mo­we przed­szko­le”, to jak poka­za­łeś, kosz­tu­je… Oczy­wi­ście dokład­nie wiesz… ile to, pry­wat­ne, rocz­nie? 6.600 zł, a co mie­siąc — 550 zło­tych. Ty masz za dar­mo”… Tyle pła­cę ja, twój sąsiad i wie­lu innych oko­licz­nych ludzi. Nie mamy pra­wa narze­kać. Wła­dza na nas to wymusi.
   Bo ty chcesz mieć to za dar­mo. A jakim to niby pra­wem? Ustrój socja­li­stycz­ny upadł w 1989 roku. Mamy teraz gospo­dar­kę ryn­ko­wą. Nie­ste­ty, panu­ją­cy nam obec­nie chcą to zmie­niać, cicha­czem wpro­wa­dzić na powrót jakąś for­mę socja­li­zmu. Nacjo­na­lizm, Kościół, eli­ty… Nie­ste­ty, nie chcą dopła­cać z budże­tu. Tam też już bie­da. Obcią­że­niem są już znacz­ne kosz­ty wypłat prze­róż­nych plu­sów”. To były i są bar­dzo kosz­tow­ne spo­łecz­nie wybo­ry. Poli­ty­ka jed­nak ponad wszyst­ko. Ludzie się też już zmie­ni­li. Wybio­rą tę poli­ty­kę ponownie.
   Nic wię­cej się finan­so­wo już nie wyci­śnie… Nawet gdy moc­no obie­ca­li… jakieś rekom­pen­sa­ty za pod­wyż­ki prą­du. Mia­ły być. Cisza. Nie­ste­ty, powro­tu do minio­ne­go nie ma, więc kom­bi­nu­ją ina­czej. To część oby­wa­te­li siłą się wkrę­ca w pła­ce­nie za dar­mo­we życie” wybra­nych. Pod­wyż­ki ben­zy­ny, prą­du, wody, gene­ral­nie napę­dza infla­cję. Tak też trze­ba sfi­nan­so­wać ina­czej gospo­dar­kę śmie­cio­wą. Trze­ba część osób zmu­sić do spon­so­rin­gu osób pozo­sta­łych, a zwłasz­cza tych co tak cią­gle krzy­czą, że cięż­ko żyć”, że dro­go”, pomi­mo, że mają 500+, 300+, dodat­ki miesz­ka­nio­we, pomoc spo­łecz­ną i sze­reg innych boków”. Nie opła­ca się pra­co­wać. Wystar­czy tup­nąć nogą, krzyk­nąć… I liczyć, jak w komen­ta­rzu wyżej. Bo muszę mieć za dar­mo”, bo co? woj­na? się należy?
   A ja nie chcę pła­cić na two­je przed­szko­le, za two­je śmie­ci. Nie chcę spon­so­ro­wać two­je­go życia, rodzi­ny. Każ­dy powi­nien zapła­cić tyle ile w sytu­acji ryn­ko­wej nale­ży; powi­nien też pil­no­wać, aby go nie oszu­ki­wa­no. Bo to leży w jego ele­men­tar­nym inte­re­sie. Napusz­czo­ny, bez­myśl­nie sta­wia na wojo­wa­nie” i wymu­sza­nie”.
   Miej god­ność czło­wie­ku. Nie daj się spro­wa­dzić do pozio­mu żebra­ka. Nie powo­duj rosz­cze­nia­mi, aby wszy­scy zosta­li żebra­ka­mi, gdy pań­stwo nas wszyst­kich, z ocho­tą, przy­mu­sza do odda­nia co mamy. Aby było lepiej tyl­ko wybra­nym. Panu i tro­chę feudałom.

 • Dziś Gowin z Wypi­jem i prof. MAKSYMOWICZEM BYLI w Olsz­ty­nie. Ani śla­du wój­ta. Już poszedł w odstaw­kę. Chy­ba że jak zwy­kle scho­wa­li go za drze­wem. Cho­dzą słu­chy że brak mu ogłady.

 • Opo­wia­da­cie baj­ki, szy­dzi­cie z wój­ta. Czy­ta­jąc wasze wpis,y to moż­na przy­jąć, że jeste­ście obroń­ca­mi ukła­du”. Nie­ste­ty, on musi się roz­paść. Mimo, że pozor­nie został zabe­to­no­wa­ny”. Gmi­na Prost­ki… Gmi­na Ełk… Kto następny?
  Gmi­nę Ełk obsłu­gu­je Koma”, któ­ra śmie­ci wozi do Sie­dlisk. Drą kasę nie­mi­ło­sier­nie… tysiąc zło­tych za tonę? Dro­żej? Owszem, po prze­tar­gach”, w teatrzy­kach jed­ne­go akto­ra”. Ludzie w gmi­nie muszą za to wszyst­ko zapła­cić. Przy­mu­so­wo. Jest nie­mi­ło­sier­nie dro­go… z ten­den­cją na jesz­cze drożej”.
  Za to u sąsia­dów, w gmi­nie Prost­ki pła­cą tyl­ko 18,50 zł od oso­by. I się wyli­cza­ją. Star­cza na pokry­cie kosz­tów obsłu­gi śmieciowej.
  Dla­cze­go? Bo gmi­nę Prost­ki nie obsłu­gu­je Koma”. Oni tam wyrwa­li się z tego dro­gie­go i zaklę­te­go krę­gu”. Prze­targ wygra­ło MPO Białystok.
  Mia­sto Ełk też było­by tań­sze w obsłu­dze, gdy­by od 2007 roku budo­wa­no komu­nal­ne zdol­no­ści w odbio­rze śmie­ci z tere­nu mia­sta. Nie­ste­ty, posta­wio­no na pry­wat­ne­go przed­się­bior­cę, któ­ry z opłat za ełc­kie śmie­ci dziś jest ponadre­gio­nal­nym poten­ta­tem. Dziś to on dyk­tu­je warun­ki, usta­la ilo­ści śmie­ci i cenę. Monopolista.
  Być może i w Ełku mógł być inny ope­ra­tor… MPO Bia­ły­stok? Było by taniej. A było by jesz­cze taniej, gdy­by te śmie­ci nie tra­fia­ły do Sie­dlisk, ale były wożo­ne gdzie indziej. Nie ma rejo­ni­za­cji i obo­wiąz­ku. Jed­nak też po oko­li­cy nie ma tzw. wol­nych mocy. Bo Olsz­tyn lub Bia­ły­stok tego nie udźwi­gną… chy­ba, że będą tam zakoń­czo­ne inwe­sty­cje w nowe instalacje.
  Oczy­wi­ście, że moż­na — taniej. W Ełku wszyst­kie przed­się­bior­stwa, więk­sze skle­py (sie­cio­we) i super­mar­ke­ty swo­ich odpa­dów nie sprze­da­ją” do PGO w Sie­dli­skach, nie korzy­sta­ją z trans­por­tu spół­ki Koma”. Dla­cze­go? Bo potra­fią liczyć… dają tam, gdzie pła­cą o poło­wę taniej, nawet mimo dal­sze­go trans­por­tu. Samo­rząd w Ełku… a to co inne­go. Może być dro­go, może być nawet dro­żej i bez­za­sad­nie — bo to prze­cież te pie­nią­dze wyrwie się z kie­sze­ni ełczan. Bo ktoś musi zapła­cić, gdy ktoś chce dobrze zaro­bić. To taka poli­ty­ka” i popie­ra­nie swojego”.
  PGO Sie­dli­ska, to twór z zało­że­nia ułom­ny w chwi­li two­rze­nia. Bra­ku­je tam i śmie­ci, i wła­ści­we­go zarzą­dza­nia. pra­cu­je w nie­peł­nych 2‑ch zmia­nach, a nowo­cze­sność” zastą­pio­no ręko­dziel­nic­twem”. Ludzi trze­ba zająć, więc śmie­ci sor­tu­je­my ręcz­nie. Mało wydaj­ny nowo­cze­sny zakład”, ale za to z wiel­ki­mi aspi­ra­cja­mi organizatorów…
  Jedy­nym wyj­ściem — już w momen­cie pla­no­wa­nia, było połą­cze­nie w zwią­zek więk­szej ilo­ści gmin. Lecz dzia­ła­cze z Ełku, jak zwy­kle, ma odwiecz­ne pro­ble­my z tzw. budo­wa­niem koali­cji. Wspól­ni­ków brak… było na począ­tek 5 gmin, póź­niej uda­ło się zebrać gmin 12.
  I tak zawią­za­no zwią­zek mię­dzyg­min­ny — ok. 180 tys. miesz­kań­ców. Z takim ulo­ko­wa­niem pro­ble­mów i wizji przy­szło­ści w 2007 roku uru­cha­mia­no PGO Sie­dli­ska. Rów­no­cze­śnie posta­wio­no na roz­wój komer­cja­li­za­cji gospo­dar­ki komu­nal­nej — samo­rząd współ­two­rzył” spół­kę śmie­cio­wą Komę” w Ełku. Dziś oba ogni­wa są źró­dłem naszych kło­po­tów z cena­mi za śmieci”.
  A tak cał­kiem obok — w Giżyc­ku stwo­rzył się wów­czas twór jesz­cze mniej­szy — led­wie ponad 100 tys. miesz­kań­ców. Toteż jest pyta­nie pod­sta­wo­we — czy wów­czas nie moż­na było pójść razem? Czy nawet teraz — nie moż­na tych sił łączyć. Miesz­kań­cy związ­ków gmin z Ełku i Giżyc­ka razem, to było­by może ponad 300 tys. miesz­kań­ców. Wów­czas było­by zde­cy­do­wa­nie taniej. Kosz­ty były­by niż­sze. Sie­dli­ska mia­ły­by opty­mal­ną ilość śmie­ci (dziś poni­żej na pół gwizd­ka”. Wszyst­kim było­by taniej. A tak… taniej tyl­ko tym, któ­rzy ucie­ka­ją z cho­re­go układu”.
  Jak widać, ełcza­nie u wła­dzy nadal nie mają tych zdol­no­ści do współ­pra­cy. To taki odwiecz­ny pro­blem. Ełc­ka mega­lo­ma­nia. Dziś jest już tyl­ko gorzej… bo sko­ro Gmi­na Prost­ki się wyła­mu­je, to jest jakiś powód. Wkrót­ce — być może — wyła­mie się z tego ukła­du zamknię­te­go” tak­że Gmi­na Ełk. I tu — oczy­wi­ście — bar­dzo im w tym kibi­cu­ję… Bo przy­kład Pro­stek, gdzie mają 18,50 zł od oso­by o czymś świadczy.
  Na koniec przy­kla­snę… bra­wo wójt z Ełku. Lepiej póź­no, niż wca­le… Za odwa­gę, pró­bę wyrwa­nia się z tej paję­czy­ny”. Dla dobra miesz­kań­ców gmi­ny i obni­że­nia kosz­tów. Bo śmie­ci wożo­ne samo­dziel­nie, gdzie­kol­wiek poza Sie­dli­ska mogą być w kosz­tach o poło­wę taniej.

  • Bar­dzo mądre wywody.
   Tyl­ko 18,5 zł od oso­by w Prost­kach daje dla 3‑osobowego gospo­dar­stwa 55,50.
   W gmi­nie Ełk takie gospo­dar­stwo pła­ci 58 zł.
   Istot­nie, strasz­li­wa to róż­ni­ca — 2,5 zeta.
   A policz to sobie dla rodzi­ny czteroosobowej.
   Nor­mal­nie prze­ko­na­łeś mnie, Bolo.

  • Inte­re­su­ją­cy temat z tą Komą- dzię­ki za rze­czo­we info. Pozdra­wiam Bolo 😉 coś w tym jest że fir­ma z kape­lu­sza detro­ni­zu­je pań­stwo­wy PUK spro­wa­dza­jąc go do gra­bie­nia liśći i sprzą­ta­nia parków

   • Jakie tu rze­czo­we info, sko­ro gość na wstę­pie bre­dzi, że w Prost­kach o tyle taniej. Owszem, dla 1 i 2 osób. Dla 3 pra­wie rów­no, a dla 4 w Prost­kach zapła­cisz pra­wie dychę więcej.
    Więc nie wiem, na jakich pod­sta­wach opie­ra­cie opi­nie o Komie zdzier­cy i MPO Bia­ły­stok, co pra­wie za dar­mo smie­ci odbiera.

    • Pójdź­my za tym dziw­nym tokiem rozu­mo­wa­nia i … licze­nia. Sko­ro już jeste­śmy tacy cwa­ni, wie­my jak zro­bić sobie taniej”, to niech te komu­ny” czy rodzi­ny się roz­dzie­lą, do śmie­ci się zade­kla­ru­ją po 1‑nej oso­bie, 2 oso­by. Bo sko­ro jest taniej, gdy jeste­śmy poje­dyn­czo, a tzw. dro­go, gdy jest nas w domu” 3 oso­by i wię­cej. Poli­ty­ka rzą­du to wspie­ra. I popie­ra. To jest taka poli­ty­ka”.
     W gm. Ełk te spra­wie­dli­we” licze­nie wyglą­da tak, że samot­ni pła­cą 36 zł mie­sięcz­nie za oso­bę, zaś miesz­ka­ją­cy na kupie” — np. zale­d­wie 7 zł od oso­by, od gru­py 10 osób albo np. 10 zł od oso­by z gru­py mniej­szej. A wszy­scy, każ­dy z osob­na, te śmie­ci two­rzy. Wystar­czy, że razem zamiesz­ku­ją, że two­rzą komu­nę”, co wca­le nie zna­czy, że są rodzi­ną. Cóż tu moż­na… z takim tokiem rozu­mo­wa­nia pro­szę pro­te­sto­wać prze­ciw­ko Rzą­do­wi, rzą­dzą­cej par­tii… bo prze­cież nas kan­tu­ją w opła­tach wsze­la­kich; np. za prąd każą pła­cić ile licz­nik poka­że. Dużo osób, duże zuży­cie. Nikt nas nie pyta ile osób pomiesz­ku­je pod adre­sem”. To samo — woda itp. Tyl­ko za śmie­ci nie­któ­rym się zda­je, że moż­na jakoś ina­czej, nawet cał­kiem nie płacić.
     W mie­ście Ełk jest też poszli po cwa­no­ści”. Bo Polak potra­fi… Wła­dza im sprzy­ja. I tak oso­ba samot­na pła­ci 58 zło­tych, zaś będą­cy w komu­nie” pła­ci nie­speł­na 6 zło­tych lub nie­co wię­cej, gdy komu­na” jest mniej­sza. I to jesz­cze wśród wie­lu panu­je prze­ko­na­nie, że nie powin­ni pła­cić wca­le. Zapła­cą inni, oso­by samot­ne, uczci­we. Coraz wię­cej bo sys­tem sprzy­ja i zachłan­ność wła­dzy ie ma końca.
     A to każ­da oso­ba te śmie­ci wytwa­rza. Brak za nią opła­ty, bo śmie­ci są odbie­ra­ne, to należ­ność musi zostać roz­dzie­lo­na na wszyst­kich, któ­rzy są uczci­wi i nie pod­le­ga­ją jakimś spe­cjal­nym pra­wom. Naj­dro­żej wów­czas wypa­da tym samot­nym… pła­cą za sie­bie i dzie­ci sąsia­da, za loka­to­rów… Bo To mamy już we krwi, jak oszu­kać, jak się nie dać”. A obec­na wła­dza jesz­cze tu sprzy­ja, te cechy wyostrza. Uczci­wym, tym to się nie popu­ści. Zapłacą!
     Te prze­dziw­ne sys­te­my opłat mają ukryć praw­dzi­we kosz­ty. Nie real­ne, opar­te na roz­rzut­no­ści firm od śmie­ci”. Sza­cun­kach. Każ­dy musi i chce zara­biać. Pła­cić muszą miesz­kań­cy. I aby nie­co spra­wę kosz­tów przy­kryć” two­rzy się prze­dziw­ne spo­so­by licze­nia. Jakoś się to uśred­nia — na rodzi­nę, na gospo­dar­stwo, cza­sem i oso­bę, lecz przy ogrom­nej dys­kry­mi­na­cji. Bo to nie może być wię­cej na dom”, miesz­ka­nie” niż… np. 70 zło­tych. Wła­dza o tym poli­tycz­nie zade­cy­du­je. Toteż sta­wia­ją znak rów­no­ści mię­dzy oso­bą samot­ną i tę z komu­ny”. Z roz­bież­no­ścią np. 10-krot­ną w róż­ni­cy opła­ty… mię­dzy oso­ba­mi”.
     Tak cał­kiem poważ­nie — gra­tu­lu­je czuj­no­ści i mate­ma­tycz­nych talen­tów. Fakt, wia­do­mo z wyli­czeń co się nam bar­dziej opła­ca. Tyl­ko gdzie ta zwy­kła ele­men­tar­na uczci­wość w spo­łe­czeń­stwie, przy­zwo­itość. Soł­ty­so­wa… nie musi być mądra, waż­ne by była prag­ma­tycz­na. Dowód jw.

     • Panie BOLO co za głu­po­ty piszesz…Przecież wójt to poplecz­nik Gowina…czyli rzą­du i ich ustaw…Jestem mat­ką z trój­ką dzie­ci i chce przed­szko­li a nie śmie­cia­rek. Wiem jak jest z ZUGiem jak dasz w łapę dla kie­row­cy to Ci wszyst­ko zro­bi i co tak samo będzie ze smieciami…

  • Strasz­ne głu­po­ty piszesz Panie BOLO, W gmi­nie Ełk w prze­tar­gu wystar­to­wa­ło MPO z ceną o wie­le droższą…to jak oni zro­bią robo­tę tańszą…Masakra, że piszesz takie głu­po­ty ze fir­my w Elku nie odda­ją odpa­dów do KOMY…człowieku byłeś przy Karuzeli…i z tego co wiem to odpa­dy jadą do Siedliska…
   W Gizyc­ku jest cos takie­go jak MZMGO zło­żo­ne z 12 gmin oni mają za oso­bę 27 złotych…Wiem bo dowia­dy­wa­łem się…Bolo zawsze jest tak jak ktoś pisze tak jak TY to ewi­dent­nie pro­wa­dzi jakąś wojenkę…Ja wiem zaczy­na­ją sie wybory…Ludzie rozu­mie­ją ze te 8mln moż­na ina­czej wydać prawda…jestem w Kró­lo­wej Woli i co cze­mu nie moż­na kupić auto­bu­sów za te 8 mln, cze­mu nie moż­na wybu­do­wać nowych pal­ców zabaw ale takich konkretnych…
   Bolo wójt obie­cał Ci sta­no­wi­sko pra­cy w nowej fir­mie… dobrze kombinujesz…ale moim zda­niem wię­cej moż­na zro­bić za tą kasę.
   tak na koniec jeże­li jest układ to do pro­ku­ra­tu­ry spra­wa a nie za moje pie­nią­dze śmie­ciar­ki kupować…

   • To pro­szę mi powie­dzieć dla­cze­go za śmie­ci od oso­by policzono:
    1. Gmi­na Prost­ki — 18,50 zł
    2. Gmi­na Ełk — 36 zł
    3. Mia­sto Ełk — 58 zł
    Ktoś zaraz powie, że pod warun­kiem, że ta oso­ba miesz­ka samot­nie. Oczy­wi­ście — że też śmie­ci sor­tu­je, jak wszy­scy. Pła­cić tak jak wszy­scy — już nie może.
    Są wiel­kim wyjąt­kiem, są kara­ni za samot­ność? Żyją­cy w poje­dyn­kę, samot­ni, muszą zapła­cić za sie­bie, za sąsia­dów, za sąsia­da dzie­ci. Pod przy­mu­sem i karą. Przy ogól­nym aplau­zie spo­łecz­nym. W imię fał­szy­wie poj­mo­wa­nej spra­wie­dli­wo­ści. To było już prze­ra­bia­ne w począt­kach XX w. Segre­gu­je­my ludzi, nie śmie­ci. Zamie­sza­nie ma trwać, bo z tego dla wie­lu zyski pły­ną. Tak niby ukrad­kiem, ale … aby ogól­nie” nie było dro­go”. Sta­ty­stycz­nie uśred­nia­jąc, na razie to się jakoś wyli­czy”.
    Nato­miast, gdy oso­by zamiesz­ku­ją w tzw. komu­nach, lub rodzi­nach, to jest już ina­czej. Wszę­dzie może być nawet tak samo, do 10 zło­tych na oso­bę… tak jakoś się dziw­nie zło­ży­ło. też się wyli­czy”.
    Jak tu się też ma wspo­mnia­ne 27 zł/osoba w obsza­rze funk­cjo­no­wa­nia związ­ku mię­dzyg­min­ne­go Giżyc­ko. Było wcze­śniej o nim, w kon­tek­ście, że dzia­ła­ją­ce (małe) związ­ki: Ełk i Giżyc­ko powin­ny były być w inte­re­sie śmie­cio­wym” razem. W wiel­ko­ści siła i eko­no­mia. Opła­cal­ność. Są oddziel­nie, bo przed laty zabra­kło poro­zu­mie­nia. Każ­dy chciał w ukła­dzie rzą­dzić, obsa­dzać swo­imi. To się i nie doga­da­li… lokal­ne spo­łecz­no­ści pła­cą. I będą pła­cić coraz wię­cej. Oczy­wi­ście… prze­cież były i są… przetargi.
    Nikt nie wspo­mi­na, że przez poli­ty­kę, tę sfe­rę życia nam moc­no zde­for­mo­wa­no. Regu­lo­wa­no. Zmo­no­po­li­zo­wa­no… a to z powo­du, że wła­dza zwę­szy­ła tu nie­koń­czą­ce się źró­dło pie­nię­dzy. Dla­te­go tak to nam sta­le refor­mu­ją, popra­wia­ją, zasła­nia­ją swo­ją pazer­ność wyma­ga­nia­mi Unii Europejskiej.
    Dla­te­go też jest to co wyżej, takie dys­pro­por­cje i siło­we przy­mu­sza­nie aby jed­ni pokry­wa­li kosz­ty innych. Bo tak chce cią­gle wła­dza. Uśred­nić. Zabrać, potem roz­da­wać. Chcą coraz lepiej zaro­bić, szu­ka­jąc spo­so­bów jak oszu­kać i przy­mu­sić spo­łecz­ność. Siłą wła­dzy i pro­pa­gan­dą upra­wia­ją kuglar­stwo. Pró­bu­ją tego nie nazy­wać, choć to tyl­ko poli­ty­ka. Taka nie­co spe­cy­ficz­na, bar­dzo zakła­ma­na. Każ­da poli­ty­ka to jed­nak też i jakaś ide­olo­gia. Jak nazwać tę tu pre­zen­to­wa­ną. Kie­dy to zro­zu­mie­ją oby­wa­te­le, wyborcy…
    Rze­czy­wi­ście, tu myślę o wybo­rach, lecz jedy­nie w kon­tek­ście, że mówią wam wprost, że głu­pi lud to kupi”, a wy cóż. Kupu­je­cie. Pęka­cie z rado­ści, pie­je­cie w zachwy­cie. Bo dobra wła­dza, dobry pan…

    • To dzia­ła mniej wie­cej jak jedzie­my tak­sów­ką jak jedzie­my w czwór­kę na dys­ko­te­kę każ­dy osob­no to każ­dy za kurs powiedz­my zapła­ci po 50 zł + wstęp czy­li po 200 i opła­tę za wstęp już nie­za­le­zna opła­tę. A jak poje­dzie­my jed­ną tak­sów­ką to zapła­ci­my 50 zł + kaz­dy za wstęp na dyskoteke.

 • Panie Wój­cie a cze­mu nie budu­je­cie przed­szko­li, żłob­ków? Mega­lo­ma­nia malut­kie­go (nie taki malut­ki) czło­wie­ka. Śmie­cia­rek mu się zachcia­ło-dzie­cię­ce marzenia.Jestem kie­row­cą, ile zapła­ci­cie za robo­tę, tak jaka w ZUG naj­niż­szą krajową…W pry­wat­nej fir­mie kie­row­ca odpo­wia­da za auto. co by nie gadać o KOMIE auta mają czy­ściut­kie, kie­row­cy wyglą­da­ją porząd­nie, przy­naj­mniej chło­pa­ki w ZUG doro­bią na sprze­da­ży paliwa:)))tak jak teraz.

  • za czy­je pie­nią­dze mają te auta czy­śćiut­kie auta  — pra­cu­jesz w komie?!?! czyż­byś waze­li­ną pró­bo­wał zdo­być awans na kie­row­ni­ka śmie­ciar­ki ?? gra­tu­lu­ję sprytu

   • Jest to fir­ma pry­wat­na i dobrze wie­dzą ze o sprzęt nale­zy dbać, pra­cow­ni­ków dba­ja­cych o spzręt nagra­dzac a lewu­sów na bruk

 • Pan Wójt to ma par­cie przed wyborami…kupią smie­ciar­ki i co kto tym będzie zarządzał…prezes ZUG hahah — fir­ma, któ­ra ma rocz­nie 2,5 mln straty…ale gmi­na będzie mia­ła śmieciarki…

  • myślę, że KOMA to ma to w d.… na jej stro­nie jest ze obsłu­gu­je ponad 70 gmin. Moim zda­niem te 8 mln na śmie­ciar­ki to nie jest dobry pomysł. Przy­kład PISZA, tam też fir­ma samo­rzą­do­wa wozi odpa­dy i oka­za­ło się, ze trze­ba połą­czyć ją z wodo­cią­ga­mi żeby budżet zapiąć. Niby woże­nie śmie­ci jest banal­ne, ale jak się nie umie zarzą­dzać to moż­na wto­pić i to spo­re milio­ny np. 8 mln, któ­re moż­na było prze­ka­zać na inne cele. Chciał­bym dowie­dzieć się czy jest ktoś kto ana­li­zo­wał finan­so­wo ten pro­jekt, czy to się opłaci…co z tego ze będzie robi­ła to fir­ma gmin­na jak i tak ja za brak kom­pe­ten­cji ja zapła­cę a nie pre­zes czy wójt.

 • Gdy­by nie Wójt Pre­zio nie dostał­by ani zlo­tów­ki. Nale­ży podzię­ko­wać wój­to­wi. Dro­gi się budu­ją, nie­ba­wem blo­ki w Chru­ście­lach. Potem miesz­ka­nia na wyna­jem. Co Panie Andru­kie­wicz łyso Panu. Po nauki do Pana wójta.

  • Poptarz naj­pierw na co wójt prze­zna­czył na co Pre­zy­dent. Wszy­scy na szko­ły a Wójt na śmieciarki

   • Wój­to­wi z oświa­tą nie po dro­dze, szko­ły woli zamy­kać niż wspie­rać, może ma złe wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa, gdy stał w kącie za karę.

   • … i wójt ma rację. Śmie­ci są i będą. Coraz wię­cej i coraz będzie dro­żej. Fir­my się umoc­ni­ły, zmo­no­po­li­zo­wa­ły rynek. Szko­ły? Cóż, od lat mamy ujem­ny przy­rost natu­ral­ny, pomi­mo nawet tego sza­lo­ne­go roz­daw­nic­twa, np. prze­róż­nych plu­sów”. Jak uczą przy­kła­dy, tyl­ko pato­lo­gi nam przy­ra­sta. Ona się umac­nia, radykalizuje.
    Coraz wię­cej osób krzy­czy, że im się nale­ży, trze­ba im dać; też to widać i tutaj, we wpi­sach wie­lu. Np. opła­ty za śmie­ci. jed­ni mogą (i powin­ni) pła­cić za swo­je śmie­ci np. 36 zło­tych (gmi­na) lub 58 zł (mia­sto) mie­sięcz­nie. lecz gdy są oso­by w komu­nie”, to już nie mogą pła­cić, bo… dro­go. Krzy­czą i sie­ją pro­pa­gan­dę, że są oszu­ki­wa­ni. Nawet, gdy wła­dza nali­czy im (kosz­tem tych nie­uprzy­wi­le­jo­wa­nych) po 6 zło­tych miesięcznie.
    Dro­go — i już. I pła­cić nie będą. To spra­wy dla nich przy­ziem­ne… im się nale­ży. I tyle! Zawsze. Komu­no wróć”! czy jak? Dro­go to bywa, gdy wła­dza kuglu­je” ilo­ścią, war­to­ścia­mi, gdy podat­ka­mi okła­da… A ktoś, kto ma ten przy­wi­lej, musi dobrze zaro­bić. Ktoś inny zapła­ci, a wła­dza wska­że po ile i jak każ­de­mu co łaska”… się nale­ży. Lep­szy sort”, gor­szy sort”, samot­ny”, rodzi­na”… czę­sto na swo­im”. Wła­dza podzie­li”, jak widać — po uwa­ża­niu”. A ogół tu pie­je z zachwy­tu. Bo tak wybieramy.
    Szko­ły jed­nak trze­ba zamy­kać. Brak uczniów, a są kosz­ty ich utrzy­ma­nia. Jak ktoś ma mniej pła­cić za śmie­ci, czy też za prąd, wodę… to te róż­ni­ce, ich nie­do­pła­ty powin­ni pokryć np. Mar­sja­nie. Bo wła­dza z budże­tu dopła­cić nie chce (przy­kład obie­ca­nek z prą­dem); z budże­tu… a budżet to też nasze podat­ki, nasze pie­nią­dze. Dla­te­go mamy tak dro­go, tak wyso­kie podat­ki, wyso­kie ceny wszyst­kie­go z ten­den­cją sta­łe­go i szyb­kie­go wzrostu.
    Szko­da cza­su aby z wpi­sa­mi tutaj pole­mi­zo­wać. Mar­ne to wasze podej­ście, repre­zen­tu­ją­ce co naj­mniej moral­ność Kale­go w podej­ściu. I ta tęsk­no­ta za komu­ną”… Minio­nym. Może dla czę­ści nieznane.
    Choć socjal” to dobra spra­wa. ale wol­ne­go ryn­ku” też potrze­bu­je­cie. Poję­cie to wam nie zna­ne, lecz uwa­ża­ne. To pie­nią­dze. Ktoś na ten socjal, roz­daw­nic­two musi zapra­co­wać. Euro­pa też musi być w zasię­gu, ma być sze­ro­ko otwar­ta, w jed­ną stro­nę, ma się swo­im dobro­by­tem podzie­lić. Na naszych zasa­dach, to oczywiste.

  • Panie dorad­co finan­so­wy”, tak obrzy­dli­we­go waze­li­niar­stwa jak pań­skie już daw­no nie czytałem.

  • Nie­ba­wem, nie­ba­wem, nie­ba­wem… Nie­ba­wem to pre­zes Kaczyń­ski odda do użyt­ku te 3 milio­ny miesz­kań obie­ca­ne w 2005 i pan wójt będzie mógł sobie te swo­je kil­ka­dzie­siąt wsa­dzić w d…oniczkę.