Strona główna » Poza prawem » Miniony weekend na jeziorze pod znakiem kar — za pijaństwo i brak kapoków
Poza prawem

Miniony weekend na jeziorze pod znakiem kar — za pijaństwo i brak kapoków

Aż 6 osób, które pod działaniem alkoholu pływały sprzętem wodnym, zatrzymali policjanci w miniony weekend na wodach powiatu ełckiego. 5 osób pływało rowerami wodnymi, 1 kobieta prowadziła łódź z silnikiem. Policjanci interweniowali także wobec nietrzeźwego ojca, który na plaży opiekował się małoletnim synem.

Pogo­da minio­ne­go week­en­du sprzy­ja­ła wypo­czyn­ko­wi nad wodą. Poli­cyj­ne patro­le wod­ne pra­co­wa­ły w tym cza­sie na kil­ku jezio­rach w powie­cie ełc­kim. Nie­ste­ty nie­któ­re oso­by lek­ce­wa­żą­co pod­cho­dzą do bez­pie­czeń­stwa i łamią obo­wią­zu­ją­ce przepisy.

W cią­gu sobo­ty i nie­dzie­li poli­cyj­ne patro­le wod­ne ujaw­ni­ły aż 6 osób, któ­re pod wpły­wem alko­ho­lu pły­wa­ły sprzę­tem po Jezio­rze Ełc­kim. Wśród nich były oso­by kie­ru­ją­ce rowe­ra­mi wod­ny­mi oraz jed­na oso­ba na łodzi z silnikiem.

 Łodzią kie­ro­wa­ła 25-lat­ka, któ­ra mia­ła na pokła­dzie 3 pasa­że­rów. Kobie­ta mia­ła bli­sko pro­mil alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Poli­cjan­ci zaka­za­li jej dal­sze­go pły­wa­nia i prze­ka­za­li łódź trzeź­wej oso­bie. Ster­nik łodzi moto­ro­wej, któ­ry ma stę­że­nie alko­ho­lu powy­żej 0,5 pro­mi­la w orga­ni­zmie, sta­je przed sądem jako spraw­ca przestępstwa.

Wszyst­kie oso­by kie­ru­ją­ce rowe­ra­mi wod­ny­mi zosta­ły uka­ra­ne man­da­ta­mi. Nie­chlub­nym rekor­dzi­stą w tym gro­nie był 20-latek z Ełku, któ­ry miał ponad 1,5 pro­mi­la alko­ho­lu w orga­ni­zmie. To pły­wa­nie zakoń­czy­ło się dla nie­go 500-zło­to­wym mandatem.

Pod­czas week­en­do­wych kon­tro­li poli­cjan­ci uka­ra­li man­da­ta­mi tak­że oso­by, któ­re nie były wypo­sa­żo­ne w obo­wiąz­ko­we środ­ki ochron­ne (kapo­ki) czy nie mia­ły odpo­wied­nich upraw­nień do kierowania.

Poli­cjan­ci otrzy­ma­li tak­że zgło­sze­nie o nie­po­ko­ją­cym zacho­wa­niu męż­czy­zny pod­czas wypo­czyn­ku nad wodą. Oka­za­ło się, że nie­trzeź­wy ojciec opie­ku­je się na pla­ży swo­im 11-let­nim synem. Męż­czy­zna miał bli­sko 3 pro­mi­le alko­ho­lu. W takim sta­nie nie mógł zapew­nić odpo­wied­niej opie­ki swo­je­mu syno­wi nad wodą, dla­te­go dziec­ko zosta­ło prze­ka­za­ne trzeź­wej mamie, któ­ra przy­je­cha­ła na pla­żę. Ta spra­wa tra­fi do sądu rodzinnego.

 KPP EŁK

 
tagi