Strona główna » Lokalne » “Moglibyśmy się uczyć od osób ze ŚDS z Nowej Wsi Ełckiej”
Lokalne

Moglibyśmy się uczyć od osób ze ŚDS z Nowej Wsi Ełckiej”

Dzieci z Miejskiego Przedszkola Mali Odkrywcy” 21 stycznia 2016 r. odwiedzili niezwykli goście. Byli to podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy z Nowej Wsi Ełckiej wraz z opiekunami.

Przedsz­ko­la­ki wcze­śniej usły­sza­ły o róż­nych rodza­jach nie­peł­no­spraw­no­ści, wysłu­cha­ły bajecz­ki o Kasi, któ­ra poru­sza­ła się na wóz­ku inwa­lidz­kim, obej­rza­ły pla­kat infor­mu­ją­cy o pra­wie do inte­gra­cji. Było też wie­le roz­mów doty­czą­cych innych zabu­rzeń zdro­wot­nych, z jaki­mi może­my się spo­tkać na co dzień.
Nasi goście: Patryk, Domi­ni­ka, Ania, Jan, Marek i Ewe­li­na zapre­zen­to­wa­li przed­szko­la­kom inte­re­su­ją­ce przed­sta­wie­nie. Treść była pro­sta, ale jak­że pięk­nie poka­za­no pomoc i wza­jem­ną tro­skę o sie­bie naszych gości. Ania, któ­ra nie widzi, cały czas ota­cza­na była pomo­cą kole­ża­nek i kole­gów – popro­wa­dzo­no ją do rabat­ki kwia­to­wej, poda­no konew­kę, by razem z inny­mi mogła zadbać o roślin­ki. Życz­li­wość, współ­pra­ca to tyl­ko nie­któ­re cechy, jakich mogli­by­śmy się uczyć od osób ze ŚDS z Nowej Wsi Ełc­kiej. Impre­sja muzycz­na pod kie­run­kiem pani Mile­ny była pro­stym, a jed­no­cze­śnie wspa­nia­łym koncertem.[fruitful_sep]

[fruitful_sep] Przed­szko­la­ki były pod wra­że­niem, ich sku­pie­nie zasko­czy­ło nawet nauczy­ciel­ki. Przy­ję­cie gości, wspól­ne śpie­wa­nie kolęd było miłym dla ucha i oka wyda­rze­niem. Nie­któ­re z dzie­ci były zasko­czo­ne, jak pięk­nie moż­na tań­czyć, będąc na wóz­ku inwa­lidz­kim, dzię­ku­je­my, że Patryk zechciał nam poka­zać, że jest to możliwe.
Spo­tka­nie prze­bie­gło w miłej atmos­fe­rze, trud­no było się roz­stać. Mamy jed­nak nadzie­ję, że to był począ­tek naszej współ­pra­cy i takich spo­tkań będzie jesz­cze wie­le w tym roku i w następ­nych latach.

Anna Studzińska[fruitful_sep]