Strona główna » Pod napięciem » „Można było przed, czy będzie wolno po?
Pod napięciem

Można było przed, czy będzie wolno po?

Krystyna Kacpura, dyrektorka wykonawcza, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Ograniczenie dostępu do pigułki po” może zwiększyć liczbę nielegalnych aborcji?

Resort zdrowia zamierza wprowadzić prawo ograniczające dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Swoją postawę motywuje nadużywaniem pigułki po przez Polki oraz jej szkodliwością dla zdrowia kobiet. Zwolennicy liberalizacji dostępu do antykoncepcji domagają się podania źródeł informacji o niepożądanych skutkach stosowania ellaOne oraz jego nadużywaniu. Decyzję Ministerstwa Zdrowia określają jako nieprzemyślaną, wynikającą z ideologicznych pobudek i naruszającą prawo, która może prowadzić do zwiększenia liczby nielegalnych aborcji.

 

Pre­pa­rat ella­One został dopusz­czo­ny do sprze­da­ży bez recep­ty w Pol­sce w kwiet­niu 2015 roku na mocy roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia. Anty­kon­cep­cję awa­ryj­ną mogą w ten spo­sób nabyć wszyst­kie kobie­ty, któ­re ukoń­czy­ły 15 rok życia. Obec­ne wła­dze pla­nu­ją jed­nak cof­nąć decy­zję poprzed­ni­ków poprzez przy­go­to­wy­wa­ną nowe­li­za­cję usta­wy o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych. Zakła­da ona, że sprze­daż w apte­ce pro­duk­tów lecz­ni­czych mają­cych wska­za­nia do sto­so­wa­nia w anty­kon­cep­cji będzie mogła mieć miej­sce wyłącz­nie na pod­sta­wie recep­ty wysta­wio­nej przez lekarza.

Mini­ster­stwo Zdro­wia twier­dzi, że celem nowe­li­za­cji jest zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa pacjen­tek – anty­kon­cep­cja awa­ryj­na może bowiem szko­dzić ich zdro­wiu, ponad­to jest w Pol­sce nadużywana.
– Z prak­ty­ki mojej i moich kole­gów raczej wyni­ka, że jest to pre­pa­rat abso­lut­nie bez­piecz­ny, sto­so­wa­ny z umia­rem. Anty­kon­cep­cja post­ko­ital­na sto­so­wa­na w spo­sób kon­tro­lo­wa­ny jest bez­piecz­nym pre­pa­ra­tem dostęp­nym w całej Euro­pie – mówi agen­cji infor­ma­cyj­nej New­se­ria Life­sty­le dr n. med. Grze­gorz Połu­dniew­ski, gine­ko­log położnik.

Prze­ciw­ni­cy anty­kon­cep­cji awa­ryj­nej twier­dzą, że jest to śro­dek o dzia­ła­niu wcze­sno­po­ron­nym. Dzia­ła­nie pre­pa­ra­tu ella­One pole­ga jed­nak na hamo­wa­niu lub opóź­nie­niu owu­la­cji, a więc nie­do­pusz­cze­niu do zapłod­nie­nia. Przy pra­wi­dło­wym sto­so­wa­niu piguł­ka po jest też cał­ko­wi­cie bez­piecz­na dla zdro­wia kobiety.
Fede­ra­cja na Rzecz Kobiet i Pla­no­wa­nia Rodzi­ny oraz Koali­cja Mam Pra­wo zwró­ci­ła się z ofi­cjal­nym pyta­niem do Mini­ster­stwa Zdro­wia o wska­za­nie źró­deł infor­ma­cji o nie­po­żą­da­nych skut­kach sto­so­wa­nia ella­One oraz jego nadużywaniu.

– Wie­my, że było zale­d­wie kil­ka­na­ście przy­pad­ków zgło­sze­nia jakich­kol­wiek nie­po­żą­da­nych dzia­łań po zasto­so­wa­niu tablet­ki po. Zgło­szo­no je do Depar­ta­men­tu Bez­pie­czeń­stwa Far­ma­ko­te­ra­pii fir­my HRA Phar­ma. I wie­my, że doty­czy­ły one dusz­no­ści, zawro­tów gło­wy, a tak­że zaj­ścia w nie­po­żą­da­ną cią­żę mimo zaży­cia tablet­ki ella­One – mówi Kry­sty­na Kac­pu­ra, dyrek­tor­ka wyko­naw­cza, Fede­ra­cja na rzecz Kobiet i Pla­no­wa­nia Rodziny.

Zda­niem Fede­ra­cji na decy­zję Mini­ster­stwa Zdro­wia nie wpły­nę­ły wzglę­dy medycz­ne ani praw­ne, lecz ide­olo­gicz­ne, a resort uległ naci­skom ze stro­ny śro­do­wisk kato­lic­kich. Zmia­na w usta­wie może nato­miast dopro­wa­dzić do zwięk­sze­nia licz­by nie­le­gal­nych abor­cji, a tym samym praw­dzi­we­go zagro­że­nia dla zdro­wia i życia kobiet. Obec­nie w Pol­sce wyko­nu­je się 80 – 200 tys. abor­cji rocz­nie. Licz­ba ta może dra­stycz­nie wzro­snąć po ogra­ni­cze­niu dostę­pu do anty­kon­cep­cji awaryjnej.

– W momen­cie, kie­dy zanie­cha­my sto­so­wa­nia bądź ogra­ni­czy­my dostęp do tej anty­kon­cep­cji, tak napraw­dę stwo­rzy­my rynek do sto­so­wa­nia metod poza tymi dopusz­czal­ny­mi, a ich jest dużo. Zwy­kły stu­dent medy­cy­ny jak moc­no usią­dzie w czy­tel­ni i posie­dzi, to znaj­dzie ze sto spo­so­bów, jak się pozbyć nie­chcia­nej cią­ży. Od kry­mi­nal­nych po takie, któ­re mogą być sto­so­wa­ne w medy­cy­nie – mówi dr n. med. Grze­gorz Południewski.

Pro­jekt nowe­li­za­cji usta­wy o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych został przy­ję­ty przez Mini­ster­stwo Zdro­wia. Obec­nie trwa­ją kon­sul­ta­cje zewnętrz­ne. W ich ramach w Sej­mie odby­ła się deba­ta Moż­na było przed, czy będzie wol­no po? Anty­kon­cep­cja awa­ryj­na, prze­ry­wa­nie cią­ży – czy mamy się cze­go oba­wiać?” zor­ga­ni­zo­wa­na przez Koali­cję Mam Pra­wo. Zgod­nie z zało­że­nia­mi władz nowe­li­za­cja usta­wy ma wejść w życie w czerw­cu tego roku. ©NEWSERIA

tagi