Strona główna » Pod napięciem » Na co wydawane są pieniądze z Unii w powiecie ełckim
Pod napięciem

Na co wydawane są pieniądze z Unii w powiecie ełckim

Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jest ostatnią, tak hojną dla Polski. Nie oznacza to jednak, że przestaną płynąć do nas środki finansowe z UE. Zaczną one napływać do nas wolniej oraz będą się stopniowo kurczyć. Być może będziemy mogli skorzystać z pożyczek na bardzo dobrych warunkach, które będą nisko oprocentowane czy wręcz będą częściowo umarzane. Samorząd województwa dopiero niedawno rozpoczął proces ogłaszania konkursów z RPO Warmia i Mazury, bo ten jest opóźniony.

PIĘTNASTOMIESIĘCZNE OPÓŹNIENIE NA STARCIE
-Podstawową przyczyną opóźnień był długi proces negocjacji Rządu RP z Komisją Europejską warunków uruchomienia środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 (w szczególności określonych w Umowie Partnerstwa) i w konsekwencji zamknięcia prac nad programami operacyjnymi, zarówno krajowymi, jak i regionalnymi. Wymogi regulacyjne oraz warunki Komisji Europejskiej dla perspektywy 2014-2020 są bardzo wysokie. Rozbieżności w wielu obszarach, jak infrastruktura drogowa, infrastruktura ochrony zdrowia, finansowanie nowych obiektów kubaturowych z puli środków przeznaczonych na innowacje, udało się pokonać dopiero po kilku rundach negocjacyjnych. RPO WiM 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską dopiero w lutym 2015 r., a finalnie zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 marca 2015 r. Można zatem powiedzieć, że już na starcie mieliśmy prawie piętnastomiesięczne opóźnienie — odpowiada nam Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olszynie. Od tego momentu kontynuowano prace niezbędne do rozpoczęcia wdrażania programu.

CZY OPÓŹNIENIE WPŁYNIE NA ILOŚĆ POZYSKANYCH KWOT I OGRANICZENIE PROGRAMOWE?
-Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 podejmuje szereg działań mających na celu efektywne wykorzystać pełnej alokacji programu. Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na rok 2016 przewiduje uruchomienie aż 68 konkursów w ramach wszystkich osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 z alokacją sięgającą prawie 450 mln EUR. Należy podkreślić, że wykorzystanie środków perspektywy finansowej 2014-2020 w dużej mierze zależało będzie również od aktywności potencjalnych beneficjentów Programu oraz jakości przygotowywanych projektów- tłumaczy departament urzędu marszałkowskiego.

JAKIE KWOTY PRZEZNACZONE SĄ DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO?
RPO WiM 2014-2020 jest programem dwufunduszowym finansowanym ze środków EFRR i EFS. Alokacja środków unijnych na Program wynosi 1 242 117 496 EUR EFRR i 486 154 599 EUR EFS. Minimalne zaangażowanie środków krajowych — szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR i EFS w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% – wynosiło w momencie programowania 304 989 199 EUR. Łączna kwota środków finansowych planowanych na realizację RPO WiM 2014-2020 szacowana jest na 2 033 261 294 EUR.

JAK NASZE SAMORZĄDY PLANUJĄ WYKORZYSTAĆ ŚRODKI Z BUDŻETU UE Z NOWEJ PERSPEKTYWY UNIJNEJ?

Andrukiewicz-Tomasz-Kopiowanie
Tomasz Andrukiewicz/ prezydent miasta Ełku

• Miasto Ełk
Samorząd miasta Ełku w ciągu ostatnich trzech lat przygotował szereg projektów technicznych, które będą podstawą do starania się o środki europejskie. Udało się nam wynegocjować ponad 78 mln zł na wiele inwestycji i przedsięwzięć w ramach nowego narzędzia wsparcia, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W najbliższych latach planujemy między innymi.: zmodernizować ul. Suwalską, Kolonia, Wojska Polskiego i inne ulice, skrzyżowania, zrewitalizować (odnowić, unowocześnić i nadać nowe funkcje) tereny komunalne (podwórka). Nastawiamy się na modernizację i zakup nowych autobusów komunikacji miejskiej, modernizację kamienic, budowę i modernizację ścieżek rowerowych. W planach mamy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym unowocześnienie oświetlenia miejskiego (na LED-owe) – mówi Tomasz Andrukiewicz prezydent miasta Ełku. — Chcemy także przeprowadzić termomodernizację obiektów szkolnych, przedszkolnych oraz mieszkalnych, zainwestować w budowę skwerów i parków miejskich, zagospodarować teren Ełckiej Kolei Wąskotorowej i Muzeum Historycznego Ełku- wymienia prezydent.[fruitful_sep]

Chojnowski-Marek
Marek Chojnowski/ starosta ełcki

• Powiat ełcki (starostwo powiatowe)
Powiat ełcki złożył szesnaście (16) wniosków konkursowych o dofinansowanie tzw. projektów miękkich w obszarze edukacji, rynku pracy oraz pomocy społecznej. Ponadto ubiegał się o realizację czterech projektów systemowych w obszarze rynku pracy. Możliwości aplikowania przez powiat ełcki o dofinansowanie na działania inwestycyjne są uwarunkowane dłuższymi procedurami wdrażania konkursów, a ich rozpoczęcie planowane jest głównie na II połowę 2016 roku.
-Wnioski, które już otrzymały dofinansowanie z perspektywy finansowej 2014-2020 to: aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (I i II) – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, jego budżet wyniósł łącznie 4,7 mln zł. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ełckim (I i II) 6,1 mln zł – mówi Marek Chojnowski/ starosta ełcki
Powiat ełcki planuje zrealizować przy dofinansowaniu środkami unijnymi z nowej perspektywy 2014-2020: przebudowę drogi powiatowej Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo — projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485, dł. odcinka dr. 4,505 km. Wartość inwestycji wynosi 4,2 mln zł, planowane jest dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 63,63%. Następny projekt planowany jest do realizacji według nowej koncepcji tj. polegający na modernizacji i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Szacowana wartość inwestycji wynosi 10,1 mln zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 i wiele innych np. na modernizację Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku czy poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie ełckim.[fruitful_sep]

klepacki mariusz kazimierz
Mariusz Klepacki/ sekretarz gminy Kalinowo

• Gmina Kalinowo
Gmina Kalinowo opracowała już projekty techniczne i jest w pełni przygotowana do pozyskania środków z UE w ramach programów z nowej perspektywy unijnej.
W planach mamy realizację następujących projektów ze środków unijnych: przebudowę dróg gminnych: Wysokie – Zaborowo, Kucze, Czyńcze, Iwaśki, Ryczywół, Skomętno Wielkie – wart. projektów to ponad 5 mln zł, przebudowę stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi – wartość projektu 4,3 mln zł. Przeprojektowanie świetlic wiejskich w Makosiejach i Sypitkach – wartość projektu 0,6 mln zł, przebudowę oczyszczalni ścieków w Kalinowie – wartość projektu 4,0 mln zł, termomodernizację budynków użyteczności publicznej – wartość projektu ok. 2 mln zł. Chcemy skorzystać także z programu dotyczącego podnoszenia jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez gminę Kalinowo – wartość projektu ok. 0,5 mln zł — wymienia Mariusz Klepacki/ sekretarz gminy Kalinowo.

[fruitful_sep]

 

Dawidowski-Robert
Robert Dawidowski/sekretarz gminy Prostki

• Gmina Prostki
W gminie Prostki także trwają działania przygotowawcze dotyczące pozyskania środków finansowych w ramach perspektywy programowej 2014-2020.
– W obecnej chwili kończymy przygotowanie dokumentacji technicznych na zaplanowane inwestycje oraz kończymy opracowywanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki unijne. Analizując gminne potrzeby inwestycyjne, priorytetem jest remont i modernizacja dróg lokalnych. W związku z tym planujemy złożyć wniosek na operację „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przygotowując się do nowego okresu programowania, opracowaliśmy dokumentację techniczną na termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Prostkach. Dokumentacja konkursowa w ramach RPO Warmia Mazury 2014-2020 dokładnie określi zakres i wielkość inwestycji. Posiadamy też dokumentację na rozbudowę i modernizację sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie gminy Prostki, jednak ze względu na ograniczone środki budżetowe termin i zakres realizacji uzależniony będzie od pozyskanych środków unijnych – odpowiada Robert Dawidowski/sekretarz gminy Prostki.

[fruitful_sep]

 

franczuk
Jarosław Franczuk/sekretarz gminy Stare Juchy

• Gmina Stare Juchy
Gmina jeszcze nie pozyskała dotacji z nowego okresu programowania. Obecnie przygotowujemy dokumentację do poszczególnych programów: PROW: drogi, wodociągi, kanalizacja i stacja uzdatniania- wartość łączna ok. 8 mln brutto czy Litwa-Polska: duży projekt sportowo-turystyczny o wartości łącznej 6 mln zł brutto- mówi Jarosław Franczuk/sekretarz gminy Stare Juchy.[fruitful_sep]

osewski-163607
Tomasz Osewski/wójt gminy Ełk

• Gmina Ełk
Na zadane przez nas pytania dotyczące pozyskania środków unijnych, (do wszystkich samorządów zostały wysłane pytania, o takiej samej treści), urzędnik gminy Ełk odpowiada, że pytania są całkowicie niezrozumiałe, albo prosi o sprecyzowanie pytania. Pojawiała się też odpowiedź z prośbą o sformułowanie pytania zgodnie z regułami języka polskiego. Wszystkie samorządy, do których kierowaliśmy zapytanie, nie miały problemów z interpretacją zadanych przez nas pytań.[fruitful_sep]

Komu udało się jeszcze   “wycisnąć”  z resztówek -2007-2013?

Miasto Ełk
W ramach tzw. resztówek miastu Ełk udało się zrealizować przebudowę ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej. Wartość całkowita projektu wyniosła 1 770 090,51 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 311 444 zł, natomiast wkład własny miasta wyniósł 458 646,51 zł.

Powiat ełcki (starostwo powiatowe)
29 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu Ełckiego podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg dojazdowych, parkingów oraz ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”. Projekt polegający na rewitalizacji przestrzeni publicznej zrealizowano już w 2010 r. Środki na refinansowanie 70% poniesionych wydatków przyznano pod koniec ubiegłego roku w ramach konkursu na rewitalizację miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Celem zrealizowanego projektu było przywrócenie dla obszaru możliwości sprawnego działania poprzez zagospodarowanie i przywrócenie funkcji publicznych, a przede wszystkim aktywizację tej przestrzeni i jej jakościową zmianę. Zakres prac obejmował: wykonanie dróg dojazdowych, parkingów i dojść pieszych z kostki betonowej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia, udostępnienie układu komunikacji pieszej dla użytkowników pieszych oraz kołowej dla rowerów, samochodów osobowych, samochodów dostawczych oraz pojazdów straży pożarnej, renowację parku obejmującą m.in. wymianę zieleni oraz małą architekturę parkową, a także wymianę ogrodzenia na nowe. Powstała infrastruktura została udostępniona dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 671 430,76 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wyniosło 470 001,53 zł.

Gmina Kalinowo
Samorząd Gminy Kalinowo w poprzednim okresie programowania wykorzystał maksymalnie możliwości dofinansowania projektów w ramach limitów przyznanym gminom z PROW 2007-2013, dlatego też był wyeliminowany ze składania wniosków na tzw. resztówki.

Gmina Prostki
Gmina Prostki znalazła się w trójce gmin województwa warmińsko-mazurskiego, które pozyskały dofinansowanie na budowę instalacji wykorzystujących fotowoltaikę. Pieniądze na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W gminie Prostki instalacje fotowoltaiczne powstały na 5 budynkach użyteczności publicznej: gimnazjum, szkole podstawowej i urzędzie gminy w Prostkach, szkole podstawowej w Rożyńsku Wielkim, zespole szkół w Wiśniowie Ełckim oraz na 38 budynkach mieszkalnych o łącznej mocy 152,36kW. Instalacje będą uruchamianie i we współpracy z zakładem energetycznym podłączane do sieci elektroenergetycznej od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. Wartość projektu wyniosła 1.048.824,01 zł, przy dofinansowaniu ze środków europejskich w wysokości 753.662,00 zł.

Oprac. na podstawie dokumentów:
Starostwa Powiatowego, Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olszynie.

©renata szymaszko