Strona główna » Lokalne » Na taką informację ełczanie czekali od lat
Lokalne

Na taką informację ełczanie czekali od lat

Saxdor Yachts produkuje dwa modele łodzi motorowych: Saxdor 200 oraz Saxdor 320/ foto producenta
Fiński producent łodzi motorowych Saxdor Yachts rozpoczął budowę nowej hali produkcyjnej w Ełku. Szacowany koszt inwestycji to 36 milionów złotych.
Stocz­nia Saxdor, dzia­ła­ją­ca w Ełku od 2019 roku, wcho­dzi w nowy etap roz­wo­ju dzię­ki inwe­sty­cji w nową halę pro­duk­cyj­ną o war­to­ści 36 milio­nów zło­tych. Inwe­sty­cja reali­zo­wa­na przez Fiń­skie­go lide­ra pro­duk­cji jach­tów moto­ro­wych z linią pro­duk­cyj­ną w Pol­sce, przy współ­pra­cy zespo­łu nad­zor­cze­go APP Pro­jekt oraz fir­my budow­la­nej PWHa­le z Ełku.
 
Zlo­ka­li­zo­wa­na będzie w Ełku przy uli­cy Prze­my­sło­wej. Pra­ce naziem­ne na tere­nie dział­ki inwe­sty­cyj­nej roz­po­czę­ły się w listo­pa­dzie 2021, a ich zakoń­cze­nie pla­no­wa­ne jest w paź­dzier­ni­ku 2022. Eks­pan­sja Stocz­ni Saxdor na chwi­lę obec­ną zatrud­nia 250 osób, ma stwo­rzyć ponad 300 nowych miejsc pra­cy w regio­nie Mazur, zarów­no dla pra­cow­ni­ków fizycz­nych jak i wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów w zakre­sie budo­wy jachtów.
 
Atu­tem dla przy­szłych pra­cow­ni­ków miesz­ka­ją­cych poza obrę­bem Ełku, może być dogod­na loka­li­za­cja nowe­go budyn­ku w pobli­żu węzła komu­ni­ka­cyj­ne­go Via Bal­ti­ca, któ­re­go ukoń­cze­nie pla­no­wa­ne jest na jesień 2022, w tym samym cza­sie co zakoń­cze­nie budo­wy hali.
 

– Umocnienie pozycji firmy w skali lokalnej jest dla nas tak samo ważne jak ekspansja zagraniczna – powiedział Michał Bendig, Dyrektor Generalny Saxdor Yachts w Polsce. Jesteśmy firmą międzynarodową, ale czujemy się częścią lokalnej społeczności, dlatego też przy naszym nowym projekcie zdecydowaliśmy się współpracować z wykonawcą z Ełku.

Nowa inwe­sty­cja oraz roz­wój obec­nych linii pro­duk­cyj­nych Saxdor Yachts nie były­by moż­li­we bez współ­pra­cy mię­dzy fir­mą a Urzę­dem Mia­sta Ełku, oraz Suwal­ską Spe­cjal­ną Stre­fą Eko­no­micz­ną, któ­re stwo­rzy­ły korzyst­ne warun­ki dla kolej­nych pro­jek­tów. Ambi­cją Saxdor Yachts jest pro­du­ko­wa­nie łodzi przy uży­ciu nowo­cze­snych metod, przy naj­wyż­szym pozio­mie wydaj­no­ści i jako­ści pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go, a nowa stocz­nia ma to fir­mie umożliwić.
 
Pla­ny kon­struk­cyj­ne zakła­da­ją auto­ma­ty­za­cję pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, a pro­jekt budo­wy odzwier­cie­dla zało­że­nia poli­ty­ki śro­do­wi­sko­wej fir­my i aktu­al­ne wymo­gi euro­pej­skie w zakre­sie wpły­wu na śro­do­wi­sko. Sze­reg uspraw­nień, takich jak insta­la­cja naj­no­wo­cze­śniej­szych sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych, wpły­nie pozy­tyw­nie na jakość warun­ków pra­cy pra­cow­ni­ków pro­duk­cyj­nych. (Mat. nade­sła­ne)
 

1 komentarz

napisz komentarz

  • Pra­cow­ni­cy ZEMu powin­ni kupić bukiet kwia­tów dla Andrukeiwcza…z tek­stu wyni­ka, że gdy­by nie urząd mia­sta to była­by lipa, zatem list do Mora­wiec­kie­go od Andru­kie­wi­cza w spra­wie Ize­ry zadziałał…co praw­da mia­ły być samo­cho­dy, a nie łodzie i mia­ła być nowa fir­ma, a wyszło że istniejąca…no ale Dyplom się nale­ży, no niech będzie. Jak nie za zasłu­gi to cho­ciaż za dobre chęci…