Strona główna » Kraj/ świat » Na wakacje z 500 plus. Sprawdź bon turystyczny
Kraj/ świat

Na wakacje z 500 plus. Sprawdź bon turystyczny

www.freepik.com
Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej.

Bon tury­stycz­ny to nowa for­ma wspar­cia dla pol­skich rodzin w sytu­acji osła­bie­nia gospo­dar­ki przez pan­de­mię COVID-19. Wynie­sie jed­no­ra­zo­wo 500 zł na każ­de dziec­ko do 18 r. życia oraz jed­no dodat­ko­we świad­cze­nie w for­mie uzu­peł­nie­nia bonu, w wyso­ko­ści 500 zł dla dzie­ci z orze­cze­niem o niepełnosprawności.

Za pomo­cą bonu będzie moż­na doko­nać płat­no­ści za usłu­gi hote­lar­skie lub impre­zy tury­stycz­ne reali­zo­wa­ne przez przed­się­bior­cę tury­stycz­ne­go, lub orga­ni­za­cję pożyt­ku publicz­ne­go na tere­nie kra­ju. Nowe pra­wo wej­dzie w życie jesz­cze w te wakacje.

Za pomo­cą bonu będzie moż­na doko­nać płat­no­ści za usłu­gi hote­lar­skie lub impre­zy tury­stycz­ne reali­zo­wa­ne przez przed­się­bior­cę tury­stycz­ne­go, lub orga­ni­za­cję pożyt­ku publicz­ne­go na tere­nie kra­ju. Nowe pra­wo wej­dzie w życie jesz­cze w te wakacje.

Jak działa?

Pol­ski Bon Tury­stycz­ny ma for­mę elek­tro­nicz­ne­go bonu, waż­ne­go do koń­ca mar­ca 2022 r.Bon będzie moż­na wyko­rzy­stać do opła­ce­nia m.in.: poby­tu w hote­lu, pen­sjo­na­cie, gospo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym, czy na kolo­nii lub obo­zie har­cer­skim, a tak­że obo­zie spor­to­wym lub rekreacyjnym.

Dla kogo?

Bon prze­zna­czo­ny jest dla rodzin z co naj­mniej jed­nym dziec­kiem oraz rodzin z dzieć­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi. Bony będą przy­słu­gi­wać nie­za­leż­nie od pozio­mu docho­dów tak jak w przy­pad­ku Pro­gra­mu 500 Plus.

Dopła­tę do waka­cji lub ferii zimo­wych otrzy­ma pra­wie 2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czy­li bli­sko 80 proc., ma dwo­je lub wię­cej dzie­ci, więc otrzy­ma świad­cze­nie w wyso­ko­ści 1000 zł i wię­cej. W sumie z pro­gra­mu będzie mogło sko­rzy­stać ponad 6 mln dzieci.

Gdzie wykorzystam bon?

Bon będzie moż­na wyko­rzy­stać w Pol­sce. Obec­nie trwa­ją pra­ce nad kata­lo­giem bazy tury­stycz­nej. Koor­dy­nu­je je Pol­ska Orga­ni­za­cja Tury­stycz­na: https://www.pot.gov.pl/pl

Jak składam wniosek?

Bon otrzy­masz po zare­je­stro­wa­niu się na Plat­for­mie Usług Elek­tro­nicz­nych ZUS (PUE ZUS), podob­nie jak 500+. Sys­tem pozwa­la na łatwą reje­stra­cję m.in. za pomo­cą Pro­fi­lu Zaufa­ne­go, kwa­li­fi­ko­wa­ne­go pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go oraz nie­któ­rych sys­te­mów ban­ko­wo­ści internetowej.
Bon zosta­nie akty­wo­wa­ny w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym po potwier­dze­niu popraw­no­ści lub aktu­ali­za­cji danych. Trze­ba go będzie oka­zać pod­czas rezer­wa­cji poby­tu lub naj­póź­niej przy zakwaterowaniu.

Kon­takt
Jed­no­cze­śnie z roz­po­czę­ciem świad­cze­nia Pol­skie­go Bonu Tury­stycz­ne­go zosta­nie uru­cho­mio­na spe­cjal­na info­li­nia, któ­ra będzie wspie­ra­ła zarów­no tury­stów, jak i przed­sta­wi­cie­li bran­ży tury­stycz­nej. Będzie ją pro­wa­dził Zakład Ubez­pie­czeń Społecznych.

Odpo­czy­waj w Pol­sce — pro­po­zy­cja Pol­skiej Orga­ni­za­cji Turystycznej
Pol­ska Orga­ni­za­cja Tury­stycz­na stwo­rzy­ła stro­nę, na któ­rej pre­zen­tu­je – za pomo­cą inte­rak­tyw­nej mapy – boga­tą ofer­tę tury­stycz­ną Pol­ski: m.in. pro­duk­ty tury­stycz­ne nagro­dzo­ne Cer­ty­fi­ka­ta­mi POT, zdo­byw­ców tytu­łu Pol­ska Mar­ka Tury­stycz­na” oraz lau­re­atów kon­kur­su EDEN – Euro­pe­an Desti­na­tion of Excel­len­ce” i Na wsi naj­le­piej – 12 dobrych prak­tyk w tury­sty­ce wiej­skiej”, a tak­że pol­skie obiek­ty z listy UNESCO i par­ki naro­do­we. W ten spo­sób POT chce zain­spi­ro­wać tury­stów do odwie­dze­nia spraw­dzo­nych miejsc i atrakcji.

GOV.PL

KRONIKA POLICYJNA