Strona główna » Sport » Trwa nabór wniosków o dotacje z zakresu rozwoju sportu
Sport

Trwa nabór wniosków o dotacje z zakresu rozwoju sportu

Trwa nabór wnio­sków o dota­cję z budże­tu mia­sta na reali­za­cję przed­się­wzięć z zakre­su roz­wo­ju spor­tu w Ełku w 2020 r. przez pod­mio­ty nie zali­cza­ne do sek­to­ra finan­sów publicz­nych. Wnio­ski moż­na skła­dać do 31 grudnia.

Dota­cję celo­wą z budże­tu mia­sta Ełku mogą otrzy­mać klu­by spor­to­we, pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność spor­to­wą na tere­nie mia­sta Ełku, nie­dzia­ła­ją­ce w celu osią­gnię­cia zysku, któ­re uczest­ni­czą w zor­ga­ni­zo­wa­nym współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym w dys­cy­pli­nach zespo­ło­wych i indywidualnych.

Warun­kiem ubie­ga­nia się przez klu­by spor­to­we o dota­cję na reali­za­cję zada­nia, jest:
1. zrze­sze­nie w klu­bie spor­to­wym zawod­ni­ków upra­wia­ją­cych okre­ślo­ną dys­cy­pli­nę spor­to­wą i posia­da­ją­cych licen­cję zawod­ni­ka, wyda­ną przez upraw­nio­ny pol­ski zwią­zek spor­to­wy, kar­tę zgło­sze­nia lub inny doku­ment upraw­nia­ją­cy do uczest­nic­twa we współ­za­wod­nic­twie sportowym,
2. osią­ga­nie zna­czą­cych wyni­ków we współ­za­wod­nic­twie ogól­no­pol­skim lub mię­dzy­na­ro­do­wym potwier­dzo­ne sto­sow­ny­mi dokumentami.

Reali­za­cja przed­się­wzięć obej­mu­je okres od dnia pod­pi­sa­nia umo­wy do 31.12.2020 r.

Na reali­za­cję zadań z zakre­su roz­wo­ju spor­tu zapla­no­wa­no w 2020 r. z budże­tu mia­sta Ełku środ­ki finan­so­we w wyso­ko­ści: 130 tys. zł.

Dota­cja może być prze­zna­czo­na na dofi­nan­so­wa­nie reali­za­cji wnio­sko­wa­ne­go zada­nia z zakre­su roz­wo­ju spor­tu, a w szcze­gól­no­ści na:
1. reali­za­cję pro­gra­mów szko­le­nia spor­to­we­go zawod­ni­ków i kadry szkoleniowej;
2. zakup sprzę­tu sportowego;
3. pokry­cie kosz­tów orga­ni­zo­wa­nia zawo­dów spor­to­wych lub uczest­nic­twa w tych zawodach;
4. pokry­cie kosz­tów korzy­sta­nia z obiek­tów spor­to­wych dla celów szko­le­nia sportowego;
5. sfi­nan­so­wa­nie sty­pen­diów spor­to­wych przy­zna­wa­nych przez klub na pod­sta­wie regu­la­mi­nu zaak­cep­to­wa­ne­go przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Ełku.

Z dota­cji prze­zna­czo­nej na dofi­nan­so­wa­nie reali­za­cji wnio­sko­wa­ne­go zada­nia z zakre­su roz­wo­ju spor­tu nie mogą być sfinansowane:
1. wypła­ty wyna­gro­dzeń dla zawod­ni­ków lub dzia­ła­czy klu­bu sportowego;
2. trans­fe­ry zawod­ni­ka z inne­go klu­bu sportowego;
3. zapła­ty kar, man­da­tów i innych opłat sank­cyj­nych, nało­żo­nych na klub spor­to­wy lub zawod­ni­ka tego klubu;
4. zobo­wią­za­nia klu­bu spor­to­we­go z tytu­łu zacią­gnię­tej pożycz­ki, kre­dy­tu lub wyku­pu papie­rów war­to­ścio­wych oraz kosz­tów obsłu­gi zadłużenia;
5. kosz­ty, któ­re wnio­sko­daw­ca poniósł na reali­za­cję przed­się­wzię­cia przed zawar­ciem umo­wy o udzie­le­nie dotacji.

Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków budże­tu mia­sta Ełku może sta­no­wić nie wię­cej niż 90% cało­ści pla­no­wa­nych kosz­tów reali­za­cji wnio­sko­wa­ne­go przedsięwzięcia.

Szcze­gó­ło­we warun­ki i tryb finan­so­we­go wspie­ra­nia roz­wo­ju spor­tu, zasa­dy roz­pa­try­wa­nia wnio­sków i zawie­ra­nia umów okre­śla Uchwa­ła Nr VII.88.15 Rady Mia­sta w Ełku z dnia 30 czerw­ca 2015 r. w spra­wie okre­śle­nia warun­ków i try­bu finan­so­wa­nia roz­wo­ju spor­tu w Ełku.

Wnio­sek wraz z wyma­ga­ny­mi załącz­ni­ka­mi nale­ży zło­żyć w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 31 grud­nia 2019 r. włącz­nie (decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go), z adno­ta­cją: Wnio­sek o udzie­le­nie dota­cji na wspar­cie pro­jek­tu z zakre­su roz­wo­ju spor­tu w Ełku” i nazwą pod­mio­tu skła­da­ją­ce­go wnio­sek, w kan­ce­la­rii ogól­nej Urzę­du Mia­sta Ełku, ul. Pił­sud­skie­go 4, pok. 02 lub prze­słać pocz­tą na adres: Urząd Mia­sta Ełku, ul. Pił­sud­skie­go 4, 19 – 300 Ełk z adno­ta­cją na koper­cie jw. Wnio­ski zło­żo­ne po ww. ter­mi­nie nie będą rozpatrywane.

Wnio­sek powi­nien być kom­plet­ny i spo­rzą­dzo­ny zgod­nie ze wzo­rem okre­ślo­nym w załącz­ni­ku nr 1 Zarzą­dze­nia nr 1295.2017 Pre­zy­den­ta Mia­sta Ełku z dnia 17 listo­pa­da 2017 r. ws. usta­le­nia wzo­rów wnio­sku i umo­wy o udzie­le­nie dota­cji oraz wzo­ru spra­woz­da­nia z wyko­na­nia zada­nia publicz­ne­go z zakre­su roz­wo­ju spor­tu w Ełku.

Do wnio­sku nale­ży dołączyć:
1. aktu­al­ny wyciąg z Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go lub z inne­go reje­stru albo z ewi­den­cji wła­ści­wych dla for­my orga­ni­za­cyj­nej dane­go klu­bu sportowego;
2. aktu­al­ny odpis sta­tu­tu lub umo­wy spółki;
3. spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne i finan­so­we za rok poprzedni;
4. doku­ment potwier­dza­ją­cy posia­da­nie licen­cji przy­zna­nej przez wła­ści­wy pol­ski zwią­zek sportowy.

Wszyst­kie doku­men­ty powin­ny być poświad­czo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez oso­by umo­co­wa­ne do repre­zen­to­wa­nia klubu.

Dru­ki wnio­sków dostęp­ne są w sie­dzi­bie Wydzia­łu Pro­mo­cji, Spor­tu i Kul­tu­ry Urzę­du Mia­sta Ełku (pokój 373) oraz na stro­nie inter­ne­to­wej mia­sta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/Dokumenty_konkursowe/

Wykaz pod­mio­tów, któ­rym przy­zna­no dota­cję, zosta­nie zamiesz­czo­ny na stro­nie inter­ne­to­wej mia­sta Ełku.

Dodat­ko­we infor­ma­cje na temat warun­ków i moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dota­cji moż­na otrzy­mać w sie­dzi­bie Wydzia­łu Pro­mo­cji, Spor­tu i Kul­tu­ry Urzę­du Mia­sta Ełku (tel. 87 732 61 57, e‑mail: m.luba@um.elk.pl).

OSTATNIE