Strona główna » Sport » Nagrody sportowe dla najlepszych ełckich sportowców
Sport

Nagrody sportowe dla najlepszych ełckich sportowców

www.elk.pl

Pre­zy­dent Ełku przy­znał 10 nagród spor­to­wych wyróż­nia­ją­cym się ełc­kim spor­tow­com. Wrę­cze­nie odby­ło się dziś (30 wrze­śnia) w Urzę­dzie Miasta.

Nagro­da to for­ma wspar­cia mate­rial­ne­go zawod­ni­ków oraz tre­ne­rów, umoż­li­wia­ją­ca roz­wój karie­ry spor­to­wej. Przy­zna­wa­ne jest w dowód uzna­nia dla pre­zen­to­wa­ne­go przez zawod­ni­ków pozio­mu spor­to­we­go i osią­gnięć w danej dys­cy­pli­nie na are­nie kra­jo­wej oraz międzynarodowej.
Po zapo­zna­niu się z reko­men­da­cją zespo­łu ds. sty­pen­diów i nagród spor­to­wych, któ­ry roz­pa­try­wał zło­żo­ne wnio­ski, pre­zy­dent Ełku przy­znał kolej­ne w tym roku nagro­dy spor­to­we, tym razem jest ich 10.

Wrę­cze­nie nagród odby­ło się dzi­siaj (30 wrze­śnia) w ełc­kim ratu­szu, pod­czas posie­dze­nia Rady Spor­tu. Pre­zy­dent Ełku Tomasz Andru­kie­wicz oraz Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Spor­tu i Tury­sty­ki Rady Mia­sta Ełku Michał Tysz­kie­wicz wrę­czy­li nagro­dy nastę­pu­ją­cym zawodnikom:

1. Krzysz­to­fo­wi Przy­by­szo­wi – zawod­ni­ko­wi UKS MOS Ełk (pły­wa­nie)
• 1 miej­sce — MP 14 i 15-lat­ków, Olsz­tyn — lipiec 2019 (50 m sty­lem grzbietowym)
• 2 miej­sce — MP 14 i 15-lat­ków, Olsz­tyn — lipiec 2019 (100 m sty­lem grzbietowym)
2. Wik­to­ro­wi Grze­gor­czy­ko­wi – zawod­ni­ko­wi UKS MOS Ełk (pły­wa­nie)
• 1 miej­sce — Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży — Drzon­ków — lipiec 2019 r. (1500 m styl dowolny)
• 2 miej­sce — Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży — Drzon­ków — lipiec 2019 r. (800 m styl dowolny)
• 3 miej­sce — Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży — Drzon­ków — lipiec 2019 r. (400 m styl dowolny)
3. Wik­to­rii Gre­del – zawod­nicz­ce UKS MOS Ełk (wio­ślar­stwo)
• 1 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na ze sternikiem)
• 3 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na bez sternika)
4. Alek­san­drze Kosio­rek – zawod­nicz­ce UKS MOS Ełk (wio­ślar­stwo)
• 1 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na ze sternikiem)
• 3 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na bez sternika)
5. Iza­be­li Pajew­skiej – zawod­nicz­ce UKS MOS Ełk (wio­ślar­stwo)
• 1 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na ze sternikiem)
• 3 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na bez sternika)
6. Kali­nie Per­czak – zawod­nicz­ce UKS MOS Ełk (wio­ślar­stwo)
• 1 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na ze sternikiem)
• 3 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na bez sternika)
• 4 miej­sce – Puchar Mło­dzie­ży w Cor­ge­no – Wło­chy – sier­pień 2019 r. (dwój­ka podwójna)
7. Dawi­do­wi Chro­ście­lew­skie­mu – zawod­ni­ko­wi UKS MOS Ełk (wio­ślar­stwo)
• 1 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na ze sternikiem)
• 2 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na bez sternika)
8. Dawi­do­wi Sero­ce – zawod­ni­ko­wi UKS MOS Ełk (wio­ślar­stwo)
• 1 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na ze sternikiem)
• 2 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na bez sternika)
9. Micha­ło­wi Syno­wiec – zawod­ni­ko­wi UKS MOS Ełk (wio­ślar­stwo)
• 1 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na ze sternikiem)
• 2 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na bez sternika)
10. Jac­ko­wi Bagiń­skie­mu – zawod­ni­ko­wi UKS MOS Ełk (wio­ślar­stwo)
• 1 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na ze sternikiem)
• 2 miej­sce – Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Krusz­wi­cy – lipiec 2019 r. (czwór­ka podwój­na bez sternika)

Łącz­na kwo­ta przy­zna­nych i wrę­czo­nych dzi­siaj nagród to 5 000 zł.
W budże­cie mia­sta Ełku na 2019 r. zapla­no­wa­no łącz­ną kwo­tę 14 tys. zł na nagro­dy sportowe.

Wnio­ski na nagro­dy i wyróż­nie­nia moż­na skła­dać przez cały rok, nato­miast na sty­pen­dia spor­to­we w dwóch ter­mi­nach do 30 czerw­ca i do 30 grudnia.

OSTATNIE