Strona główna » Lokalne » POLSKA:Najbardziej dotkliwa susza od 10 lat
Lokalne

POLSKA:Najbardziej dotkliwa susza od 10 lat

Rząd dekla­ru­je pomoc poszko­do­wa­nym rol­ni­kom. Pro­blem suszy doty­ka oko­ło 1/3 gmin w Pol­sce. Tak wyni­ka z mel­dun­ków prze­ka­za­nych mini­stro­wi rol­nic­twa przez woje­wo­dów. Do poło­wy sierp­nia, jak pod­kre­śla Marek Sawic­ki, powin­ny być już zna­ne cząst­ko­we dane z prac komi­sji sza­cu­ją­cych stra­ty w gospodarstwach.

To jest naj­bar­dziej dotkli­wa susza od 10 lat – powie­dział na ante­nie TVN24 Biz­nes i Świat Marek Sawic­ki, mini­ster rol­nic­twa. – O ile jesz­cze dwa tygo­dnie temu mogli­śmy mówić o zagro­że­niu suszą w czte­rech woje­wódz­twach: kujaw­sko-pomor­skim, mazo­wiec­kim, łódz­kim i wiel­ko­pol­skim, tak teraz na pół­noc­nym zacho­dzie wystą­pi­ły opa­dy i susza prze­nio­sła się na całą wschod­nią Polskę.

Spad­ki plo­nów i wzrost cen
Susza ma wpływ na upra­wy warzyw, kuku­ry­dzy, roślin pastew­nych w tym tak­że bura­ków i ziemniaków.
– Jeśli w cią­gu naj­bliż­szych 10 dni nie spad­nie deszcz, to w tych obsza­rach moż­na spo­dzie­wać się zna­czą­cych spad­ków plo­nów – mówił Sawic­ki. – W zbo­żach jarych są regio­ny gdzie zbio­ry będą niż­sze nawet o 70 procent.
Prze­ło­ży się to na wzrost cen pro­duk­tów na skle­po­wych półkach.
– Susza nie doty­czy tyl­ko Pol­ski, ale tak­że innych regio­nów Euro­py, szcze­gól­nie połu­dnio­wych – mówił szef resor­tu. – Niż­sza będzie podaż zbóż i warzyw. W sek­to­rze warzyw, prze­two­rów mię­snych nale­ży spo­dzie­wać się wzro­stu cen. Będą to wzro­sty rzę­du 3 – 5 pro­cent w per­spek­ty­wie jesie­ni. Prze­two­ry mię­sne zdro­że­ją, bo pro­duk­cja dro­biu, bydła mię­sne­go i mlecz­ne­go opie­ra się na głów­nie na zbożu.

Z pomo­cą rolnikom
Zda­niem mini­stra rol­nic­twa susza dotknę­ła nie 500 tysię­cy, ale oko­ło 1 milio­na hek­ta­rów upraw, któ­re będą wyma­ga­ły wspar­cia ze stro­ny rządu.
– Na poprzed­niej radzie mini­strów mówi­li­śmy o tym, że będzie potrze­ba uru­cho­mie­nia szcze­gól­nych środ­ków z rezer­wy – powie­dział Sawic­ki. – Na razie taką rezer­wą dys­po­nu­je­my tyl­ko na klę­ski żywio­ło­we w budże­cie mini­stra admi­ni­stra­cji i cyfry­za­cji. Mini­ster finan­sów mówi, że dys­cy­pli­na finan­so­wa i dba­nie o zrów­no­wa­żo­ny budżet powo­du­ją, że tych rezerw nie ma. Jed­no­cze­śnie wszy­scy mini­stro­wie mają od pani pre­mier zale­ce­nie, żeby doko­nać głę­bo­kiej ana­li­zy wła­snych budże­tów i poszu­kać rezerw.

Bia­ła

OSTATNIE