Strona główna » Felietony/opinie » Najpierw nas betonowali. Teraz będą zazieleniać
Felietony/opinie

Najpierw nas betonowali. Teraz będą zazieleniać

Beto­no­we pusty­nie w cen­trach pol­skich miast i mia­ste­czek to jed­no z wąt­pli­wych dobro­dziejstw uniow­stą­pie­nia”. A może to nie wina UE, tyl­ko nasze­go bała­ga­nu i beztołku.

Przy­kła­dy? Remont” ełc­kiej uli­cy Woj­ska Pol­skie­go. Moim zda­niem za póź­no. Ale były prze­cież inne prio­ry­te­ty. Trze­ba było wziąć w kar­by wszel­kie pudła rezo­nan­so­we nada­ją­ce w mie­ście, żeby gra­ły jed­ną melo­dię: Łubu-du bu, łubu-du bu, niech nam żyje […], niech żyje nam!” Teraz fun­du­je­my sobie beto­no­wo-asfal­to­wą pusty­nię, a upa­ły coraz więk­sze. Drze­wa poszły pod topór, ale prze­cież posa­dzo­ne będą nowe. Nad jezio­rem, gdzie i tak ich nie bra­ku­je. Tak, to ma sens. 😉

Dba­łość o obec­ność zie­le­ni w prze­strze­ni miej­skiej to nie jest żad­ne pięk­no­du­cho­stwo ani roz­pa­cza­nie nad losem żucz­ków i owa­dów. To nasz wła­sny inte­res. Ina­czej podu­si­my się w tym beto­no­wo-asfal­to­wym raju.

A może o to cho­dzi? Jako zwo­len­nik spi­sko­wej teo­rii dzie­jów uwie­rzę raczej w prze­bie­głość zachod­nich kapi­ta­li­stów, któ­rzy naj­pierw nas beto­no­wa­li, a teraz będą zazie­le­niać. Bo jaka jest alternatywa?

Czy wszyst­kie ełc­kie szko­ły prze­szły już ter­mo­mo­der­ni­za­cję? Jeśli jesz­cze nie, to może się z nią powstrzy­mać, gdyż bar­dziej przy­da­ła­by się raczej kli­ma­ty­za­cja. W siar­czy­stym upa­le prze­pro­wa­dza­ne zakoń­cze­nia roku w nie­któ­rych ełc­kich pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych powo­do­wa­ły maso­we omdle­nia dzia­twy szkol­nej zmu­szo­nej do dłu­gie­go wysta­wa­nia w prze­po­co­nych salach gim­na­stycz­nych. Ale zimą będzie cie­pło.… a wio­sną zno­wu będzie ładnie.

 

tagi

OSTATNIE