Strona główna » Lokalne » Najpierw nowoczesny plac zabaw, potem reszta. Ruszają prace “parku” na Konieczkach
Lokalne

Najpierw nowoczesny plac zabaw, potem reszta. Ruszają prace parku” na Konieczkach

Na zdjęciu Robert Klimowicz
O zagospodarowanie terenu w celach rekreacyjnych mieszkańcy osiedla Konieczki zabiegali od lat. Miasto opracowało już nawet koncepcję wg której inwestycja miała przybrać charakter parku i to na wysokim poziomie. Strefa zabaw, górka, boisko czy fontanna z pełnym dostępem — to tylko niektóre elementy rekreacyjnej inwestycji. Teraz, z niewystarczających racji budżetowych, projekt zostanie „okrojony” do minimum, a prace inwestycyjne podzielone zostały na etapy.

Od lat inter­we­niu­je i lob­bu­je w tej spra­wie rad­ny Robert Kli­mo­wicz oraz Joan­na Porucz­nik — rad­na miej­ska poprzed­niej kaden­cji.

W pier­wot­nym zało­że­niu park miał otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie z UE w ramach pro­gra­mu Współ­pra­cy Trans­gra­nicz­nej Pol­ska — Rosja. Jed­nak wnio­sek zna­lazł się na liście rezer­wo­wej, a to ozna­cza, że wspar­cia na razie nie będzie. Koszt budo­wy par­ku rekre­acyj­ne­go miał wynieść 3,5 milio­na złotych.

Na wnio­sek rad­ne­go mia­sto jed­nak pod­ję­ło się prac i będzie budo­wać »eta­po­wo«. W pierw­szej kolej­no­ści powsta­nie plac zabaw oraz zosta­ną wyko­na­ne pra­ce doty­czą­ce przy­go­to­wa­nia tere­nu. 24 wrze­śnia 2020 roku mia­sto ogło­si­ło prze­targ na reali­za­cję I eta­pu.

Atrak­cje dla naj­młod­szych
Jeże­li nie poja­wią żad­ne kom­pli­ka­cje prze­tar­go­we to na naj­młod­szych osie­dlo­wych loka­to­rów cze­kać będzie nie lada gratka.

Plac zabaw zgod­nie z zamó­wie­niem ma być wypo­sa­żo­ny w urzą­dze­nia zaba­wo­we tj. 6 wież zada­szo­nych, ślizg ruro­wy, ślizg sta­lo­wy, trap z liną oraz ścian­ki wspi­nacz­ko­we, tunele.

Na pla­cu mają poja­wić się gry takie jak: kół­ko-krzy­żyk; koło for­tu­ny, koło- labi­rynt; mani­pu­la­cja czy tabli­ca do ryso­wa­nia.
Mia­sto na cel chce prze­zna­czyć prze­szło 200 tys. zło­tych.

Już w 2016 roku Kli­mo­wicz, któ­ry aktyw­nie uczest­ni­czył w pra­cach doty­czą­cych tere­nu rekre­acyj­ne­go na osie­dlu, pod­kre­ślał, jak bar­dzo ocze­ki­wa­na jest to inwe­sty­cja. Tym bar­dziej że wyni­ka ona z potrzeb miesz­kań­ców osie­dla Konieczki.

— To dobra infor­ma­cja dla miesz­kań­ców i nie tyl­ko — mów Robert Kli­mo­wicz. — Bar­dzo dłu­go miesz­kań­cy cze­ka­li na zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu, któ­ry ma być nie tyl­ko ład­ny, ale ma tak­że słu­żyć wypo­czyn­ko­wi. Cie­szę się, że w koń­cu uda­ło się roz­po­cząć pierw­sze pra­ce. Waż­nym ele­men­tem jest to, że mia­sto zacho­wa alej­kę lipo­wą. W II eta­pie prze­wi­dzia­na jest wymia­na oświe­tle­nia, nowe tra­sy spa­ce­ro­we, ław­ki, nowe nasa­dze­nia drzew. Jed­nak na ten moment przyj­dzie nam pocze­kać do przy­szłe­go roku — tłu­ma­czy Robert Klimowicz. 

6 komentarzy

napisz komentarz
  • O par­ku sły­sza­łem że powsta­nie jak syn się uro­dził, teraz jest w szko­le śred­niej. W mię­dzy­cza­sie kupi­łem dział­kę i tam wypo­czy­wam. Miło będzie jak w koń­cu park powsta­nie, bywal­cy pobli­skie­go mono­po­lo­we­go prze­chrzczo­ne­go na spo­żyw­czak” będą mogli usiąść i w spo­ko­ju wypić nie prze­szka­dza­jąc mieszkańcom.

  • Już się nie mogę docze­kać , idę do bar­be­ra ogo­lić śmą­dę a póź­niej do piaskownicy:)

  • Gdzie wy chce­cie ten par zro­bić. I tak zamie­nil­scie nasze piek­ne zie­lo­ne koniecz­ki na beton.