Strona główna » Sport » Natalia Kuczewska brązową medalistką Młodzieżowych Mistrzostw Europy w boksie
Sport

Natalia Kuczewska brązową medalistką Młodzieżowych Mistrzostw Europy w boksie

Tadeusz Biryło

Od 15 do 22 listo­pa­da trwa­ły w  w Budvie (Czar­no­gó­ra) Mło­dzie­żo­we Mistrzo­stwa Euro­py w bok­sie. Bra­ły w nich udział 17 i 18-let­nie zawod­nicz­ki. Nata­lia Kuczew­ska MKB Mazur” Ełk star­tu­ją­ca w bar­wach Pol­ski odnio­sła zna­ko­mi­ty wynik, zdo­by­wa­jąc brą­zo­wy medal na tej imprezie.

Ełczan­ka po bar­dzo dobrej i emo­cjo­nu­ją­cej pół­fi­na­ło­wej wal­ce, nie­ste­ty według sędziów prze­gra­ła na punk­ty z Erma­ko­wą Dia­ną z Rosji. Według licz­nie zebra­nych obser­wa­to­rów tre­ne­rów i eks­per­tów, wer­dykt wal­ki był krzyw­dzą­cy dla zawod­nicz­ki z Polski.

Nata­lia jest sie­dem­na­stą let­nią zawod­nicz­ką i zdo­by­te mię­dzy­na­ro­do­we doświad­cze­nie mamy nadzie­ję, że będzie pro­cen­to­wa­ło meda­la­mi na impre­zach w 2021 r. Infor­mu­je­my, że mistrzo­stwa Świa­ta w tej kate­go­rii wie­ko­wej mają zostać zor­ga­ni­zo­wa­ne w Pol­sce w Kiel­cach w kwiet­niu 2021 r., a mistrzo­stwa Euro­py w dru­giej poło­wie roku i Nata­lia Kuczew­ska jako meda­list­ka mistrzostw Euro­py będzie jed­ną z kan­dy­da­tek do wygra­nia tych imprez spor­to­wych. Gra­tu­la­cje dla Nata­lii za osią­gnię­te wyniki.

Tade­usz Biryło

KRONIKA POLICYJNA