Strona główna » Pod napięciem » Nie ma zgody ministra edukacji na likwidację szkoły w Mrozach Wielkich
Pod napięciem

Nie ma zgody ministra edukacji na likwidację szkoły w Mrozach Wielkich

Zakończyło się postępowanie dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich. 18 czerwca minister edukacji wydał decyzję.

— Mini­ster Edu­ka­cji i Nauki pod­trzy­mał opi­nię kura­to­ra w spra­wie likwi­da­cji szko­ły w Mro­zach Wiel­kich, a więc nie ma praw­nych prze­sła­nek, aby likwi­do­wać szko­łę w gmi­nie — mówi wice­ku­ra­tor oświa­ty Woj­ciech Cybulski.

Jak dowie­dzia­ło się miasto-gazeta.pl decy­zja jest z 18 czerw­ca, ale dopie­ro dzi­siaj kura­to­rium otrzy­ma­ło ją na skrzyn­kę elektroniczną.

Wkrót­ce wię­cej informacji

12 komentarzy

napisz komentarz
 • W Kro­ko­ciach zgi­nął asfalt a w Mał­ki­nii podob­no fale wystą­pi­ły. Jakość robot wysoka.

 • Sko­ro o Gmi­nie to zapy­tam. Czy to praw­da że w Kro­ko­ciach zgi­nął asfalt z dro­gi. To nie żart. Podob­no uło­żo­no a nie ma.

 • To poraż­ka Osy z Kosą. Sytu­acja się odwro­ci­la. Kosa górą. No i co Panie Wój­cie? Gowin już nic nie zna­czy. Trze­ba szu­kać innej przy­sta­ni bo w wybo­rach będzie cienko.

 • Szko­ła do likwi­da­cji a Wójt nabo­je sobie kasy w kie­szeń ze sprze­da­ży budyn­ku szkol­ne­go. Jak wia­do­mo Wójt jest bied­ny żad­ne­go dorob­ku życio­we­go nie ma tyl­ko dużą głów­kę do prze­krę­ty. Wójt ma nawet roz­dziel­ność mająt­ko­wą w razie wpad­ki mają­tek zosta­je z prze­krę­ty u mat­ki i u żony.

  • Aku­rat to kiep­ski biznesplan.
   Ja wymy­śli­łam lepszy:
   1. Towa­rzy­stwo spo­łecz­ne pro­wa­dzi szko­łę 3 lata, po czym się zwi­ja, bo się nie opłaca.
   2. Gmi­na zosta­je z pustym budynkiem.
   3. Poja­wia się ksiądz dyrek­tor Dariusz K. z pro­po­zy­cją odku­pie­nia i prze­ro­bie­nia na dom seniora.
   4. Gmi­na sprze­da­je z upu­stem 99%, ocho­czo pozby­wa­jąc się problemu.
   5. Wójt po zakoń­cze­niu kaden­cji zosta­je tam dyrek­to­rem, bo ktoś musi spra­wy bie­żą­ce ogarniać.

   • Dokład­nie tak będzie. Tu nie cho­dzi o dobro dzie­ci tyl­ko biz­nes. Teraz na cza­sie są domy star­ców itp. Kwe­stia cza­su jak w Ręku­sach w budyn­ku szko­ły taki powsta­nie. Kasa zapew­ne daw­no wzię­ta pod sto­łem. Wybie­raj­cie dalej ciem­ny naro­dzie takich wój­tów. Lans i zna­jo­mo­ści w Wawie zro­bi­ły swo­je. Jed­nym sło­wem: przekręt…

   • Soł­ty­so­wa, strze­li­łaś w dzie­siąt­kę. Dario K coś pla­nu­je to wszy­scy w gmi­nie wie­dzą. A co do wój­ta nie­ba­wem będzie szu­kal ratun­ku bo Gowin tonie. Bie­lan z popar­ciem kaczo­ra robią, wszyst­ko by się go pozbyć.

   • Soł­ty­so­wo, sza­now­na Pani. Czy to praw­da że w tym macza bia­łe zgra­bia­łe palu­chy Dario specjalista?

 • Panie wój­cie, kto śmiał rzu­cić panu kło­dy pod nogi? Musi pan jesz­cze raz poje­chać do War­sza­wy do wia­do­mo kogo. Niech prze­ciw­ni­cy już drżą.

  • Do Gowi­na? 😀 😀
   No to prze­ciw­ni­cy ryk­ną szcze­rym i nie­po­wstrzy­ma­nym śmiechem.