Strona główna » Poza prawem » Nie miał maseczki, ale miał narkotyki. Wpadł podczas kontroli w galerii handlowej
Poza prawem

Nie miał maseczki, ale miał narkotyki. Wpadł podczas kontroli w galerii handlowej

foto: pixabay.com.pl
Policjanci wylegitymowali mężczyznę, który nie miał maseczki ochronnej w galerii handlowej. 30-latek był osobą poszukiwaną, ponieważ uchylał się od zasądzonej kary pozbawienia wolności. Miał przy sobie torebki z zabronionymi substancjami: amfetaminą, marihuaną i mefedronem.

— Cała histo­ria zaczę­ła się od bra­ku masecz­ki na twa­rzy męż­czy­zny w budyn­ku gale­rii han­dlo­wej w Ełku. Poli­cjan­ci pod­ję­li inter­wen­cję i pod­czas legi­ty­mo­wa­nia usta­li­li, że ten 30-latek jest oso­bą poszu­ki­wa­ną do odby­cia kary mie­sią­ca pozba­wie­nia wol­no­ści za jego wcze­śniej­sze czy­ny, więc musi tra­fić do zakła­du kar­ne­go — infor­mu­je  sierż. szt. Aga­ta Kuli­kow­ska de Nałęcz.

W trak­cie spraw­dza­nia posia­da­nych przez 30- lat­ka rze­czy poli­cjan­ci zna­leź­li przy nim nar­ko­ty­ki. Męż­czy­zna miał w swo­jej pod­ręcz­nej saszet­ce 7 worecz­ków folio­wych z róż­ny­mi sub­stan­cja­mi. Bada­nia teste­rem wyka­za­ły, że była wśród nich amfe­ta­mi­na, mari­hu­ana i mefedron. 
 
30-latek został zatrzy­ma­ny. Zgod­nie z usta­wą, za posia­da­nie środ­ków odu­rza­ją­cych gro­zi kara do 3 lat pozba­wie­nia wolności.

1 komentarz

napisz komentarz

  • Na każ­dym ełc­kim osie­dlu mozna dostać takie wyna­laz­ki jak mary­ska, dopa­la­cze, amfy itp. , a poli­cja miast łapać dile­rów to zatrzy­mu­je bied­nych rowe­rzy­stów albo lek­ko wypi­tych idą­cych spo­koj­nie ludzi. Takich nie oba­wia­ją się, a już diler­ki to chy­ba strach im brać, a ta śmi­ga po mie­ście auta­mi od osie­dla do osie­dla i od agen­cji do agen­cji. Biz­nes się kręci.

KRONIKA POLICYJNA