Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Nie urząd i nie wojewoda ma sprawdzać radnych. Postępowania wyjaśniające to zadanie komisji rewizyjnej

Zgodnie z prawem do rady miasta Ełku może kandydować osoba, która mieszka (faktycznie) na terenie naszego miasta, a nie poza jego granicami. Zgodnie też z prawem, radny, który zasiada w radzie, musi ciągle mieć prawo wybieralności. Zmiana miejsca zamieszkania poza teren gminy, w której radny uzyskał mandat, powoduje utratę prawa wybieralności.

Samo zameldowanie nie świadczy o faktycznym zamieszkaniu w naszym mieście.  Tę kwestię wyjaśniamy tutaj Wygaszenie mandatu radnego, który nie zamieszkuje w gminie, w której uzyskał mandat.

Zawiadomienie w sprawie przeprowadzenia postępowań sprawdzających w celu potwierdzenia zamieszkania w Ełku trzech radnych wpłynęły do ełckiego ratusza. Sprawa dotyczy Włodzimierza Szelążka, Rafała Karasia oraz Piotra Karpieni. Radny Karaś i Karpienia mają wg doniesień mieszkać w Oraczach, natomiast radny Szelążek w Olsztynie. W przypadku radnego Szelążka i Karasia zawiadomienie wpłynęło także do wojewody warmińsko – mazurskiego.

Zgodnie z treścią art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego wygaśnięcie mandatu radnego z powodu utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów stwierdza rada, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

To, że zawiadomienia wpłynęły do wojewody, nie oznacza, że to on, jako organ nadzoru, będzie prowadził postępowanie wyjaśniające. Takie postępowanie ma przeprowadzić rada miasta poprzez Komisję rewizyjną.

Rada Miasta Ełku jako organ zaufania publicznego powinna wykazać się wszelką starannością w postępowaniu wyjaśniającym. W tym celu ma zlecić Komisji rewizyjnej kontrolę w zakresie legalności sprawowania mandatu przez radnych, których sprawa dotyczy.

I tak: Komisja rewizyjna powinna wystosować odpowiednie pytania do prezydenta Ełku, wójta Gminy Ełk, prezydenta Olsztyna oraz Komendanta Powiatowego Policji w Ełku, aby ci w ramach swoich uprawnień sprawdzili, czy ww. wskazani radni faktycznie mieszkają na terenie naszego miasta.

Rada miasta, działając poprzez Komisję rewizyjną, musi zgodnie z prawem umożliwić też radnemu złożenie wyjaśnień. Mówi o tym art. 383 § 3 Kodeksu wyborczego. Jednak nie może opierać się na samym oświadczeniu radnego. Dlatego też przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.

Następnie – w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu – jeśli potwierdzą się informacje o niespełnieniu przesłanki stałego zamieszkiwania – rada podejmuje uchwałę o wygaśnięciu mandatu.

Natomiast, jeżeli w postępowaniu wyjaśniającym okaże się, że radny faktycznie mieszka na terenie naszego miasta, wtedy Rada Miasta Ełku podejmuje uchwałę o braku podstaw do wygaszenia mandatu radnemu.

Uchwałę doręcza się radnemu, przesyła wojewodzie i przewodniczącemu rady.

Schemat: Wojewoda, który otrzymał zawiadomienie dotyczące radnego W. Szelążka i R. Karasia i tak skieruje sprawę do Rady Miasta Ełku. Zgodnie z Kodeksem wyborczym to na radzie spoczywa obowiązek stwierdzenia wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, utraty prawa wybieralności czy nieposiadania go w dniu wyborów.

  1. Obowiązkiem rady – po powzięciu informacji wskazujących na możliwość niespełnienia przesłanki stałego zamieszkiwania w dniu wyborów bądź też po wyborze – jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
  2. Rada Miasta Ełku (organ) zleca Komisji rewizyjnej, w drodze uchwały, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego sprawdzenia legalności sprawowania mandatu przez radnych (dla każdego radnego odrębnie – 3 uchwały).
  3. Komisja rewizyjna umożliwia złożenie wyjaśnień radnym, których sprawa dotyczy.
  4. Komisja rewizyjna kieruje odpowiednie pytania do prezydenta Ełku, wójta Gminy Ełk, prezydenta Olsztyna, Komendanta Powiatowego Policji w Ełku celem potwierdzenia faktycznego zamieszkania.
  5. Po ustaleniu faktów Rada Miasta Ełku ma miesiąc na podjęcie stosownych uchwał.

Radnym, którzy nie zgodzą się z treścią uchwały, zgodnie z art. 384 § 1–3 Kodeksu wyborczego, przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu. Sąd administracyjny rozpatruje tę skargę w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę.

Komentarze

2 Komentarze

  • Pytanie jest o ważność dotychczasowych głosowań. Rozumiem, że dopiero od uchwały RM…czyli hen, hen, lub w ogóle… I.Dzienisiewicz jest przewodniczącym KZ. To kiedy możemy spodziewać się działań Komisji w tej sprawie?

  • Świzdu gwizdu i pieniądze pójdą w …

Comments are closed.