Strona główna » Poza prawem » Nie zatrzymał się do kontroli, bo bał się utraty prawa jazdy i miał narkotyki w aucie
Poza prawem

Nie zatrzymał się do kontroli, bo bał się utraty prawa jazdy i miał narkotyki w aucie

28-latek przekroczył dopuszczalną prędkość, ale postanowił zignorować polecenia policjantów i nie zatrzymał się do kontroli. Jego ucieczka nie trwała długo, bo policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. Jak się okazało, mężczyzna miał w samochodzie narkotyki.

Poli­cjan­ci z Ełku pod­czas kon­tro­li pręd­ko­ści namie­rzy­li samo­chód, któ­ry prze­kro­czył dopusz­czal­ną pręd­kość o 42 km/h w obsza­rze zabu­do­wa­nym. Widząc zaist­nia­łe wykro­cze­nie dro­go­we dali kie­row­cy sygnał do zatrzy­ma­nia się. Jed­nak on zigno­ro­wał to pole­ce­nie, odje­chał  i zmu­sił poli­cjan­tów do pości­gu. Szyb­ko jed­nak został zatrzymany.

Męż­czy­zna twier­dził, że bał się utra­ty pra­wa jaz­dy za prze­kro­cze­nie pręd­ko­ści, dla­te­go pró­bo­wał unik­nąć poli­cyj­nej kon­tro­li. 28-latek miał tak­że w swo­im samo­cho­dzie środ­ki odu­rza­ją­ce. Pod­czas kon­tro­li poli­cjan­ci zna­leź­li mari­hu­anę. Zosta­ła mu pobra­na krew do badań, żeby spraw­dzić, czy kie­ro­wał samo­cho­dem pod dzia­ła­niem środ­ków odurzających.

28-latek już usły­szał zarzut nie­za­trzy­ma­nia się do kon­tro­li dro­go­wej. Jest to prze­stęp­stwo zagro­żo­ne karą od 3 mie­się­cy do 5 lat pozba­wie­nia wolności.
Za posia­da­nie środ­ków odu­rza­ją­cych gro­zi kara do 3 lat pozba­wie­nia wolności.

 KPP EŁK

OSTATNIE