Strona główna » Lokalne » Niebezpieczne skrzyżowanie Kolejowej z Grajewską doczeka się sygnalizacji
Lokalne

Niebezpieczne skrzyżowanie Kolejowej z Grajewską doczeka się sygnalizacji

Kossakowski Wojciech
fOTO: NADESŁANE

Tuż przed wigilią (22 grudnia) odbyła się konferencja prasowa, podczas której poseł Wojciech Kossakowski poinformował o planach przebudowy ełckich ulic. Modernizacją objęty zostanie prawie 5‑kilometrowy odcinek ulicy Przemysłowej, włączając w to skrzyżowanie ulic Kolejowej i Grajewskiej. 

 
— Docze­ka­my się  prze­bu­do­wy dro­gi kra­jo­wej nr 65 w Ełku (ul. Prze­my­sło­wa i Gra­jew­ska). W ramach prac zain­sta­lo­wa­na zosta­nie tak­że sygna­li­za­cja świetl­na na skrzy­żo­wa­niu ulic Kole­jo­wej i Gra­jew­skiej — poin­for­mo­wał Kos­sa­kow­ski.  Na tę inwe­sty­cję miesz­kań­cy Ełku cze­ka­ją od lat.  Będzie w koń­cu bez­piecz­nie dla  dzie­ci, rodzi­ców i dla ruchu samo­cho­do­we­go. Wszyst­kie inwe­sty­cje, jakie czy­ni­my w naszym mie­ście, są po to, aby popra­wić bez­pie­czeń­stwo w naszym mie­ście — dodał Kossakowski.
 
 
 22 grud­nia Gene­ral­na Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad ogło­si­ła prze­targ na prze­bu­do­wę dro­gi kra­jo­wej nr 65. 
W zakre­sie prac prze­wi­dzia­ny jest remont wia­duk­tu nad linią kole­jo­wą, zmia­na geo­me­trii ron­da oraz  insta­la­cja sygna­li­za­cji świetl­nej na skrzy­żo­wa­niu ulic Kole­jo­wej z Grajewską. 
 
 
Ron­do zosta­nie nie­znacz­nie powięk­szo­ne poprzez pomniej­sze­nie wyspy. Inwe­sty­cja obej­mie m.in. prze­bu­do­wę cią­gów pie­szych, przejść dla pie­szych.  Zosta­nie wzmoc­nio­na i wyrów­na­na  nawierzch­nia jezd­ni. Napra­wio­ne zosta­ną tak­że uszko­dzo­ne ele­men­ty takie jak: kra­węż­ni­ki, zjaz­dy, balu­stra­dy itp. 
 
 
Prze­bu­do­wa ulic Prze­my­sło­wej i Gra­jew­skiej w Ełku jest czę­ścią inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na moder­ni­za­cji sied­miu odcin­ków dro­gi kra­jo­wej nr 65 o łącz­nej dłu­go­ści 59,1 km. Na  roz­bu­do­wę i moder­ni­za­cję cze­ka­ją kolej­ne odcin­ki, dla któ­rych trwa  przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji m.in. dro­go­we przej­ście gra­nicz­ne Goł­dap – począ­tek obwod­ni­cy Goł­da­pi, Kowa­le Olec­kie – począ­tek obwod­ni­cy Olec­ka, Olec­ko – Gąski, Gąski – Ełk, Ełk – Nowa Wieś Ełc­ka, Nowa Wieś Ełc­ka – gra­ni­ca woj. war­miń­sko-mazur­skie­go i podlaskiego.
 
 
 W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czy­li Jerzy Szmit były wice­mi­ni­ster Infra­struk­tu­ry i Budow­nic­twa, obec­nie czło­nek zarzą­du PKP TELKOL oraz dorad­ca Mini­stra Infra­struk­tu­ry Paweł Czemiel. 
 
 
 Pod­czas spo­tka­nia samo­rzą­dow­cy i par­la­men­ta­rzy­ści wyra­zi­li tak­że popar­cie w spra­wie budo­wy dro­gi eks­pre­so­wej S16 Knyszyn-Ełk.
My, par­la­men­ta­rzy­ści oraz samo­rzą­dow­cy z woje­wództw pod­la­skie­go i war­miń­sko-mazur­skie­go popie­ra­my budo­wę dro­gi eks­pre­so­wej Bia­ły­stok-Ełk w cią­gu ist­nie­ją­ce­go kory­ta­rza trans­por­to­we­go, w któ­rym obec­nie prze­bie­ga linia kole­jo­wa nr E 75 oraz dro­ga kra­jo­wa nr 65, z uwzględ­nie­niem czyn­ni­ków spo­łecz­nych, śro­do­wi­sko­wych oraz ekonomicznych.
Pla­no­wa­na dro­ga to nadzie­ja na roz­wój eko­no­micz­ny jed­ne­go z naj­bar­dziej ubo­gich i wyklu­czo­nych komu­ni­ka­cyj­nie tere­nów Pol­ski i Euro­py. Wyko­rzy­sta­nie ist­nie­ją­ce­go kory­ta­rza trans­por­to­we­go zapew­ni naj­mniej­szą z moż­li­wych inte­gra­cję w śro­do­wi­sko natu­ral­ne — czy­ta­my w deklaracji. 

9 komentarzy

napisz komentarz
 • Już raz pan Kosa obie­cy­wał via Bal­ti­ce dla­te­go teraz nie­uf­nie patrzy­my na te zama­sko­wa­ne ślicz­ne buźki.Panie Kosa to kolej­ny egza­min dla Pana. Już Suwał­ki z Augu­sto­wem zło­ży­ły pro­test. Zoba­czy­my jakie Pan Kosa z Panem Schmid­tem mają prze­bi­cie. Kto oka­że się sku­tecz­niej­szy. To Pana być albo nie być. Powodzenia.

  • te wybor­ca z korkowca„,czy nie powsta­je Via Baltica?Co chcia­łeś wyra­zić swo­im durac­kim komentem?

   • Kos­sa­kow­ski obie­cy­wał na począt­ku 2016, że do koń­ca 2018 roku poje­dzie­my Via Bal­ti­cą do samej Warszawy.
    Któ­ry mamy rok?

    • Z kim on wybu­du­je Dro­gi kie­dy PiS w Ełku liczy 5 człon­ków w tym jeden weso­ły na wymówieniu.

 • Poza tym niech nie łżą ci dekla­ran­ci, że to w ist­nie­ją­cym kory­ta­rzu trans­por­to­wym pój­dzie. Kole­ja­rze życzą sobie szer­sze­go pasa tere­nu pod RB (co jest zro­zu­mia­łe), nato­miast woj­sko nie chce oddać ani metra z ist­nie­ją­cej w Osow­cu jed­nost­ki i nie zga­dza się na wariant I — po ist­nie­ją­cym prze­bie­gu. Stąd też pomy­sły, aby eks­pre­sów­ka prze­cho­dzi­ła przez Bie­brzę pod Goniądzem.

 • S16 Kny­szyn-Ełk to będzie dru­ga Rospu­da, tyl­ko bar­dziej. Tam była tyl­ko Natura2000, tu pcha­ją się przez śro­dek par­ku naro­do­we­go. Dla­cze­go te luje poli­tycz­ne i dro­go­we tak nie zno­szą natu­ral­nej i nie­prze­kształ­co­nej przyrody?

  • Na szczę­ście trwa­ją pra­ce w Unii w celu wery­fi­ka­cji Natu­ra 2000.Dotychczas zda­rza­ło się ze budził się ska­co­wa­ny i pisał poda­nie by zagrać na ner­wach sąsia­dom. Tak. Powsta­ło wie­le tere­nów Natu­ra 2000.Reklamacje zło­ży­ło kil­ka­na­ście państw.

   • Może Ty i archi­tekt, ale na temat pro­ce­du­ry usta­na­wia­nia obsza­rów Natura2000 guzik wiesz. I pro­po­nu­ję dalej się nie ośmie­szać. Wery­fi­ka­cja owszem trwa, ale doty­czy nie­prze­strze­ga­nia dyrek­tyw przez pań­stwa człon­kow­skie wobec tych obsza­rów. I po zakoń­cze­niu może być nie­co nie­przy­jem­nie, w tym rów­nież Polsce.

   • Panie Archi­tekt, podaj Pan choć jeden kon­kret­ny przy­kład, gdzie po jed­nym poda­niu” ska­co­wa­ne­go soł­ty­sa albo wój­ta usta­no­wio­no obszar natu­ro­wy. Bo coś mi się wyda­je, że albo bre­dzisz, albo bez­kry­tycz­nie powta­rzasz opi­nie z kolej­ki pod MOPSem.