Strona główna » Pandemia koronawirus » Niedzielski: istnieje prawdopodobieństwo, że czwarta fala pandemii pojawi się w drugiej połowie sierpnia
Pandemia koronawirus

Niedzielski: istnieje prawdopodobieństwo, że czwarta fala pandemii pojawi się w drugiej połowie sierpnia

Ministerstwo Zdrowia @MZ_GOV_PL
Zagrożenie, które dotyczy przyspieszenia wzrostu zakażeń koronawirusem jest cały czas realne, mimo że mamy do czynienia z w miarę komfortową sytuacją, a liczba zakażeń spada poniżej 100 - podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resor­tu zdro­wia pod­kre­ślił, że odbu­do­wa gospo­dar­ki i odbu­do­wa zdro­wia publicz­ne­go, w tym pro­gram doty­czą­cy pro­fi­lak­ty­ki osób powy­żej 40 roku życia i znie­sie­nie limi­tu do spe­cja­li­stów, muszą być dobrze zabezpieczone.

Zagro­że­nie, któ­re doty­czy przy­spie­sze­nia wzro­stu zaka­żeń jest cały czas real­ne, mimo że mamy do czy­nie­nia z w mia­rę kom­for­to­wą sytu­acją, licz­ba zaka­żeń już spa­da poni­żej 100 w poszcze­gól­nych dniach w tygo­dniu” — mówił Niedzielski.

Przy­wo­łał przy­kła­dy Wiel­kiej Bry­ta­nii, Por­tu­ga­lii, czy Izra­ela, któ­re mimo szyb­kie­go pro­ce­su szcze­pień bory­ka­ją się obec­nie z dużym wzro­stem zaka­żeń koronawirusem.

Cały czas musi­my być ostroż­ni, musi­my zostać tak zabez­pie­cze­ni, żeby w przy­pad­ku powro­tu zaka­żeń być goto­wym rów­nież do dzia­ła­nia” — pod­kre­ślił mini­ster. (PAP)

autor: Mate­usz Roszak, Mag­da­le­na Gronek

KRONIKA POLICYJNA