Strona główna » Pandemia koronawirus » Niedzielski: w II połowie maja zapadnie decyzja o szczepieniu nastolatków
Pandemia koronawirus

Niedzielski: w II połowie maja zapadnie decyzja o szczepieniu nastolatków

Decyzje dotyczące rozszerzenia szczepień na młodsze roczniki zapadną w drugiej połowie maja, kiedy będziemy wiedzieli, jak wygląda zainteresowanie szczepieniami ze strony pozostałych osób – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Na wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji Nie­dziel­skie­go zapy­ta­no o wnio­sek w spra­wie zatwier­dze­nia szcze­pion­ki BioNTech/Pfizer dla dzie­ci od 12 lat, któ­ry oce­niać będzie Euro­pej­ska Agen­cja Leków (EMA). Pre­pa­rat ten jest dopusz­czo­na do sto­so­wa­nia u osób w wie­ku powy­żej 16 lat.

Mini­ster zapew­nił, że na bie­żą­co moni­to­ru­je sytu­ację, a we wto­rek roz­ma­wiał na ten temat z peł­no­moc­ni­kiem rzą­du ds. pro­gra­mu szcze­pień, sze­fem KPRM Micha­łem Dworczykiem.

Zde­cy­do­wa­li­śmy, że decy­zję będzie­my podej­mo­wa­li w dru­giej poło­wie maja” – powiedział.

Dodał, że wte­dy wia­do­mo będzie, jak wyglą­da kwe­stia zapi­sa­nia się poszcze­gól­nych rocz­ni­ków i jak wyglą­da zain­te­re­so­wa­nie oraz zwią­za­ne z tym tem­po szczepień”.

O tym, że bada­nia kli­nicz­ne III fazy poka­zu­ją, że szcze­pion­ka prze­ciw COVID-19 fir­my Pfi­zer jest sku­tecz­na u dzie­ci w wie­ku 12 – 15 lat mówił w poło­wie kwiet­nia pre­zes Urzę­du Reje­stra­cji Pro­duk­tów Lecz­ni­czych, Wyro­bów Medycz­nych i Pro­duk­tów Bio­bój­czych Grze­gorz Cessak.

Zgod­nie z donie­sie­nia­mi mediów Ame­ry­kań­ska Agen­cja Żyw­no­ści i Leków (FDA) jesz­cze w tym tygo­dniu ma wydać zgo­dę na szcze­pie­nie pre­pa­ra­tem Pfi­ze­ra dzie­ci powy­żej 12 lat. EMA ma ogło­sić swą decy­zję w czerw­cu – jeśli pro­ces ewa­lu­acji prze­bie­gnie zgod­nie z harmonogramem.(PAP)

Autor­ka: Sonia Otfinowska

OSTATNIE