Strona główna » Polityka » Nieoficjalnie. Ełk tylko z jednym posłem. Konfederacja bez mandatu
Polityka

Nieoficjalnie. Ełk tylko z jednym posłem. Konfederacja bez mandatu

Coraz wię­cej już wia­do­mo w kwe­stii wyni­ków wybo­rów i podzia­łu man­da­tów w naszym okręgu.

Z opu­bli­ko­wa­nych już danych przez PKW, Pra­wo i Spra­wie­dli­wość uzy­ska­ło 38,96% popar­cia w naszym okrę­gu wybor­czym, Koali­cja Oby­wa­tel­ska 26,35% gło­sów, SLD 13,78% popar­cia, PSL 13,23% nato­miast Kon­fe­de­ra­cja 6,97%, co mimo prze­kro­cze­nia pro­gu wybor­cze­go nie da tej par­tii man­da­tu w naszym okręgu.

Na nasz okręg przy­pa­da do podzia­łu 10 man­da­tów posel­skich i 1 man­dat senatorski.

Wg wstęp­nych symu­la­cji naj­wię­cej man­da­tów posel­skich, bo aż 5 w naszym okrę­gu może zgar­nąć PiS: Woj­ciech Mak­sy­mo­wicz, Iwo­na Arent, Michał Wypij, Jerzy Małec­ki oraz Woj­ciech Kos­sa­kow­ski. Ełcza­nin Woj­ciech Kos­sa­kow­ski upla­so­wał się na 4. miej­scu listy PiS, zdo­by­wa­jąc popar­cie 11 249 obywateli.

Koali­cji Oby­wa­tel­skiej mogą przy­paść 3 man­da­ty. Janusz Cichoń, Anna Wasi­lew­ska oraz Paweł Pap­ke to nie­mal pew­ni posło­wie nowej kadencji.
Ełczan­ka Anna Woj­cie­chow­ska star­tu­ją­ca z list KO upla­so­wa­ła się na 4. miej­scu z wyni­kiem wybor­czym zdo­by­wa­jąc 7361 głosów.

Sojusz Lewi­cy Demo­kra­tycz­nej może liczyć na 1 man­dat. Przy­pad­nie on Mar­ci­no­wi Kula­sko­wi. Ełcza­nin Hubert Gór­ski, któ­ry sta­ro­wał z list SLD zdo­był 5172 gło­sy, co dało mu dru­gie miej­sce w okrę­gu z list tej partii.

Wynik 13,25% Pol­skie­go Stron­nic­twa Ludo­we­go daje par­tii 1 man­dat, któ­ry będzie pia­sto­wa­ła Urszu­la Pasław­ska. Kon­fe­de­ra­cja, mimo że prze­kro­czy­ła próg wybor­czy zosta­je bez mandatu.

Z nie­któ­rych komi­sji spły­wa­ją jesz­cze wyni­ki do PKW. Na zmia­ny w podzia­le man­da­tów raczej się nie zanosi.

Swo­je miej­sce w sena­cie obro­ni­ła też Mał­go­rza­ta Kopicz­ko osią­ga­jąc wynik 42,05 % popar­cia.  W ławach senac­kich  będzie repre­zen­to­wa­ła par­tię Pra­wo i Sprawiedliwość.

46 komentarzy

napisz komentarz
 • Powiat elc­ki — Woj­cie­chow­ska 4928 gło­sów. Kos­sa­kow­ski 6095..Różnica 1168 gło­sów. jesz­cze rok temu nikt nie sły­szał o Woj­cie­chow­skiej. To wynik rewe­la­cyj­ny. Kos­sa­kow­ski jest już w sej­mie kil­ka lat. Bio­rąc pod uwa­gę prze­wa­gę PIS taka róż­ni­ca jest mało zna­czą­ca. W dodat­ku arty­kuł jest o pośle Kos­sa­kow­skim a nie­któ­rzy od kil­ku dni piszą tyl­ko o Woj­cie­chow­skiej. Strach zablo­ko­wał im mózgi. Ludzie obudź­cie się z tego transu nie­na­wi­ści. Już po wybo­rach. Kos­sa­kow­ski otrzy­mał man­dat. Wygrał ale chy­ba jeste­ście zaże­no­wa­ni jego wyni­kiem? Jeże­li ktoś wam pła­ci to robi­cie już nad­go­dzi­ny. Prze­pro­ście Woj­cie­chow­ską , bo pomi­mo prze­gra­nej odnio­sła suk­ces. I nie wysy­łaj­cie jej na eme­ry­tu­rę, bo nie jest to marze­niem każ­de­go czło­wie­ka. Ogar­nij­cie się i prze­my­śl­cie co pisze­cie. Wsty­dzę się za was. Ludu mazur­ski gdzie Twój honor i kul­tu­ra? Lubię tę gaze­tę ale chy­ba prze­sta­nę czy­tać przez te żenu­ją­ce komentarze.

  • Dzię­ki za głos roz­sąd­ku , bo już stra­ci­łem nadzie­ję 🙂 Gdy­by nie kole­ga z lewi­cy , któ­ry z pew­no­ścią ode­brał spo­ro gło­sów pani Annie to może byśmy mie­li dwo­je posłów — o tym pisał docent — cze­go wybor­cy PISu nie poję­li . Zabra­kło zim­nej kal­ku­la­cji i real­nej oce­ny wła­snych szans — nie pierw­szy to raz i nie ostat­ni , że lewi­ca zagra­ła na korzyść prze­ciw­ni­ka . Samo zaist­nie­nie było ważniejsze ?
   Pani Anna nie jest człon­kiem par­tii i nie kon­ku­ro­wa­ła z czczo­nym tu panem Woj­cie­chem o wybor­ców — to jed­nak zde­cy­do­wa­nie inna gru­pa oby­wa­te­li — tym bar­dziej nale­żą się jej bra­wa za bły­sko­tli­wy debiut w doro­słej” poli­ty­ce . Wie­rzę że będzie jesz­cze w Sejmie.

 • Czy­ta­jąc komentarze.Pogratulować wszyst­kim Ełc­kim kandydatom,którzy ubie­ga­li się o miej­sca w par­la­men­cie bez wzglę­du na opcje poli­tycz­ne. Tak win­na wyglą­dać demokracja.Wybory to obo­wią­zek powiem wię­cej to przy­wi­lej , to dzień ” uczty oby­wa­te­li wol­nych. Pój­ście do urn wybor­czych został w tru­dzie wywal­czo­ny przez społeczeństwa.Tyle umoralniania.Czytając że pew­ne opcje zosta­ły skłó­co­ne ?Kla­sy­fi­ka­cja dzia­łań sztabów…PIS .Lewica.PSL konfederacja.PO.Rynek Ełcki.Pogratulować dla Huber­ta Gór­skie­go-Chęć mło­dość wysi­łek + dyplo­ma­cja ..osią­gnął wynik bar­dzo dobry.Pogratulować dla ludzi z jego szta­bu któ­rzy odważ­nie go wsparli.Pogratulować Ełc­kie­mu posło­wi Woj­cie­cho­wi Kossakowskiemu,senator Mał­go­rza­cie Kopicz­ko wygranej.jednak fb to siła przekazu.

 • Bied­na Pani Anna kole­dzy z koali­cji zabra­li jej gło­sy. Moim zda­niem Ełk ma już dość tej Pani i to prze­ło­ży­ło się na jej wynik. Na kry­ty­ce innych gło­sów nie da się zdo­być. Dodat­ko­wo pro­gram wybor­czy koali­cji oby­wa­tel­skiej był do nicze­go. W sumie to nie było pro­gra­mu. Szczu­li­scie ludzi Pisem, tym samym przy­czy­ni­li­scie się do popar­cia Pisu.

 • Pani Woj­cie­chow­skiej nie ode­brał gło­sów mono­pol spi­ry­tu­so­wy , tyl­ko jej opo­zy­cyj­ny kole­ga z rady. Żad­ne z nich nie mia­ło szans i dobrze o tym wie­dzie­li . To pro­sta aryt­me­ty­ka . Może następ­nym razem nie będzie roz­bi­cia gło­sów już na począt­ku. W jed­no­ści siła . Wio­ska sza­le­je ze szczę­ścia , nawet na tym forum emo­cje pusz­cza­ją . Nie­po­trzeb­nie , pycha kro­czy przed klę­ską i teraz prze­kro­czy­li swój szczyt moż­li­wo­ści. Każ­de inne wybo­ry będą już gor­sze dla PIS, a kasy w budże­cie szyb­ko zabrak­nie co już widać po tra­ge­dii w sytu­acji szpi­ta­li, szkol­nic­twa czy całej sfe­ry budże­to­wej. Nawet PIS z próż­ne­go nie nale­je , a z same­go roz­da­wa­nia nikt się jesz­cze nie wzbo­ga­cił. Zawsze komuś trze­ba nie dać lub co gor­sza zabrać. Wybra­li pato­li i nie­wy­kształ­co­nych chle­bo­ja­dów naj­bar­dziej otwar­tych na pro­sty odruch Pawłowa..
  Czy PIS zła­pał lub osą­dził choć jed­ne­go zło­dzie­ja tych miliar­dów o któ­rych mówił przez 4 lata ( ostat­nio chy­ba już ze 400 mld nali­czy­li) ? Bo jakoś nie zauwa­ży­łem , oprócz jakie­goś czub­ka co ukradł część do wier­tar­ki . Nie­ste­ty nie był z PO 🙁 . Po owo­cach ich pozna­cie , nie po gada­niu. Ten domek z kart szyb­ko się posy­pie i zosta­nie goła doopa.

  • Co ty pier­dol … DOCENT, Cichoń jest z Olsz­ty­na. Świad­czy to o tym, że Woj­cie­chow­ska nie ma popar­cia w Ełku. Na liście PiS też było dużo osób, któ­re roz­bi­ły gło­su dla Woj­cie­cha, ale prze­szedł w prze­ci­wień­stwie do Woj­cie­chow­skiej. Wio­skę i ludzi PO mia­ło w powa­ża­niu, myśle­li tyl­ko o sobie i robi­li wszyst­ko dla sie­bie, obie­cy­wa­li i nic nie robi­li, a teraz płacz i lament. DOCENT Ty zapew­ne ukoń­czy­łeś stu­dia na Wydzia­le Gier i Zabaw w jakiejś nie­wiel­kiej pipi­du­wie. PO nie dość, że nie lapa­lo prze­stęp­ców to ich two­rzy­lo. DOCENT nie­zwy­kle żenu­ją­ca wypo­wiedź. W imie­niu PO obra­zi­łaś wie­lu ludzi. Domek z kart posy­pał się po raz kolej­ny dla PO i Pani Wojciechowskiej.

   • Sama sobie wysta­wiasz świa­dec­two bura­cza­ne , Nawet nie byłaś w sta­nie zro­zu­mieć moje­go postu . Poży­je­my zoba­czy­my kto ma rację . Praw­da zwy­cię­ży , komu­na tez mia­ła być wieczna.

 • I zno­wu pisior­stwo pod­no­si wyso­ko łepe­ty­nę. Do szko­ły nie­uki, choć może lepiej do lekarza :).

  • Nie­uki to PO, pre­zy­dent Komo­row­ski robił błę­dy orto­gra­ficz­ne. Prze­mo sam jesteś nieukiem.

 • Gło­sy kupio­ne za garść srebr­ni­ków wyję­tych z kie­sze­ni wybor­ców i ich dzie­ci, wnu­ków … Smut­na ta nasza wsio­wa­to-mało­mia­stecz­ko­wa rze­czy­wi­stość .Mdła wazelina .

  • Smut­no to było, jak PO zabie­ra­lo z naszej kie­sze­ni pie­nią­dze okra­da­jąc Polskę.

 • Woj­ciech Kos­sa­kow­ski zapra­co­wał na ten suk­ces. Znam dobrze tego czło­wie­ka i wiem, o co się sta­rał, jakie inwe­sty­cje wspie­rał. Nie­ste­ty spo­ro ludzi nie ma wie­dzy na ten temat. Woj­ciech nie jest gwiaz­do­rem i tzw. picu­siem, po dzia­ła i sta­ra się, aby miesz­kań­com regio­nu żyło się lepiej. Dzię­ki Wojt­ku, życzę wie­lu sukcesów …

  • To sko­ro wiesz, to opisz, niech wię­cej ludzi ma tę wiedzę.
   Ale zwy­kle jakoś tak się dzie­je, że po proś­bie o kon­kre­ty zapa­da głu­cha cisza.

  • Jak na razie to Pani Woj­cie­chow­ska i jej sztab wybor­czy prze­kli­na­ją dzień wybo­rów. Plat­for­ma rzą­dzi­ła 8 lat i nic dobre­go z tego nie wyszło. Jesz­cze tro­chę, a ludzie musie­li by pra­co­wać doży­wot­nio, nie wspo­mnę o prak­tycz­nym bra­ku poli­ty­ki socjal­nej oraz o zło­dziej­stwie, jakie pano­wa­ło. Teraz przy­naj­mniej ludzie tro­chę korzy­sta­ją, a Pol­ska nie jest pań­stwem TEORETYCZNYM”. Sko­ro chce­my do zacho­du to i poli­ty­ka socjal­na niech idzie w tym kie­run­ku. ZEN nie obra­żaj ludzi, sami wybor­cy doko­na­li wybo­ru, zresz­tą słusz­ne­go. Swo­je uwa­gi zacho­waj dla siebie.

  • ZEN skończ pierd .…. te głu­po­ty, jesz­cze napisz, że wybo­ry były nie­de­mo­kra­tycz­ne. Jeśli jesteś zwo­len­ni­kiem PO to miej tro­chę hono­ru i kla­sy. Ich pro­gram opie­rał się na kry­ty­ce PIS. W pro­gra­mie nie przed­sta­wi­li żad­nych pro­po­zy­cji, poza wła­snym, sta­łym elek­to­ra­tem niko­go do sie­bie nie prze­ko­na­li, bo i czym? jaką pro­po­zy­cją? Nikt PO nie ufa. Pis obie­cał i obiet­ni­cy dotrzy­mał, dla­te­go ludzie zagło­so­wa­li. Nikt też nie chce doży­wot­nio pra­co­wać, chy­ba, że obi­bo­ki z PO 😉

   • Ta, dotrzy­mał.
    Ja się na 500+ zała­pać nie zdą­ży­łem (a jakoś potom­ków odcho­wa­łem, mimo krad­ną­cej wszyst­ko wszyst­kim Plat­for­my), a na 8 tysię­cy wol­ne od podat­ku cze­kam do dzisiaj.

  • Jak na razie koali­cja oby­wa­tel­ska prze­kli­na dzień wybo­rów, podob­nie jak 4 lata temu 😉

 • ciem­no­gród górą , przyj­dzie jed­nak czas spła­ca­nia dłu­gów za to sza­leń­stwo . Wte­dy załka­cie — dla­cze­go . Nic nikt nie daje za dar­mo — sami za to zapła­ci­my wie­lo­krot­nie. My , nasze dzie­ci i wnu­ki. Cze­kam na kolej­ne lodo­wi­ska i mosty .

  • Nor­mal­ny na szczę­ście ciem­no­gród nie został górą, gdyż Pani Anna Woj­cie­chow­ska z PO prze­gra­ła total­nie wybo­ry z Woj­cie­chem Kos­sa­kow­skim. Pła­ci­my to my za poli­ty­kę PO/PSL, w szcze­gól­no­ści za afe­rę pali­wo­wą, gdzie Pol­sce za przy­zwo­le­niem poli­ty­ków skra­dzio­no dwa rocz­ne budże­ty Pol­ski. BRAWO TY!!!! WPISZ SOBIE NICK DO KOMENTARZU ZAMIAST NORMALNY — NIENORMALNY.

   • Sko­ro wia­do­mo dokład­nie, ile ukra­dzio­no, to chy­ba też wia­do­mo, kto ukradł. Rozu­miem, że zde­ge­ne­ro­wa­na kasta sędziow­ska może takie­go ewi­dent­ne­go zło­dzie­ja unie­win­nić, ale że cał­ko­wi­cie odzy­ska­na i będą­ca w dys­po­zy­cji Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gnie­wa Zio­bro pro­ku­ra­tu­ra nie skle­ci­ła dotąd żad­ne­go aktu oskar­że­nia, to może świad­czyć tyl­ko o dwóch przy­czy­nach — albo w tej pro­ku­ra­tu­rze pra­cu­ją kom­plet­ne nie­doj­dy, albo całe to gada­nie o zło­dziej­stwie i mafiach VAT jest trze­cią praw­dą tischnerowską.

 • Woj­ciech masz popar­cie i zaufa­nie ludzi. Jesteś pra­co­wi­ty, więc dzia­łaj dalej. Gratulacje

  • Pro­szę podać cho­ciaż jeden przy­pa­dek gdzie Poseł Kos­sa­kow­ski uczci­wie pra­co­wał i co powsta­ło dla Regio­nu coś z ini­cja­ty­wy tego Pana ???

   • Fak­tycz­nie dobrym żar­tem było popar­cie Anny Woj­cie­chow­skiej przez cały Ełk”. Nikt tej Pani nie chciał, ani w wybo­rach na pre­zy­den­ta mia­sta Ełk, ani do euro par­la­men­tu, ani do Sej­mu. Pani Aniu pro­szę się nie wygłupiać

 • Pani Anno, czas na eme­ry­tu­rę, wybo­ry jasno prze­ka­za­ły, za Ełk cały Ełk nie jest za Panią, jak poda­wa­no we wcze­śniej­szych artykułach.

  • W Ełku Biskup powi­nien wpro­wa­dzić PROHIBICJĘ. Wte­dy P. Kos­sa­kow­ski by nie istniał.….….….

   • Dariusz piszesz jak potłu­czo­ny. Kole­żan­ka Ania Woj­cie­chow­ska wcze­śniej obie­ca­ła Ci cie­płą posad­kę, a gdy oka­za­ło się, że nie dosta­ła się do Sej­mu eufo­ria zgi­nę­ła a posad­ka zni­kła. Cie­ka­we czym ty się zaj­mu­jesz??? Jak widać głu­po­ta­mi. Idź do BISKUPA i zapłać za mszę w inten­cji Anny Woj­cie­chow­skiej, żeby wygra­ła choć wybo­ry miss Pol­ski, gdyż poli­ty­ka jej nie idzie

 • Woj­ciech zarów­no w mie­ście, jak i na tere­nie gmi­ny Ełk mia­łeś znacz­nie wię­cej gło­sów niż Wojciechowska

 • Całe szczę­ście Ełk ma swo­je­go posła. Woj­ciech życzy­my owoc­nej współ­pra­cy z pre­zy­den­tem Ełku:) Gratulacje

 • Dla Pani Woj­cie­chow­skiej po 3 prze­gra­nych wybo­rach zosta­ły jesz­cze wybo­ry na miss Polski

 • Woj­ciech za pra­ce, jaką wyko­na­łeś na rzecz Ełku zde­cy­do­wa­nie Ci się nale­ży. Wie­le wyzwań przed Tobą. Jeste­śmy z Tobą!!! Gratulacje

 • Prze­cież zosta­ły jesz­cze wybo­ry na miss Pol­ski 😉 Woj­cie­chow­ska ma jesz­cze szan­se wygrać;)

 • Woj­ciech gra­tu­la­cje !!!! Woj­cie­chow­ska poka­za­ła, jakie popar­cie ma w Ełku 🙂 Ta Pani prze­gra­ła już 3 razy z rzę­du, miej­my nadzie­ję, że da sobie spo­kój i pój­dzie na emeryturę.

  • Bóg grzmiał by, żeby Woj­cie­chow­ska wygra­ła, gdyż jej wygra­na ozna­cza­la­by wstrzy­ma­nie roz­wo­ju inwe­sty­cji w rejo­nie oraz w samym Ełku. Trud­no sobie wyobra­zić, jak Woj­cie­chow­ska wyobra­ża­ła sobie współ­pra­cę z pre­zy­den­tem Ełku czy rzą­dem. Pani Aniu w tym wie­ku czas szy­ko­wać się na eme­ry­tu­rę. Cie­szy się Pani, że PiS wygrał, bo na eme­ry­tu­rę poszla­by Pani w wie­ku 65, czy­li za 6 lat.

 • Woj­ciech Kos­sa­kow­ski 11 257, Anna Woj­cie­chow­ska 7391, gra­tu­lu­ję Wojciech 🙂

OSTATNIE