Strona główna » Poza prawem » Nietrzeźwi na drogach powiatu ełckiego. Niechlubnym rekordzistą- rowerzysta
Poza prawem

Nietrzeźwi na drogach powiatu ełckiego. Niechlubnym rekordzistą- rowerzysta

Kolejny weekend przyniósł kolejne zatrzymania nietrzeźwych kierowców. Policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego aż 6 takich nieodpowiedzialnych osób. Niechlubnym rekordzistą z tego grona był 40-letni rowerzysta, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie.
Nie­mal codzien­nie poli­cjan­ci zatrzy­mu­ją oso­by, któ­re wyjeż­dża­ją na dro­gi, mimo że wcze­śniej spo­ży­wa­ły alko­hol. Takie sytu­acje sta­no­wią poważ­ne zagro­że­nie dla wszyst­kich, któ­rzy korzy­sta­ją z dróg i nio­są za sobą kon­se­kwen­cje prawne.

Pod­czas minio­ne­go week­en­du poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 6 nie­trzeź­wych kierowców.
Nie­chlub­nym rekor­dzi­stą z tego gro­na był 40-let­ni rowe­rzy­sta. Podej­rze­nie, że jeź­dzi on nie­trzeź­wy uli­ca­mi Ełku, zgło­si­li miesz­kań­cy. Bada­nie alko­ma­tem prze­pro­wa­dzo­ne przez poli­cjan­tów wyka­za­ło u nie­go bli­sko 3 pro­mi­le alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Męż­czy­zna odpo­wie za to wykro­cze­nie przed sądem. Gro­zi za to kara aresz­tu albo grzywny.

Poważ­niej­sze kon­se­kwen­cje cze­ka­ją też kie­row­ców, któ­rzy w sta­nie nie­trzeź­wo­ści jecha­li pojaz­da­mi mecha­nicz­ny­mi. 38-latek kie­ro­wał peu­ge­otem mając bli­sko 2 pro­mi­le alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Męż­czy­zna w ogó­le nie miał pra­wa jazdy.

Bli­sko pro­mil miał kie­row­ca cią­gni­ka rol­ni­cze­go. 57-latek został zatrzy­ma­ny w gmi­nie Kali­no­wo.
Im gro­zi kara do 2 lat poba­wie­nia wol­no­ści, zakaz kie­ro­wa­nia i kara pie­nięż­na – mini­mum 5000 złotych.
 
KPP EŁK

KRONIKA POLICYJNA