Strona główna » Lokalne » Nowa przychodnia lekarzy rodzinnych poświęcona i uroczyście otwarta
Lokalne

Nowa przychodnia lekarzy rodzinnych poświęcona i uroczyście otwarta

Pro Medica ełk
Nowa przychodnia lekarzy rodzinnych działa już od 1 października i mieści się przy ełckim szpitalu „Pro-Medica”. 4 października miała swoje uroczyste otwarcie, w którym uczestniczyli: prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, starosta Marek Chojnowski, przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego Andrzej Wiszowaty, sekretarz miasta Marcin Radziłowicz oraz pracownicy Spółki „Pro-Medica”.

Kulminacyjnym momentem spotkania było przecięcie wstęgi i poświęcenie nowo powstałej Przychodni POZ przez kapelana szpitalnego ks. Zbigniewa Kamińskiego — czytamy na portalu informacyjnym ełckiej placówki medycznej. 

 
Informacja szpitala

Przy­chod­nia zapew­nia swo­im pacjen­tom bez­płat­ną opie­kę medycz­ną, finan­so­wa­ną przez Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia, w ramach Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej (POZ). Pod­sta­wo­wa Opie­ka Zdro­wot­na (POZ) to świad­cze­nia reali­zo­wa­ne przez leka­rza pierw­sze­go kon­tak­tu / leka­rza rodzin­ne­go oraz pie­lę­gniar­kę i położ­ną pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej. Bez­płat­ną opie­ką zdro­wot­ną obję­te są oso­by posia­da­ją­ce pra­wo do świad­czeń, któ­re zade­kla­ro­wa­ły wolę korzy­sta­nia ze świad­czeń naszej Przy­chod­ni. Mie­ści­my się w budyn­ku Szpi­ta­la przy ul. Baran­ki 24 w Ełku (przy obec­nym Punk­cie Szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19). 

PRZYCHODNIA OFERUJE:
 1. pora­dy lekar­skie w ramach umo­wy z NFZ w dni powsze­dnie (od ponie­dział­ku do piąt­ku) w godzi­nach od 8:00 do 18:00,
 2. reje­stra­cję na kon­kret­ną godzi­nę w wybra­nym dniu,
 3. opie­kę pie­lę­gniar­ską i położniczą,
 4. gabi­net dia­gno­stycz­no-zabie­go­wy oraz punkt szczepień.

 

GODZINY PRACY PRZYCHODNI:
 1. Opie­kę medycz­ną w ramach pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej reali­zu­je­my w dni powsze­dnie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8:00 do 18:00, z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pracy.
 2. Po godzi­nach pra­cy Przy­chod­ni Leka­rzy Rodzin­nych POZ oraz w dni usta­wo­wo wol­ne od pra­cy świad­cze­nia w zakre­sie pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej udzie­la­ne są w Noc­nej i Świą­tecz­nej Opie­ce Zdro­wot­nej w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych w Pro-Medi­ca” w Ełku Sp. z o.o. przy ul. Baran­ki 24, 19 – 300 Ełk w:
  1) dni powsze­dnie w godzi­nach od 18:00 do 8:00
  2) dni wol­ne od pra­cy (sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta) – całodobowo.
 3. Tele­fo­ny kon­tak­to­we do Noc­nej i Świą­tecz­nej Opie­ki Zdro­wot­nej:
  87 / 621 – 96 – 01, 87 / 621 – 97 – 32, 87 / 620 – 95 – 90.

 

REJESTRACJA PACJENTÓW
 1. Aby sko­rzy­stać z pora­dy leka­rza rodzin­ne­go, nale­ży umó­wić się na wizy­tę – jest to moż­li­we w naszej Przy­chod­ni Leka­rzy Rodzin­nych POZ (ul. Baran­ki 24 – wej­ście do obec­ne­go Punk­tu Szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19), poprzez kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nume­rem tele­fo­nu 87 / 621 – 96 – 32 lub oso­bi­ście w reje­stra­cji przychodni.
 2. Wizy­ta zosta­nie umó­wio­na na kon­kret­ną godzi­nę. Ma to na celu uła­twić dostęp dla wszyst­kich pacjen­tów, a jed­no­cze­śnie pomóc zaosz­czę­dzić nie­po­trzeb­nie stra­co­ny czas w poczekalni.
 3. Zare­je­struj się w godzi­nach pra­cy Przy­chod­ni Leka­rzy Rodzin­nych POZ tj. od 8:00 do 18:00 od ponie­dział­ku do piątku.

3 komentarze

napisz komentarz
 • Dla­cze­go pre­zio nie inter­we­niu­je w tej okrzy­cza­nej woj­skowj klinice.nadal recep­tę moż­na otrzy­mać tyl­ko przez telefon.Dodzwonienie się jed­nak sta­no­wi problem.

 • No jak poświę­co­na, to każ­dy kto przyj­dzie ozdro­wie­je. Czy świę­cił ten kape­lan któ­re­go docho­dy w spół­ce są tak wiel­ką tajem­ni­cą, czy jakiś inny i czy wziął za to pie­nią­dze czy świę­cił powiedz­my” za dar­mo? Kole­żan­ka remont łazien­ki robi­ła to się pytam, bo zaraz wszyst­ko trze­ba będzie poświęcić.