Strona główna » Lokalne » Nowa ścieżka rowerowa i chodniki. Ulice Kolbego i Baranki lepiej skomunikowane
Lokalne

Nowa ścieżka rowerowa i chodniki. Ulice Kolbego i Baranki lepiej skomunikowane

foto: Urząd Miasta Ełku

 Jak informuje ełcki ratusz zakończyła się realizacja inwestycji na ulicach Kolbego i Baranki, dzięki której w Ełku powstała kolejna ścieżka rowerowa, wymieniono część wiat przystankowych oraz zmodernizowano oświetlenie”.

Zakres inwe­sty­cji obej­mo­wał m.in.:

  • budo­wę chod­ni­ka z kost­ki bru­ko­wej wzdłuż ulic Kol­be­go i Baranki
  • budo­wę ścież­ki rowe­ro­wej w kolo­rze czer­wo­nym o łącz­nej dłu­go­ści ok 1670 metrów – od skrzy­żo­wa­nia z ul. Św. Woj­cie­cha aż do skrzy­żo­wa­nia z ul. Mater­ni­ka (na gra­ni­cy miasta)
  • budo­wę zjazdów
  • moder­ni­za­cję oświe­tle­nia ulicz­ne­go – wymia­nę ist­nie­ją­cych słu­pów oświe­tle­nia wraz z opra­wa­mi typu LED na ul. Kol­be­go (24 sztu­ki) oraz wymia­nę opraw LED na ul. Baran­ki (55 sztuk)
  • wymia­nę ist­nie­ją­cych wiat przy­stan­ko­wych (6 sztuk)
  • mon­taż sto­ja­ków na rowe­ry (2 szt.)
  • mon­taż sta­cji napra­wy rowe­rów (1 szt.)
  • mon­taż koszy na śmie­ci (6 szt.)
  • zago­spo­da­ro­wa­nie zieleni

War­tość prac zgod­nie z umo­wą to ponad 2,4 mln zł, z cze­go dofi­nan­so­wa­nie wynio­sło ponad 1,98 mln zł i pocho­dzi­ło z Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa war­miń­sko Mazur­skie­go na lata 2014 – 2020.

Mate­riał: UM EŁK

3 komentarze

napisz komentarz

  • Za to inne osie­dla jak Kocha­now­skie­go czy Koniecz­ki nadal cze­ka­ją aby pętla rowe­ro­wa do nich zago­ści­ła. Nawet wzdłuż ul.Przemysłowej ludzie jadą rowe­ra­mi po chod­ni­kach bo tako­wej nie ma. Co z tego ze robi się remont czy moder­ni­za­cje ul. Bora Komo­row­skie­go ( ścież­ki brak). ul Wito­sa na pobo­czach peł­no sta­re­go zło­mo­wi­ska (samo­cho­dy). Kole­ga mówi,ze w okre­sie jesien­no-zimo­wym rano jak odpa­la­ją swo­je konie sto­ją­ce na pobo­czu wzdłuż ul. Wito­sa to widać tyl­ko chmu­rę dymu.

OSTATNIE