Strona główna » Polityka » Nowa (siódma) propozycja opłat za śmieci. Tym razem w metodzie mieszanej
Polityka

Nowa (siódma) propozycja opłat za śmieci. Tym razem w metodzie mieszanej

FOTO: Pixabay.com.pl
Protesty, petycje, bojkoty doprowadziły do tego, że urząd miejski oraz radni coraz to tworzą nowe pomysły na rozwiązanie śmieciowego problemu. Determinacja osób, które czują się skrzywdzone nowym „podatkiem śmieciowym” oraz presja społeczna doprowadziła do tego, że w ełckim samorządzie powstają nowe projekty uchwał, taka kreatywność na żądanie, choć nie zawsze zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. I to, co samorządowcy proponują jednym, oburza drugich i odwrotnie.

Pro­po­zy­cje sta­wek nali­cza­nych od oso­by nie podo­ba­ją się dużej gru­pie ełczan, któ­ra musiał­by pła­cić wię­cej niż dotych­czas, czy­li powy­żej 58 zł od gospo­dar­stwa domo­we­go. Nato­miast obec­ne nali­cza­nie nie podo­ba się oso­bom samot­nym, gdyż ci chcie­li­by pła­cić od oso­by.
I choć śmie­cio­wy impas trwa to ełczan łączy jeden cel — wszy­scy chcą pła­cić mniej.

Gru­pa rad­nych Koali­cji Oby­wa­tel­skiej — Lewi­cy pochy­li­ła się jesz­cze raz nad roz­wią­za­niem pro­ble­mu.
Na ostat­niej komi­sji infra­struk­tu­ry, KOL przed­sta­wił nową, nie­zna­ną dotych­czas pro­po­zy­cję, a mia­no­wi­cie zapro­po­no­wał meto­dę mieszaną.

Co to znaczy?

Usta­wo­daw­ca pozwa­la na sto­so­wa­nie wię­cej niż jed­nej meto­dy usta­le­nia opłat na obsza­rze gmi­ny (Art. 6k. 1 usta­wy o Utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porząd­ku w gmi­nach). Ozna­cza to, że dla róż­nych grup spo­łecz­nych moż­na usta­lić róż­ne meto­dy.

Na pod­sta­wie tego zapi­su powstał więc pro­jekt uchwa­ły, któ­ra pro­po­nu­je:

1) w przy­pad­ku osób zamiesz­ku­ją­cych samot­nie usta­la się meto­dę od licz­by miesz­kań­ców zamiesz­ku­ją­cych daną nie­ru­cho­mość i opła­ta za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi zbie­ra­ny­mi w spo­sób selek­tyw­ny sta­no­wi jed­no­krot­ność staw­ki opła­ty w wyso­ko­ści 25,00 zł mie­sięcz­nie od miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nie­ru­cho­mość;
2) w pozo­sta­łych przy­pad­kach usta­la się meto­dę opła­ty od gospo­dar­stwa domo­we­go i mie­sięcz­na wyso­kość opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi zbie­ra­ny­mi w spo­sób selek­tyw­ny, sta­no­wi sumę ilo­czy­nów licz­by gospo­darstw domo­wych w danej nie­ru­cho­mo­ści oraz sta­wek opłat, okre­ślo­nych w pkt 3;
3) usta­la się mie­sięcz­ną staw­kę opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi w spo­sób selek­tyw­ny w wyso­ko­ści 58 zł za każ­de gospo­dar­stwo domo­we zamiesz­ku­ją­ce daną nie­ru­cho­mość”.

Z tre­ści zapi­su wyni­ka więc, że oso­bom samot­nym nali­cza­na była­by staw­ka od oso­by ‑25 zł, nato­miast pozo­sta­łym pozo­sta­wio­no by meto­dę od gospo­dar­stwa domo­we­go, czy­li 58 zł. W ten spo­sób rad­ni pró­bu­ją pogo­dzić obie stro­ny.

— Cały czas obser­wu­ję opi­nie i komen­ta­rze naszych miesz­kań­ców, są one dla mnie nie­zwy­kle waż­ne — mówi Krzysz­tof Wiloch. — Stąd pomysł, aby wypra­co­wać moż­li­wie jak naj­lep­sze roz­wią­za­nie. To też pierw­szy krok do zmian, ponie­waż po zbi­lan­so­wa­niu kosz­tów i wydat­ków za cały rok 2020 pla­nu­je­my, o ile to będzie moż­li­we, w dru­gim eta­pie objąć meto­dą od miesz­kań­ca rów­nież rodzi­ny dwu­oso­bo­we. Wów­czas te rodzi­ny zapła­cą 50 zł – doda­je radny.


Segregacja w tonach i złotówkach

Z doku­men­tów, do któ­rych dotar­ła miasto-gazeta.pl wyni­ka, że ełcza­nie coraz sta­ran­niej segre­gu­ją śmie­ci. A to ozna­cza, że Eko — Mazu­ry wysta­wia­ją nam coraz mniej­sze faktury.

Już w czerw­cu ełcza­nie odda­li oko­ło 30% posor­to­wa­nych odpa­dów, obec­nie poziom ten utrzy­mu­je się nawet powy­żej 40%. To dane z ostat­nich trzech peł­nych mie­się­cy.

Wia­do­mo, że część skła­do­wą naszej staw­ki sta­no­wią kosz­ty za śmie­ci zmie­sza­ne, któ­re są naj­droż­sze oraz segre­go­wa­ne — tań­sze. Mia­sto, jak wyni­ka z naszych czerw­co­wych infor­ma­cji od naczel­ni­ka Win­kle­ra, zało­ży­ło pier­wot­nie (w staw­ce), że segre­go­wać będzie­my w 10%, w 90% odda­my odpa­dy zmie­sza­ne. Jeże­li fak­tycz­nie zosta­ło to przy­ję­te w ten spo­sób, to widać jak istot­ną rolę w staw­ce odgry­wa cena za zmie­sza­ne — 419 zł net­to za tonę (Mg), cena za tonę segre­go­wa­nych np. papier i tek­tu­ra wyno­si 100 zł net­to.

Osią­gnię­ty wyso­ki wskaź­nik segre­ga­cji umoż­li­wia więc obli­cze­nie nowej staw­ki za śmie­ci tj. zamia­nę” 10% segre­go­wa­nych na 40%. Wte­dy spa­da nam ilość naj­droż­szych odpa­dów z 90% do 60%. To już powo­du­je, że są pod­sta­wy to wyli­cze­nia nowej staw­ki za śmie­ci lub zasto­so­wa­nia takich metod, któ­re pozwo­lą na zbi­lan­so­wa­nie się sys­te­mu.

Według rad­nych KOL‑u te wła­śnie osią­gnię­te wskaź­ni­ki zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do opra­co­wa­nia ich nowej pro­po­zy­cji.

— Pro­po­nu­je­my pozo­sta­wie­nie kwo­ty 58 zł, tak jak jest obec­nie, ale rów­no­cze­śnie obni­ża­my staw­kę dla osób samot­nych do pozio­mu 25 zł mówi Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz. — Dzię­ki temu oso­by samot­ne będą pła­ci­ły o 60% mniej niż obec­nie. Ta zniż­ka jest moż­li­wa dzię­ki temu, że ełcza­nie osią­gnę­li bar­dzo wyso­ki, bo aż 40% wskaź­ni­ka segre­ga­cji, a to pozwa­la zaosz­czę­dzić w ska­li tyl­ko jed­ne­go mie­sią­ca ponad 100 tys. zł — argu­men­tu­je Dzienisiewicz.

Istotne RIO i wojewoda

Nie wia­do­mo, jak do pro­po­zy­cji uchwa­ły z meto­dą mie­sza­ną podej­dą orga­ny nad­zo­ru.
Zapis usta­wo­wy nie pozwa­la bowiem na róż­ni­co­wa­nie staw­ki dla gospo­darstw domo­wych. Co ozna­cza, że każ­de gospo­dar­stwo domo­we” musi pła­cić tyle samo.
Przed­sta­wio­ny zapis w uchwa­le doty­czą­cy meto­dy od gospo­dar­stwa nie róż­ni­cu­je staw­ki, jed­nak wyro­ki w tych spra­wach zapa­da­ją róż­ne. Róż­na jest też inter­pre­ta­cja prze­pi­sów usta­wo­wych, a linię orzecz­ni­czą w takich sytu­acjach wyzna­cza­ją sądy.

Obec­nie na sto­le leży for­mal­nie sześć pro­po­zy­cji — plus jed­na z meto­dą mie­sza­ną. Łącz­nie rad­ni mają do roz­pa­trze­nia sie­dem pro­jek­tów.
Pro­po­zy­cja Krzysz­to­fa Wilo­cha (patrz tabel­ka) z począt­ku wrze­śnia moż­li­we, że zosta­nie wyco­fa­na. Pod nowym pomy­słem pod­pi­sa­li wszy­scy się klu­bo­wi rad­ni: Krzysz­tof Wiloch, Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz, Wło­dzi­mierz Sze­lą­żek, Dariusz Dra­ce­wicz, Idzi Podwoj­ski, Anna Woj­cie­chow­ska oraz Adam Dobkow­ski.
Naj­bliż­sza sesja odbę­dzie się praw­do­po­dob­nie w październiku.

14 komentarzy

napisz komentarz
 • TO nie spra­wie­dli­we że 2 oso­by wgo­spo­dar­stwie mają­pla­cić tyl­ko 8 zł mniej niż gospo­dar­stwo 5 osobowe.

 • Żało­sne,
  Nowe maszy­ny na sie­dli­skach do segre­ga­cji a wy pier­do­li­cie takie rze­czy !! zamiast zostac przy sta­rych staw­kach sprzed zmia­ny, urzę­dy, rad­ni.. wami mani­pu­lu­je jeba­ny PiS któ­ry zacho­wu­je się jak Niem­cy w war­sza­wie w 42, plu­je na was wszyst­kich bo Pol­ska powin­na być wola a przez takie PiSow­skie faszy­stow­skie świ­nie mamy przejebane

 • Naj­bied­niej­szy, któ­re­go nie stać nawet na śmie­cie i tak mają po d… jak by nie patrzył, boga­ci zyska­ją. Kosz­tem uty­li­za­cji odpa­dów powin­ni zająć się dar­mo­zja­dy utrzy­mu­ją­ce się z naszych podat­ków, a nie gene­ro­wa­niem coraz więk­sze­go zadłu­że­nia. To tyl­ko cham­stwo z tych i poprzed­nich rzą­dów potra­fi takie usta­wo-gnio­ty wymyślić.

 • Nawet jeśli była­by to super pro­po­zy­cja to z Urzę­du Mia­sta poszły w świat ankie­ty, gdzie nie ma pro­po­no­wa­nej tu meto­dy do wybo­ru. Co na to rad­ni? Ustal­cie coś jed­no­znacz­nie i dopie­ro pytaj­cie mieszkańców.
  Ta dys­ku­sja co ją tak pro­wa­dzi­cie na sesjach powin­na być już z rok temu.
  Widać przy tym cha­os tej całej rewo­lu­cji śmie­cio­wej w Ełku, gdzie powsta­ło już 7? warian­tów nali­cza­nia opłat i żaden z nich nie będzie spra­wie­dli­wy. Tak to jest jak uchwa­ły pisze się na kola­nie, eks­pe­ry­men­tu­jąc na żywym orga­ni­zmie, miesz­kań­cach miasta.
  Gdy­by nie sprze­ciw eme­ry­tów to nadal pła­ci­li­śmy by zawy­żo­ne staw­ki za 10% posor­to­wa­nych śmie­ci, gdzie fak­tycz­nie jest to 40%.
  Cze­mu przy­ję­to taki pesy­mi­stycz­ny scenariusz?

  • Ankie­tę wypu­ścił pre­zy­dent, któ­ry nie prze­pro­wa­dził kon­sul­ta­cji rok temu, jak powinien.

  • Bzdu­ra z tym 40%, to był­by naj­lep­szy wynik w ska­li kra­ju, w co szcze­rze wąt­pię, patrząc co lądu­je w kon­te­ne­rach na odpa­dy. Pra­wie wszyst­ko jest zanie­czysz­czo­ne. Zgo­dzę się z tym, że w poszcze­gól­nych kon­te­ne­rach jest 40% zanie­czysz­czeń, bądź wię­cej. Wobec cze­go, mam duże wąt­pli­wo­ści, czy te opła­ty poda­ne w arty­ku­le jesz­cze nie pod­sko­czą. Co do obec­nie wypusz­czo­nej ankie­ty, dobrze, że zosta­ła wypusz­czo­na, bez wzglę­du na jej spo­dzie­wa­ny wynik. Nie ma chy­ba miej­sco­wo­ści w całym kra­ju, któ­rej miesz­kań­cy byli­by zado­wo­le­ni z pod­wyż­szo­nych opłat, ale kto byłby.

   • Cze­kam na to, że pod­sko­czą. Wła­ści­wie ta reak­cja była do prze­wi­dze­nia. Ale wte­dy będzie­my witać się na bra­mie” w odpo­wied­nim towarzystwie.

   • Eko­AD czyż­byś zmie­nił pra­cę w urzę­dzie na ZUO ? Nawet pre­zio nie ma takiej wie­dzy jak ty.

 • Ale ten­den­cyj­ny arty­kuł, ukie­run­ko­wa­ny. I waze­li­niarz się w nim wypo­wia­da, fuuuj.

 • Naj­lep­szy jest spo­sób opłat pod któ­rym pod­pi­sa­ło się 6 radnych.

 • i w dal­szym cią­gu jest to oszu­stwo staw­kę 25 zł powin­ny pła­cić gospo­dar­stwa jedno‑, dwu- i trzy­oso­bo­we, resz­ta powin­na pła­cić 58 zł. Tzw. rodzi­ny 3+ one mają naj­więk­sze wpły­wy z dodat­ków, naj­wię­cej mają ulg i jesz­cze im nie pasu­je bo chcie­li­by żyć za darmo