Strona główna » Lokalne » Nowe Centrum Logistyczne. Cezar inwestuje w rozwój – SSSE wydała decyzje o wsparciu
Lokalne

Nowe Centrum Logistyczne. Cezar inwestuje w rozwój – SSSE wydała decyzje o wsparciu

Foto: Cezar. Nowe Centrum Logistyczne
Zarząd Suwalskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej S.A w maju wydał dwie nowe decyzje o wsparciu. Otrzymali ją przedsiębiorcy z polskim kapitałem, którzy postawili na rozwój swoich firm i zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw.

Cezar Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­ne Dariusz Bog­dan Nie­wiń­ski będzie reali­zo­wać  w Ełku  inwe­sty­cję pole­ga­ją­cą na budo­wie nowej hali pro­duk­cyj­no-maga­zy­no­wej. W ramach przed­się­wzię­cia zapla­no­wa­no m.in. budo­wę pomiesz­czeń pro­duk­cyj­nych i maga­zy­no­wych oraz zakup linii tech­no­lo­gicz­nych i róż­ne­go rodza­ju maszyn i urzą­dzeń pro­duk­cyj­nych, a tak­że roz­bu­do­wę budyn­ku admi­ni­stra­cyj­ne­go na potrze­by biu­ra pro­jek­to­we­go. Przy eks­plo­ata­cji maszyn i urzą­dzeń będzie wyko­rzy­sty­wa­na dotych­cza­so­wa infrastruktura.

 W związ­ku z inwe­sty­cją przed­się­bior­ca zade­kla­ro­wał ponie­sie­nie kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych w wyso­ko­ści co naj­mniej 25 mln 700 zł oraz zwięk­sze­nie dotych­cza­so­we­go zatrud­nie­nia o 1 nowe­go pra­cow­ni­ka i utrzy­ma­nie pozio­mu zatrud­nie­nia kształ­tu­ją­ce­go się na pozio­mie 367 pracowników.

Reali­za­cja przed­mio­to­wej inwe­sty­cji pozwo­li na zwięk­sze­nie mocy pro­duk­cyj­nych, popra­wę ogól­nej efek­tyw­no­ści, a tak­że roz­wój dotych­cza­so­wych ryn­ków eks­por­to­wych — głów­nie w Unii Euro­pej­skiej. Głów­ną dzia­łal­no­ścią fir­my Cezar Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­ne Dariusz Bog­dan Nie­wiń­ski jest pro­duk­cja mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych dla budow­nic­twa, takich jak  listwy przy­po­dło­go­we (PVC, MDF, drew­no, poli­sty­ren, alu­mi­nium), listwy do wykła­dzin, pro­fi­le do gla­zu­ry i tera­ko­ty, pro­fi­le do boaze­rii, pane­le ścien­ne, listwy scho­do­we, fugo­we, ochron­ne, pod­kła­dy pod­ło­go­we (poli­sty­ren, pian­ka poli­ety­le­no­wa, spil­śnio­ne drew­no, natu­ral­ny korek), pro­fi­le stan­dar­do­we i budowlane. 

Maria Koza­kie­wicz

5 komentarzy

napisz komentarz
  • Tępa dzi­da myśli że za te gro­sze przyj­dą mu fachow­cy do roboty.

  • Zarząd SSSE jest nie­zwy­kle hoj­ny dla Ceza­ra. Z stwo­rze­nie 1 sta­no­wi­ska pra­cy pła­ci 23 milio­ny zł.

    • Andy S. wie co robi i ucie­ka z toną­ce­go okrę­tu jakim jest Dobro Wspólne

  • Łał ele­ganc­ko tyl­ko czy mło­dy Niwiń­ski zda­je sobie spra­wę kto tam będzie robił jak więk­szość zało­gi to ludzie przed eme­ry­tu­rą, a mło­dzi za takie staw­ki i natłok robo­ty popro­stu mają wyjebane

KRONIKA POLICYJNA