Strona główna » Baza wiedzy » Nowe dowody osobiste od 7 listopada. Konieczna wizyta w urzędzie
Baza wiedzy

Nowe dowody osobiste od 7 listopada. Konieczna wizyta w urzędzie

Od 8 listopada, Polacy będą mogli składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Odpowiednie rozwiązania techniczne zostaną wdrożone dzień wcześniej — ogłosili ministrowie Janusz Cieszyński i Paweł Szefernaker.

Odci­ski pal­ców i odwzo­ro­wa­nie pod­pi­su wła­ści­cie­la dowo­du oso­bi­ste­go — to nowe ele­men­ty, któ­re wkrót­ce znaj­dą się w war­stwach elek­tro­nicz­nej i gra­ficz­nej wyda­wa­nych w Pol­sce dowo­dów oso­bi­stych — czy­ta­my na stro­nie ministerstwa.

— Roz­wią­za­nia doty­czą­ce nowych dowo­dów oso­bi­stych wyni­ka­ją z dosto­so­wa­nia pra­wa pol­skie­go do wymo­gów pra­wa unij­ne­go. Nowe dowo­dy będą wyda­wa­ne na 10 lat dla osób powy­żej 12. roku życia, ponie­waż one będą skła­dać odci­ski pal­ców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wyda­wa­ny na 5 lat, bez pobie­ra­nia odci­sków pal­ców – przy­po­mniał mini­ster Paweł Sze­fer­na­ker. — Nowe roz­wią­za­nia pozwa­la­ją odpo­wied­nio zabez­pie­czyć dowo­dy oso­bi­ste w świe­cie, w któ­rym bar­dzo wie­le doku­men­tów jest fał­szo­wa­nych. Taka sama pro­ce­du­ra jest przy wyda­wa­niu pasz­por­tów — oby­wa­te­le są więc przy­zwy­cza­je­ni do tej pro­ce­du­ry — dodał sekre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Spraw Wewnętrz­nych i Administracji.

Nowy dowód posia­da wszyst­kie dotych­cza­so­we funk­cje dowo­du osobistego:

  •  potwier­dza Two­ją toż­sa­mość i obywatelstwo,
  • upraw­nia do prze­kra­cza­nia gra­nic nie­któ­rych państw.

Dotych­cza­so­we funk­cjo­nal­no­ści dowo­du oso­bi­ste­go z war­stwą elek­tro­nicz­ną (e‑dowodu), wyda­wa­ne­go od 4 mar­ca 2019 r., pozo­sta­ją te same – moż­na go uży­wać do elek­tro­nicz­nej komu­ni­ka­cji z admi­ni­stra­cją publicz­ną i inny­mi podmiotami.

WAŻNE!

  1. Jeśli Twój dowód oso­bi­sty jest nadal waż­ny – nie musisz go wymieniać.
  2. Zło­że­nie wnio­sku o dowód oso­bi­sty (pobra­nie odci­sków pal­ców) oraz odbiór doku­men­tu (potwier­dze­nie toż­sa­mo­ści) wyma­ga wizy­ty w urzędzie.
  3. Jeśli Two­je dziec­ko nie ukoń­czy­ło 12 lat, wnio­sek o dowód dla cór­ki lub syna możesz zło­żyć elektronicznie.

Odci­ski pal­ców są zamiesz­cza­ne w war­stwie elek­tro­nicz­nej dowo­du oso­bi­ste­go. Odci­ski pal­ców nie są pobie­ra­ne od:

  1.  dzie­ci poni­żej 12. r. życia;
  2. osób, od któ­rych pobra­nie odci­sków pal­ców jest fizycz­nie niemożliwe.

Odci­ski pal­ców są prze­cho­wy­wa­ne w Reje­strze Dowo­dów Oso­bi­stych wyłącz­nie w celu wyda­nia dowo­du oso­bi­ste­go. Odci­ski są auto­ma­tycz­nie usu­wa­ne z Reje­stru: w momen­cie ode­bra­nia dowo­du przez oby­wa­te­la lub gdy oby­wa­tel nie ode­brał dowo­du w cią­gu 90 dni od daty wyda­nia (czy­li daty per­so­na­li­za­cji zamiesz­czo­nej w dowo­dzie). Pod­pis jest zamiesz­cza­ny w war­stwie gra­ficz­nej dowo­du oso­bi­ste­go każ­dej oso­by, któ­ra ukoń­czy­ła 12. r. życia. Pod­pi­su nie będzie w dowo­dzie oso­by, któ­ra nie może zło­żyć podpisu.

źró­dło: gov.pl

OSTATNIE