Strona główna » Lokalne » Nowe lodowisko oficjalnie otwarte. Bezpłatny wstęp jeszcze jutro
Lokalne

Nowe lodowisko oficjalnie otwarte. Bezpłatny wstęp jeszcze jutro

Dziś o godzinie 11 oficjalnie otwarto nowe lodowisko. Na uroczystości obecni byli parlamentarzyści: Anna Wojciechowska, Małgorzata Kopiczko oraz Wojciech Kossakowski. Wśród obecnych byli także radni miejscy.

Decy­zje o powsta­niu nowej hali lodo­wi­sko­wej zapa­da­ły już w 2019 roku. Argu­men­tem dla nowej inwe­sty­cji było zuży­cie się” sta­rej. Roz­mia­ra­mi nowa pły­ta lodo­wa nie róż­ni się zna­czą­co od sta­rej, ale doszły za to pomiesz­cze­nia socjal­ne, toa­le­ta dam­ska i męska oraz wypo­ży­czal­nia sprzętu.

- Pierwsze lodowisko w naszym mieście powstało w 2012 roku. Była to hala namiotowa, która służyła ełczanom przez 8 sezonów i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jako samorząd zdecydowaliśmy się na budowę nowego obiektu i jest to jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji w infrastrukturę sportową w naszym mieście. Nowa tafla lodowiska ma powierzchnię 800 mkw i pomieści 60 osób. Mam nadzieję, że posłuży nie tylko do prowadzenia zajęć sportowych, czy jazdy rekreacyjnej, ale również wspomoże rozwijanie kolejnych pasji – mówił podczas otwarcia Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.


Koszt budo­wy lodo­wi­ska wraz z zaple­czem i wypo­sa­że­niem wyniósł ponad 4 mln zł, z cze­go ok. 2,4 mln zł pocho­dzi z budże­tu mia­sta Ełku. Na reali­za­cję przed­się­wzię­cia mia­sto pozy­ska­ło ponad 1,6 mln zł dofi­nan­so­wa­nia z Fun­du­szu Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fizycz­nej Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki — poda­je Urząd Mia­sta Ełku.

3 komentarze

napisz komentarz

  • Popie­ram postu­lat dar­mo­we­go dostę­pu do lodo­wi­ska rad­nym, a nawet ich rodzi­nom i kuzy­no­stwu. Bie­da w Pol­sce wymu­sza pozy­tyw­ne zacho­wa­nia oby­wa­tel­skie, a sko­ro bie­da zaj­rza­ła rad­nym w oczy, to zacznij im poma­gać. Ełk — tu poma­gam rad­nym”, Nie bądź bez­rad­ny — pomóż rad­nym”, Wspól­nym wysił­kiem pomo­że­my rad­nym”, Nasz rad­ny — nasza tro­ska”, Cały Ełk poma­ga rad­nym”, Nie bądź obo­jęt­ny na bie­dę — pomóż rad­nym”, Oszczę­dzaj by pomóc rad­nym”, Nasza bie­da, nasza duma”, A co Ty zrobiłeś/aś dla radnego?”.
    Może mogli­by­śmy zro­bić jakąś cyklicz­ną zrzut­kę żyw­no­ścio­wą, może Szla­chet­na Pacz­ka coś pomo­że… Strach pomy­śleć co będzie na koniec miesiąca…może cho­ciaż MOPS pomo­że, Cari­tas? Halo! Ełcza­nie, poma­gaj­my naszych radnym!!!!!!!!!!!!!!!