Strona główna » Lokalne » Nowe parkingi, chodniki, dojazdy do garaży oraz zieleńce. Miasto wyremontuje podwórka
Lokalne

Nowe parkingi, chodniki, dojazdy do garaży oraz zieleńce. Miasto wyremontuje podwórka

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu/pixabay
Na rewitalizację dwóch podwórek miasto pozyskało ponad 994 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Remontu doczekają się podwórka przy ul. Chopina 14-16 oraz przy ul. Wawelskiej 22 - informuje ełcki ratusz.

W ramach pla­no­wa­nych prac prze­wi­dzia­na jest  popra­wa dro­gi  dojaz­do­wej do gara­ży. Poja­wić się mają nowe cią­gi pie­sze i pie­szo-jezd­ne oraz  par­kin­gi. Dodat­ko­wo  zosta­ną usta­wio­ne wia­ty na śmie­ci.  Oprócz nasa­dze­nia nowej zie­le­ni zosta­ną zain­sta­lo­wa­ne ław­ki, kosze na śmie­ci. Podwór­ka mają być monitorowane. 

Pra­ce rewi­ta­li­za­cyj­ne roz­pocz­ną się jesienią.

 

3 komentarze

napisz komentarz
  • No jak nie robio jak robio. Budu­jo uli­ce za obwod­ni­cą na wio­ske Koniecz­ki co to nicze­go nie ma , tal kase wywa­la­jo w pole, niby tam mia­sto blo­ki bedzie sta­wiać, albo sprze­da teren dla dewe­lop­ka któ­re­gos. Al coś tam robio pozornie.

  • Uli­cę kur­na jaką by wybu­do­wa­li bo w tym mie­ście żad­na nie przy­by­wa a tych samo­cho­dów moc, albo cho­ciaż ścież­ki rowe­ro­we nowe. Nic nie robią, tyl­ko balo­ny, rma­ge­do­ny, wie­życz­ki i Ja sie pytam rad­ny jeden dru­gie­go. Po co te podwór­ka robić? żeby ponisz­czy­li zaraz, szko­da 1zł na to.

  • Szko­da że podwór­ko przy Woj­ska Pol­skie­go 17 się nie docze­ka­ło. Wyglą­da to strasz­nie jak się idzie pro­me­na­dą i widzi takie pięk­ne nowe budyn­ki a przez tunel prze­bi­ja obskur­ne podwórko.

OSTATNIE