Strona główna » Lokalne » Nowi radni zaczną pracę po 16 listopada
Lokalne

Nowi radni zaczną pracę po 16 listopada

PAP/Tomasz Waszczuk

Kwe­stie doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia rad i sej­mi­ków regu­lu­ją usta­wy: o samo­rzą­dzie gmi­ny, samo­rzą­dzie powia­tu i samo­rzą­dzie woje­wódz­twa. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi, pierw­szą sesję nowo wybra­nych orga­nów zwo­łu­je komi­sarz wybor­czy na dzień przy­pa­da­ją­cy w cią­gu sied­miu dni po upły­wie kaden­cji rady i sej­mi­ku, któ­ra koń­czy się w pią­tek 16 listopada.

Według infor­ma­cji prze­ka­za­nych PAP przez dele­ga­tu­ry Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go, w prak­ty­ce będzie to dzień robo­czy mię­dzy ponie­dział­kiem 19 listo­pa­da i 23 listopada.

Pierw­szą sesję do cza­su wybo­ru prze­wod­ni­czą­ce­go rady lub sej­mi­ku, pro­wa­dzi naj­star­szy wie­kiem rad­ny obec­ny na sesji. Jed­nym z pierw­szych zadań orga­nów, zaraz po zło­że­niu ślu­bo­wa­nia przez rad­nych, jest wybór prze­wod­ni­czą­ce­go oraz wiceprzewodniczących.

Pań­stwo­wa Komi­sja Wybor­cza zobo­wią­za­ła komi­sa­rzy wybor­czych do uwzględ­nie­nia w porząd­ku obrad pierw­szej sesji nowo wybra­nej rady ślu­bo­wa­nia wój­ta (bur­mi­strza, pre­zy­den­ta mia­sta). Z chwi­lą zło­że­nia wobec rady gmi­ny ślu­bo­wa­nia nastę­pu­je obję­cie przez wój­ta obowiązków.

Rada gmi­ny wybie­ra ze swe­go gro­na prze­wod­ni­czą­ce­go oraz od jed­ne­go do trzech wice­prze­wod­ni­czą­cych, bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów, w obec­no­ści co naj­mniej poło­wy usta­wo­we­go skła­du rady, w gło­so­wa­niu taj­nym. W ten sam spo­sób rada powia­tu wybie­ra ze swe­go gro­na prze­wod­ni­czą­ce­go i jed­ne­go lub dwóch wice­prze­wod­ni­czą­cych, a sej­mik woje­wódz­twa — prze­wod­ni­czą­ce­go oraz nie wię­cej niż trzech wiceprzewodniczących.

Zada­niem prze­wod­ni­czą­ce­go jest orga­ni­zo­wa­nie pra­cy rady lub sej­mi­ku oraz pro­wa­dze­nie obrad. Rada gmi­ny, rada powia­tu i sej­mik woje­wódz­twa obra­du­ją na sesjach zwo­ły­wa­nych przez prze­wod­ni­czą­ce­go w mia­rę potrze­by, nie rza­dziej jed­nak niż raz na kwartał.

Orga­na­mi gmi­ny są: rada gmi­ny i wójt (bur­mistrz, pre­zy­dent mia­sta). Orga­na­mi powia­tu są: rada powia­tu oraz zarząd powia­tu, a orga­na­mi samo­rzą­du woje­wódz­twa są: sej­mik woje­wódz­twa i zarząd województwa.

W skład zarzą­du powia­tu wcho­dzą: sta­ro­sta jako jego prze­wod­ni­czą­cy, wice­sta­ro­sta i pozo­sta­li człon­ko­wie (od trzech do pię­ciu osób). Rada powia­tu wybie­ra zarząd, w tym sta­ro­stę i wice­sta­ro­stę, w cią­gu trzech mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia wyni­ków wyborów.

Na tej samej zasa­dzie sej­mik woje­wódz­twa wybie­ra pię­cio­oso­bo­wy zarząd woje­wódz­twa, w tym mar­szał­ka woje­wódz­twa i nie wię­cej niż dwóch wice­mar­szał­ków, w cią­gu trzech mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia wyni­ków wyborów.

Prze­pi­sy zabra­nia­ją, aby prze­wod­ni­czą­cy i wice­prze­wod­ni­czą­cy sej­mi­ku wcho­dzi­li w skład zarzą­du woje­wódz­twa, wobec któ­re­go sej­mik spra­wu­je funk­cję kon­tro­l­ną. Ana­lo­gicz­nie prze­wod­ni­czą­cy i wice­prze­wod­ni­czą­cy rady powia­tu nie mogą wejść w skład zarzą­du powiatu.

Rada gmi­ny kon­tro­lu­je dzia­łal­ność wój­ta, gmin­nych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych oraz jed­no­stek pomoc­ni­czych gmi­ny, rada powia­tu — dzia­łal­ność zarzą­du oraz powia­to­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych, nato­miast sej­mik woje­wódz­twa — dzia­łal­ność zarzą­du woje­wódz­twa oraz woje­wódz­kich samo­rzą­do­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych. W tym celu orga­ny te powo­łu­ją komi­sję rewi­zyj­ną. Na szcze­blu woje­wódz­twa prze­wod­ni­czą­cym komi­sji rewi­zyj­nej będzie rad­ny naj­więk­sze­go klu­bu rad­nych, któ­ry zło­żył oświad­cze­nie o odmo­wie udzie­le­nia popar­cia zarzą­do­wi województwa.

Obok funk­cji kon­tro­l­nej rada gmi­ny m.in. usta­la wyna­gro­dze­nia wój­ta, sta­no­wi o kie­run­kach jego dzia­ła­nia; uchwa­la tak­że stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go gmi­ny oraz miej­sco­wych pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go, uchwa­la rów­nież budżet gmi­ny. Wśród wymie­nio­nych w usta­wie zadań rady powia­tu zna­la­zły się m.in.: uchwa­la­nie aktów pra­wa miej­sco­we­go, sta­no­wie­nie o kie­run­kach dzia­ła­nia zarzą­du, usta­la­nie wyna­gro­dze­nia sta­ro­sty i uchwa­la­nie budżet powia­tu. Nato­miast sej­mik woje­wódz­twa uchwa­la stra­te­gię roz­wo­ju woje­wódz­twa i budżet woje­wódz­twa, a tak­że np. usta­la wyna­gro­dze­nie marszałka.

Od począt­ku nowej kaden­cji samo­rzą­dy zaczną obo­wią­zy­wać nowe roz­wią­za­nia wpro­wa­dzo­ne usta­wą o zwięk­sze­nia udzia­łu oby­wa­te­li w pro­ce­sie wybie­ra­nia, funk­cjo­no­wa­nia i kon­tro­lo­wa­nia orga­nów publicz­nych, któ­ra weszła w życie 31 stycz­nia 2018 r. Nowe­li­za­cja wydłu­ży­ła kaden­cję orga­nów samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go z czte­rech do pię­ciu lat, wpro­wa­dzi­ła też m.in. obo­wią­zek trans­mi­sji obrad.

Gło­so­wa­nia na sesjach rad oraz sej­mi­ków mają odby­wać się za pomo­cą urzą­dzeń umoż­li­wia­ją­cych spo­rzą­dze­nie i utrwa­le­nie imien­ne­go wyka­zu gło­so­wań rad­nych. Jeśli będzie to nie­moż­li­we z przy­czyn tech­nicz­nych, nale­ży prze­pro­wa­dzić gło­so­wa­nie imien­nie. Wyka­zy gło­so­wań nale­ży nie­zwłocz­nie upublicznić.

Wój­to­wie, bur­mi­strzo­wie, pre­zy­den­ci miast, a tak­że zarzą­dy powia­tów i woje­wództw zobo­wią­za­ni zosta­li do przed­sta­wia­nia odpo­wied­nio radzie lub sej­mi­ko­wi do 31 maja każ­de­go roku corocz­ne­go rapor­tu o sta­nie danej jed­nost­ki samorządowej.

W gmi­nach będą­cych mia­sta­mi na pra­wach powia­tu wpro­wa­dzo­no obo­wią­zek utwo­rze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go w wyso­ko­ści co naj­mniej 0,5 proc. wydat­ków gmi­ny zawar­tych w ostat­nim spra­woz­da­niu z wyko­na­nia budżetu.

Zgod­nie z usta­wą o samo­rzą­dzie gmin­nym, w gmi­nach do 20 tys. miesz­kań­ców w skład rady wcho­dzi 15 rad­nych, w gmi­nach do 50 tys. — 21, a w gmi­nach do 100 tys. – 23. W gmi­nach do 200 tys. miesz­kań­ców zasia­da 25 rad­nych, a następ­nie po trzech na każ­de dal­sze roz­po­czę­te 100 tys. miesz­kań­ców, nie wię­cej jed­nak niż 45. Na pod­sta­wie oddziel­nej usta­wy Rada m. st. War­sza­wy liczy 60 radnych.

W skład rady powia­tu wcho­dzą rad­ni w licz­bie pięt­na­stu w powia­tach liczą­cych do 40 tys. miesz­kań­ców oraz po dwóch na każ­de kolej­ne roz­po­czę­te 20 tys. miesz­kań­ców, ale nie wię­cej niż dwu­dzie­stu dzie­wię­ciu radnych.

W skład sej­mi­ku woje­wódz­twa wcho­dzą rad­ni wybra­ni w wybo­rach bez­po­śred­nich w licz­bie trzy­dzie­stu w woje­wódz­twach liczą­cych do 2 mln miesz­kań­ców oraz po trzech rad­nych na każ­de kolej­ne roz­po­czę­te 500 tys. mieszkańców.

Mate­usz Kicka/Fot. PAP/T. Waszczuk/http://kurier.pap.pl

 
tagi

3 komentarze

napisz komentarz
  • Gdy­by nie to że dwie prze­chrzty wsli­zgnę­ły się po czy­imś grzbie­cie było­by dobrza­kom cieniutko.Pierwszy raz ełcza­nie zre­du­ko­wa­li licz­bę tych dobrzac­kich klakierów.

  • Ełcza­nie już poka­za­li że ich dobrza­ki prze­sta­ją inte­re­so­wać. Z 18 rad­nych zje­cha­li na 11 to nie­zła poraż­ka. Do rady dosta­ło się parę osób z jak to się mówi gło­wą na kar­ku a nie z kla­kier­ski­mi zdolnosciami.

  • Mamy nadzie­ję że nowa rada mia­sta będzie dokład­nie patrzeć na łap­ki I rzą­dzą­cych. Tyle się. moż­na było w kam­pa­nii dowie­dzieć ciekawostek.

OSTATNIE