Strona główna » Pod napięciem » Nowy blok komunalny bez ogrzewania? Miasto ma problemy z inwestycją
Pod napięciem

Nowy blok komunalny bez ogrzewania? Miasto ma problemy z inwestycją

Budy­nek socjal­no — komu­nal­ny przy uli­cy Kole­jo­wej na pierw­szy rzut oka wyglą­da na goto­wy do zamiesz­ka­nia. O ile pra­ce budow­la­ne zosta­ły prak­tycz­nie zakoń­czo­ne, to jak się oka­zu­je, mia­sto ma pro­ble­my z jego ogrze­wa­niem, bo budy­nek nie jest jesz­cze pod­łą­czo­ny do sie­ci gazowej.

Inwe­sty­cja miesz­kal­na to obiekt o 4 kon­dy­gna­cjach nad­ziem­nych-miesz­kal­nych, cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czo­ny. W całym budyn­ku zapro­jek­to­wa­no 60 loka­li miesz­kal­nych: 20 miesz­kań jed­no­po­ko­jo­wych i 40 miesz­kań dwupokojowych.

Ogrze­wa­nie miesz­kań i przy­go­to­wa­nie cie­płej wody prze­wi­dzia­no z indy­wi­du­al­nych kotłów gazo­wych (pie­cy­ki gazo­we, prze­pły­wo­we pod­grze­wa­cze wody — red), któ­re mają być zain­sta­lo­wa­ne w łazienkach.

Pro­blem jed­nak jest w tym, że do dziś są kło­po­ty z wyko­na­niem przy­łą­cza gazo­we­go, bo te wg pla­nu mia­ło być goto­we do koń­ca czerw­ca ubie­głe­go roku.

Nie ma winnego?

Wg nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji są zgrzy­ty” mię­dzy mia­stem (zespół inwe­sty­cji) a spół­ką gazo­wą. W tle prze­wi­ja się jesz­cze kolej”.

O pro­ble­my spy­ta­li­śmy pre­zy­den­ta Toma­sza Andru­kie­wi­cza. 21 stycz­nia wysła­li­śmy pyta­nia do gospo­da­rza mia­sta Co sta­nę­ło na prze­szko­dzie, że pra­ce zwią­za­ne z tą inwe­sty­cją gazo­wą nie zosta­ły roz­po­czę­te oraz Kto nie miał odpo­wied­nio przy­go­to­wa­nych doku­men­tów lub nie dostar­czał odpo­wied­nich decy­zji dla wyko­naw­cy tej inwe­sty­cji?” Na klat­kach scho­do­wych, w tym w wia­tro­ła­pach,  prze­cho­wy­wa­ne są w butle gazo­we — do cze­go w tym momen­cie słu­żą? Jeże­li do alter­na­tyw­ne­go ogrze­wa­nia, to pro­szę podać tego łącz­ny koszt. Jak mia­sto zamie­rza roz­wią­zać ten pro­blem, czy będą wycią­ga­ne kon­se­kwen­cje od osób, któ­re spo­wo­do­wa­ły opóź­nie­nie inwestycji?

Nie­ste­ty, na żad­ne z tych pytań nie otrzy­ma­li­śmy odpo­wie­dzi. Swo­je pyta­nia skie­ro­wa­li­śmy też do spół­ki gazo­wej i kolei — tu odpo­wie­dzi mają poja­wić się w tym tygo­dniu. O spra­wie będzie­my informować.

Inwe­sty­cja miesz­kal­na wg pla­nu mia­ła pochło­nąć ponad 9,5 mln zł.

28 komentarzy

napisz komentarz
 • Pan Pre­zy­dent taki wyga­da­ny w radio szcze­gól­nie o swo­ich suk­ce­sach, a tu brak odpo­wie­dzi na zada­ne pyta­nia przez media ????? Może za cicho pytaliście ?

 • Od kie­dy to w blo­kach mozna uży­wać butli gazo­wych, gdzie jest straż pożar­na i inne służ­by. To gro­zi nie­szczę­ściem. A nawia­sem to tak w Ełku reali­zu­je się pra­wie wszyst­kie inwe­sty­cje, aby wydać pie­nią­dze i jakoś to będzie, prze­cież oni z tego nie będą korzy­stać. Jak patrzę na Suwał­ki, któ­re star­to­wa­ły z o wie­le gor­szej pozy­cji to ser­ce się kra­je i nasu­wa się tyl­ko jeden wnio­sek, że moż­na tyl­ko trze­ba chcieć, umieć i odpo­wied­nich ludzi wybrać na sta­no­wi­ska a nie klakierów.

  • No tak pro­wa­dzi inwe­sty­cji nasz Zespół Inwe­sty­cji spół­ka z o.o. z ul.Piłsudskiego.

 • Bara­ki posta­wić na gra­ni­cy mia­sta i gmi­ny- taniej wyszło­by i bez­piecz­niej bez gazu.

  • Ale że jak na gra­ni­cy”? Tzn. pół bara­ku w mie­ście, a dru­gie pół w gminie?
   Może następ­nym razem wpierw pomy­ślisz, a potem napiszesz?

   • Widać żeś mało roz­gar­nię­ty. Na gra­ni­cach jest zwy­kle pas gra­nicz­ny, a więc dobrze pra­wi undzieun. Bara­ki w czę­ści miej­skiej posta­wić i gitara.

    • Tja. Pas gra­nicz­ny mię­dzy mia­stem i gmi­ną. Nie wiem, z kim się zamie­ni­łeś na gło­wy, ale nie wysze­dłeś na tym dobrze. Hmm.. Czyż­by z Panem Wójtem? 😉

 • Ale cze­mu pro­jekt nie prze­wi­dy­wał pod­łą­cze­nie do PEC? Prze­cież bli­sko, a po dro­dze moż­na by pod­łą­czyć kop­ciu­chy z Szy­by. Prze­cież tam taki smog, że sino od dymu, wszyst­ko w pie­cach lądu­je, podob­ne nie­któ­re komi­ny widzę na osie­dlu Pod Lasem.

  • Pew­nie cho­dzi­ło o licz­ni­ki przed­pła­to­we, takie jak elek­trow­nie insta­lu­ją noto­rycz­nym zale­ga­czom. Zapła­cisz z góry, to masz ener­gię. Nie zapła­cisz, sie­dzisz po ciem­ku i w zimnie.

 • Rozu­miem że nikt nie ponie­sie żad­nych kon­se­kwen­cji raczej stwier­dzam niż pytam. Czy­li tra­dy­cyj­nie- tak jak przy każ­dym ełc­kim bublu za pie­nią­dze podat­ni­ków i unii bez któ­rej pozdy­cha­li byśmy z gło­du i ubó­stwa. Jak to się sta­ło że upa­dli­śmy poni­żej pozio­mu pod­ło­gi ! Pozdra­wiam Panią Pre­zes Zespo­łu Inwe­sty­cji w Ełku.Cudowna kobie­ta z bły­skiem w oku i szó­stym zmy­słem do bez­tro­skie­go inwe­sto­wa­nia publicz­nych pieniędzy

 • Gdy­by Pan Wójt miał taki blok, już daw­no gaz był­by podłączony.

  • Tak, tak. Wójt oso­bi­ście zapro­jek­to­wał­by i zatwier­dził­by, wyty­czył­by i wyko­pał­by, wypro­du­ko­wał­by rury, poło­żył­by je i zasy­pał­by, a potem oso­bi­ście prze­krę­cił­by kurek.
   Gdy­by miał.
   Ale nie ma.
   To tak jak sekre­tarz Gomuł­ka, któ­ry na zjeź­dzie par­tii wygło­sił pamięt­ne: — Gdy­by­śmy mie­li mię­so, to robi­li­by­śmy kon­ser­wy, ale nie mamy blachy”.

  • Gmi­niu­ku, tobie wójt cos pła­ci za pozy­tyw­ny pijar, czy tak po pro­stu w czy­nie spo­łecz­nym go wychwalasz?

 • Zakwa­te­ro­wać Andru­ka w budyn­ku socjal­nym. To zaraz będzie pod­łą­czo­ny do gazu.

 • Andru­kie­wicz trzy­ma sobie miej­sce w pro medi­ce, dla­te­go nie ma zastep­cy pre­ze­sa , nie wie­dzie­li­scie otym?

  • O tym to aku­rat wie­my, przed paru laty podob­nie było z byłym pre­zy­den­tem Nowa­kow­skim, dla któ­re­go uśpio­ne” sta­no­wi­sko vice pre­ze­sa wybu­dzo­no”.

 • Złe cza­sy nasta­ły dla Andru­ka. Dobrzac­ka brać ucie­ka skan­da­le z inwe­sty­cja­mi. Bunt za bun­tem. Pora się pakować.

 • Pani Blen­der i jej team to ostat­ni­mi cza­sy same pasmo sukcesów:
  1. Złe wyli­cze­nie kosz­tów kład­ki łącz­nej Baran­ki i Chru­ście­le o 100%. Na pro­jekt itd pie­nią­dze zosta­ły wyrzu­co­ne w błoto
  2. Zagi­nię­cie lokomotywy
  3. Zawi­ro­wa­nia z miesz­ka­nia­mi komunalnymi.
  Zapew­ne jest jesz­cze wie­le innych suk­ce­sów, któ­re zosta­ły uga­szo­ne w zarod­ku, żeby nie ujrza­ły świa­tła dziennego
  W nor­mal­nej sytu­acji powin­na pójść dymi­sja, no ale ta Pani zapew­ne nie ma sobie nic do zarzu­ce­nia. Ehh

  • Złe cza­sy nasta­ły dla Andru­ka. Dobrzac­ka brać ucie­ka skan­da­le z inwe­sty­cja­mi. Bunt za bun­tem. Pora się pakować.

  • Dziw­ny układ Pre­zy­dent Pre­zes. Pomi­mo dwu­krot­ne­mu bra­ku abso­lu­to­rium Pre­zes dalej na fali nieudacznictwa.

   • Prze­cież nikt nicze­go lepiej jak on nie zro­bi. Miej­my nadzie­ję, że to jego ostat­nie poddrygi.

 • Wystar­czy jeden wybuch, a nie będzie co zbie­rać w pro­mie­niu paru km. Kto dla takich ludzi daje gaz?

  • … to jest ten zasad­ni­czy pro­blem. Gaz, butle… Będzie tra­ge­dia, będzie i roz­głos. Myślę, że nikt z władz mia­sta nie sta­wia na taki PR. Dla­te­go niech uru­cho­mią wyobraź­nię. Win­nych nato­miast powi­nien pro­ku­ra­tor prze­słu­chać. Przed dra­ma­tem, tra­ge­dią — bo już jest powód.

 • Inwe­sty­cja mia­ła pochło­nąć 9,5 mln, ale prze­cież naj­tań­sza ofer­ta wyko­naw­cy wyno­si­ła 12 mln i tyle mia­sto zapła­ci­ło. Nawet rad­ni nie pro­te­sto­wa­li. Lek­ką rącz­ką się roz­da­je pie­nią­dze oby­wa­te­li i zadłu­ża mia­sto na kolej­ne milio­ny. Pro­po­nu­ję za rok zro­bić kolej­ne zdję­cie tego blo­ku jak już wpro­wa­dzą się sza­now­ni loka­to­rzy i roz­pocz­ną pro­ces dewa­sta­cji budynku.

OSTATNIE