Strona główna » Lokalne » Obchody Święta Niepodległości rozpoczną się już dziś. Program uroczystości
Lokalne

Obchody Święta Niepodległości rozpoczną się już dziś. Program uroczystości

Zdjęcie archiwalne
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ełku odbędą się w 10-11 listopada. W środę zaplanowano uroczystości pod pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego, koncert oraz wspólne śpiewanie. Natomiast w czwartek odbędzie się Bieg Niepodległości, koncert w ECK oraz Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Pro­gram obcho­dów Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Ełku 10 – 11 listo­pa­da 2021 r.

10 listo­pa­da 2021r.

  • godz. 17:00 Ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści przy Pomni­ku Józe­fa Pił­sud­skie­go w asy­ście Kom­pa­nii Hono­ro­wej z Bemo­wa Piskie­go | Ratusz Miejski
  • godz. 17: 00 Kon­cert Fina­ło­wy XIV Kon­kur­su Pio­sen­ki i Pie­śni Patrio­tycz­nej |sala wido­wi­sko­wa ECK
  • godz. 19:00 A oczy ich dum­ne wpa­trzo­ne gdzieś w dal…” – wspól­ne śpie­wa­nie pie­śni patrio­tycz­nych z chó­rem Kon­tra­punkt | akom­pa­nia­ment Rafał Suli­ma – sala wido­wi­sko­wa ECK

 

11 listo­pa­da 2021r .

  • godz. 11:11 Bieg Nie­pod­le­gło­ści| start i meta przy Urzę­dzie Mia­sta Ełku
  • godz. 16:00 Kon­cert Mazur­skie­go Zespo­łu Pie­śni i Tań­ca Ełk” | sala wido­wi­sko­wa ECK
  • godz. 18:00 Msza Św. w inten­cji Ojczy­zny | Kate­dra św. Wojciecha

 

Na wspól­ne śpie­wa­nie pie­śni patrio­tycz­nych z Chó­rem Kon­tra­punkt oraz Kon­cert Mazur­skie­go Zespo­łu Pie­śni obo­wią­zu­ją bez­płat­ne wejściówki.

Wię­cej infor­ma­cji na: http://eck.elk.pl/wydarzy/narodowe-swieto-niepodleglosci/

Bieg Nie­pod­le­gło­ści – wię­cej infor­ma­cji na: http://mosir.elk.pl/imprezy/bieg-niepodleglosci‑6/

Mate­riał nade­sła­ny: UM Ełku

OSTATNIE