Strona główna » Pod napięciem » Obywatel kontra wójt. Interwencja policji w urzędzie gminy Ełk
Pod napięciem

Obywatel kontra wójt. Interwencja policji w urzędzie gminy Ełk

foto: Renata Szymaszko
Z prawie godzinnym opóźnieniem rozpoczęła się piątkowa sesja w gminie Ełk. Powodem poślizgu było oczekiwanie na przyjazd policji, która została wezwana na interwencję z przyczyny zachowania mieszkańca Chruściel — Wiesława Rusaka.

Sesja Rady Gmi­ny Ełk mia­ła roz­po­cząć się w pią­tek o godz. 13. Do jej cza­so­we­go roz­po­czę­cia jed­nak nie doszło. Powo­dem był pro­test miesz­kań­ca Chru­ściel, któ­ry na sali usta­wił rol­lup z hasłem: Panie Osew­ski, dlaczego…?

Gra­fi­ka jest for­mą pro­te­stu miesz­kań­ców, któ­rzy sprze­ci­wia­ją się budo­wie nowych blo­ków w swo­jej wsi. O sprze­ci­wie pisa­li­śmy tutaj. 

Ta mani­fe­sta­cja nie spodo­ba­ła się rad­nym, któ­rzy na miej­sce posta­no­wi­li wezwać policję.

Po przy­by­ciu funk­cjo­na­riu­sze usu­nę­li rol­lup z sali obrad, nato­miast pro­te­stu­ją­ce­go miesz­kań­ca posta­no­wio­no prze­słu­chać na komendzie.

— Poli­cjant oświad­czył, że łamię kodeks wykro­czeń z art. 63a § 1 doty­czą­cy umiesz­cza­nia pla­ka­tów, ogło­szeń bez zgo­dy zarzą­dza­ją­ce­go tym miej­scem — mówi Rusak. — Nato­miast ja nie umie­ści­łem tego na trwa­łych ele­men­tach budyn­ku, nie zasła­nia­łem mów­ni­cy, nie przy­cze­pi­łem go, nie powie­si­łem. Nie zro­bi­łem nic, aby prze­szka­dzać w pro­wa­dze­niu obrad. Uwa­żam to za cał­ko­wi­cie błęd­ną inter­pre­ta­cję — tłumaczy.

Wie­sław Rusak zamie­rza zło­żyć skar­gę na dzia­ła­nie ełc­kiej poli­cji do prokuratury.

Kto ma wieś, ma i pra­wo i blo­ko­wi­sko? Pro­test miesz­kań­ców Chruściel

52 komentarze

napisz komentarz
 • Do Wie­cha R. Wie­cho, co z tym pira­tem mężem caro­wej czy to praw­da że tak sza­le­je po dro­gach bez pra­wa jazdy?

  • Sąsie­dzie dro­gi, to Pan Wie­sław jesz­cze i za dro­gów­kę ma robić?

 • Dziś otrzy­ma­łem posta­no­wie­nie z Sądu Rejo­no­we­go w spra­wie zaskar­że­nia decy­zji o zatrzy­ma­niu mi bane­ra któ­re­go mia­łem ze sobą na sesji rady gmi­ny. Sąd posta­no­wił uwzględ­nić moje zaskar­że­nie i naka­zał oddać mi baner. W uza­sad­nie­niu Sąd napi­sał, że każ­dy miesz­ka­niec gmi­ny ma pra­wo wej­ścia na sesję rady gmi­ny i ma pra­wo do repre­zen­to­wa­nia swo­ich poglą­dów tak­że poprzez wnie­sie­nie na sesję bane­ru, pla­ka­tu czy koszul­ki z nadrukiem.
  Tak więc tym któ­rzy mnie kry­ty­ko­wa­li i nazy­wa­li zady­mia­rzem pro­po­nu­je posy­pać gło­wę popio­łem. Moje dzia­ła­nia były zgod­ne z pra­wem a zady­mia­rzem oka­zał się Rady­wo­niuk z osą.

  • Cie­ka­we, czy im ten baner nie zagi­nął w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach”. Zresz­tą, co tam baner. W War­sza­wie mili­cja z naru­sze­niem pra­wa zare­kwi­ro­wa­ła czło­wie­ko­wi dron war­ty 13 tysię­cy i mimo posta­no­wie­nia pro­ku­ra­tu­ry o zwro­cie wła­ści­ciel nadal go nie odzy­skał, a rzecz­nik mili­cji rżnie głupa.

  • Zanio­słem pismo do komen­dy, że cze­kam na zwrot bane­ru dziś o godz. 14:00 pod­czas nad­zwy­czaj­nej sesji rady gmi­ny, zoba­czy­my czy mają za grosz honoru.

   • 😀 Widzę, Panie Wie­sła­wie, że mimo bie­żą­cej sytu­acji humor Panu dopi­su­je. Honor, hłe hłe…

    • Ośmie­szy­łem się z tym hono­rem” dziś dosta­łem pismo, wezwa­li mnie, muszę jeże­li chcę aby mi zwró­ci­li moją wła­sność STAWIĆ SIĘ W DNIU 18 MARCA 2020 O GODZ. 09:00 W POKOJU 109, W SIEDZIBIE tut. KPP” Zoba­czą mnie jak świ­nia nie­bo. Pozo­sta­ło mi zwró­cić się do sądu aby naka­zał mi zwrot poprzez np. kurie­ra, a jak nie to zgło­szę się po baner za trzy lata, zgod­nie z ich ustawą.

 • Czy to praw­da że finan­se gmi­ny tra­gicz­ne, czy to praw­da że skarb­nicz­ka zwol­nio­na czy to praw­da że caro­wa się trzę­sie ze stra­chu? A może to tyl­ko plotki.

 • Trze­ba sta­wiać blo­ki w Chru­ście­lach i dalej pod Bajt­ko­wo że by potem włą­czyć do Ełku żeby mia­sto było duże tak mini­mum ze 100 tys. ludzi, wte­dy my wszyst­kie będziem mia­sto­we i mpki będą cho­dzić jak w mie­ście i mar­ke­ty będą.

  • Tak tak — i przy­je­dzie Duda i z wie­ży duże­go kościo­ła będzie peł­ny­mi gar­ścia­mi roz­rzu­cać bank­no­ty. Jak sobie nała­piesz, to w wytę­sk­nio­nych mar­ke­tach zaku­py zrobisz.

 • Faj­nie że tylu nowych miesz­kań­ców wes­prze swo­imi podat­ka­mi nasza Gmi­nę. Gra­tu­la­cje Panie Wójcie.

 • Ten pro­te­stant to może Wój­to­wi co naj­wy­żej sk.… ć.

 • Już spra­wa i tak prze­są­dzo­na. Blo­ki bedą napew­no, nie zaraz ale nie­dłu­go. Pokrzy­czą i prze­sta­ną, tu cho­dzi o milio­ny a nie jakieś drob­ne sprawy.

  • Przy­łą­cze­nie do mia­sta to naj­lep­sze co wspo­mo­że roz­wój tych zaco­fa­nych miej­sco­wo­ści w cie­niu Ełku. Nowa Wieś Ełc­ka do dziś nie może się docze­kać chod­ni­ka od wjaz­du z Ełku. Dzie­ci pobo­czem cho­dzą a tam jest duży ruch.

   • A wójt podob­no taki wspa­nia­ły… Nie wybu­do­wał? Ojojoj…

     • A pew­nie, że z dale­ka. Sły­sza­łem, że wójt bar­dzo lubi ludzi po sądach włóczyć.Nie będę więc ryzykował.

    • Będą, wybo­ry na wój­ta wystar­tuj, wygraj. NIE dziam­gaj jęzorem.

   • Ano­nim, szko­da że ta dro­ga jest kra­jo­wa, a nie gmin­na. Wójt wziął­by wia­der­ko z far­bą, pędzel i odkre­ślił na asfal­cie 2 metry na ścież­kę pie­szo-rowe­ro­wą. Tak jak to prze­ćwi­czył na dro­dze do Baran. A że samo­cho­dy się nie wymi­ną bez łama­nia prze­pi­sów? A kogo to obchodzi…

 • A gdzie demo­kra­cja? Gdzie wol­ność wypowiedzi?
  War­to też poczytać“Chłopów”. Inte­re­su­ją­ca lek­tu­ra, szcze­gól­nie postać wój­ta. Co to się z nm sta­ło na koniec?

  • O wol­ność i demo­kra­cję pytaj Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go. To spec w tej dziedzinie.

 • Popraw­ka do arty­ku­łu, sesja mia­la sie odbyc o godz.13.00

 • Pro­szę zapo­znać się z infor­ma­cja­mi i opi­nia­mi na pro­fi­lu stop blo­kom na wsi ”
  https://www.facebook.com/groups/415017635845813/
  udo­stęp­nio­ne są tam opi­nie Powia­to­we­go Zarzą­du Dróg w Ełku pro­jek­tan­ta , pro­jek­tan­ta kana­li­za­cji oraz Regio­nal­ne­go Oddzia­łu Ochro­ny Śro­do­wi­ska doty­czą­cych pla­no­wa­nej zmia­ny . Abs­tra­hu­jąc od absur­dal­nej opi­nii Ochro­ny Śro­do­wi­ska któ­ra jed­no­znacz­nie stoi w sprzecz­no­ści z UCHWAŁA Nr VII/126/11 Sej­mi­ku Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skie­go z dnia 24 maja 2011 r. w spra­wie wyzna­cze­nia Obsza­ru Chro­nio­ne­go Kra­jo­bra­zu Poje­zie­rza Ełc­kie­go to wszyst­kie pozo­sta­łe opi­nie wska­zu­ją na to, że zmia­ny któ­re tak usil­nie (cie­ka­we dla­cze­go ? 🙂 pró­bu­je prze­for­so­wać Pan Wójt są cał­ko­wi­cie nieuzasadnione.

 • W tym przy­pad­ku cho­dzi o dział­ki będą­ce wła­sno­ścią oso­by pry­wat­nej. To nie są dział­ki gmin­ne. Żaden pre­zy­dent Ełku ich nie zabie­rze. Nie siej­cie wro­giej pro­pa­gan­dy. Gmi­na robi po pro­stu przy­słu­gę pry­wat­ne­mu wła­ści­cie­lo­wi działek.

  • Ja widzia­łem jak Andruk sie­dział za sosną i się cza­ił. Przy­szedł po dział­ki gminne.

 • Nie będzie nam jakiś pan któ­re­go nie­daw­no sami miesz­kań­cy odwo­ła­li z funk­cji soł­ty­sa mówił jak ma się roz­wi­jać gmi­na. Jeże­li prze­szka­dza­ją mu blo­ki niech się prze­nie­sie tam gdzie blo­ków nie ma i nie będzie. Kon­tro­wer­syj­na dzia­łal­ność tego pana jest zna­na od lat. Lepiej niech zaj­mie się czymś innym, bo nas miesz­kań­ców Gmi­ny nie repre­zen­tu­je. Na te dział­ki tyl­ko cze­ka mówią­cy cią­gle o roz­sze­rze­niu mia­sta pre­zy­dent Ełku.

  • Cią­gle o roz­sze­rze­niu mia­sta to opo­wia­da Pan Wójt, bie­ga­ją­cy ostat­nio z tym tema­tem po mediach i dekla­ru­ją­cy, że nie odda­my nawet guzi­ka”. To jedno.
   Dru­gie — nie przy­pi­suj sobie okre­śle­nia Miesz­kań­cy Gmi­ny”, bo jesteś co naj­wy­żej miesz­ka­niec gmi­ny”, jeden. Choć mam wąt­pli­wo­ści, czy na pew­no, bo możesz też być z mia­sta i urzę­do­wać na Kościuszki…
   Trze­cie — radze­nie innym, aby się prze­nie­śli tam, gdzie blo­ków nie ma i NIE BĘDZIE, jest z lek­ka chy­bio­ne. W Chru­ście­lach prze­cież blo­ków mia­ło nigdy nie być, o czym gmi­na zapew­nia­ła solen­nie jesz­cze parę lat temu. Wiem, bo zna­jo­my był zain­te­re­so­wa­ny dział­ką w Chruścielach.

   • Rusak co cie­bie obcho­dza Chro­scie­le jak ty miesz­kasz na Bocia­nim Gnieździe,???!!

    • Bo za chwi­lę i na wjeź­dzie do Bocia­nie­go Gniaz­da będą kolej­ne blo­ki. Już w oko­li­cach Sza­rek i Sza­re­jek dewe­lo­pe­rzy pro­po­nu­ją rol­ni­kom kup­no zie­mi. Za rok przyj­dą do kolej­nej wsi.

     • Na Bocia­nim panie Rusak może i przy­dał­by się blo­ki bo może by w koń­cu dro­gę zro­bi­li i plac zabaw dla dzie­ci a pan za swo­im pano­wa­niem nic dla swo­je­go osie­dla nie zro­bił tyl­ko cią­gle na sąsia­dów dono­sił i psuł krew urzędnikom!!!

     • Na Bocia­nim Gnieź­dzie nie ma nie­ru­cho­mo­ści nale­żą­cej do UG Ełk na któ­rej moż­na wybu­do­wać plac zabaw. Dro­ga dojaz­do­wa jest nie­ru­cho­mo­ścią pry­wat­ną Pana Zbi­gnie­wa K. i jego żony i tak­że gmi­na nie może zro­bić dro­gi ani jej napra­wiać. Zapo­mnia­ła Pani, że za moim pano­wa­niem” dro­ga ta była wyrów­ny­wa­na 4 – 5 razy w roku na moje zle­ce­nie, za moje pieniądze.

   • Skip­per, jeśli wie­rzysz w obiet­ni­ce to zapy­taj dla­cze­go PiS nie wybu­do­wał 3 mln miesz­kań. Prze­cież ofi­cjal­nie to obie­cy­wa­li. Zmie­ni­ły się pla­ny i 3 mln miesz­kań nie będzie. Wójt wg cie­bie obie­cy­wał a teraz się roz­my­ślił i blo­ki będą.

  • nie poda­waj się tro­lu za miesz­kań­ców gmi­ny bo nie­mal wszy­scy są prze­ciw­ni zmia­nom jakie w imie­niu dewe­lo­pe­ra pró­bu­je prze­pchnąć Wójt

  • Pro­szę zapo­znać się z infor­ma­cja­mi i opi­nia­mi na pro­fi­lu stop blo­kom na wsi ”
   https://www.facebook.com/groups/415017635845813/
   udo­stęp­nio­ne są tam opi­nie Powia­to­we­go Zarzą­du Dróg w Ełku pro­jek­tan­ta , pro­jek­tan­ta kana­li­za­cji oraz Regio­nal­ne­go Oddzia­łu Ochro­ny Śro­do­wi­ska doty­czą­cych pla­no­wa­nej zmia­ny . Abs­tra­hu­jąc od absur­dal­nej opi­nii Ochro­ny Śro­do­wi­ska któ­ra jed­no­znacz­nie stoi w sprzecz­no­ści z UCHWAŁA Nr VII/126/11 Sej­mi­ku Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skie­go z dnia 24 maja 2011 r. w spra­wie wyzna­cze­nia Obsza­ru Chro­nio­ne­go Kra­jo­bra­zu Poje­zie­rza Ełc­kie­go to wszyst­kie pozo­sta­łe opi­nie wska­zu­ją na to, że zmia­ny któ­re tak usil­nie (cie­ka­we dla­cze­go ? 🙂 pró­bu­je prze­for­so­wać Pan Wójt są cał­ko­wi­cie nieuzasadnione.

  • Kła­miesz czło­wie­ku. Nie odwo­ła­li go z funk­cji soł­ty­sa. Skoń­czy­ła się mu kaden­cja i wybra­li inne­go (zapew­ne teraz był­by inny wybór, bo obec­ny soł­tys nie wal­czy z blo­ka­mi tak jak poprzedni).

   • Rusak całe swo­je życie psu­je krew innym ludziom,wszedzie go pełno,czy to w mie­ście czy w gminie,nic mu nie pasu­je chy­ba że sam to akceptuje,krytykant i zadymiarz!!

    • @Ela — zło­ścisz się, że cie­bie nikt nie zauważa?

     • Pan Rusak jak chciał być zauwa­żo­ny to kładł nie nawet na dro­gę pod śmie­ciar­kę na osiedlu,no ja bym tak nie potrafiła:):)

  • Wójt zmiaż­dżył kontr­kan­dy­da­tów w wybo­rach i ma nasze zaufa­nie. Co może były soł­tys któ­re­go żeście sami wywalili.

   • Wójt Anto­ni z lep­szym wyni­kiem zmiaż­dżył kontr­kan­dy­da­tów bo miał ponad 70%. No i gdzie on jest teraz?

  • Pan Rusak to niko­go się nie boi. Pre­zen­to­wa­nie takich bane­rów na sesji przez miesz­kań­ców jest zgod­ne z pra­wem. Jeże­li baner stoi obok oso­by pro­te­stu­ją­cej i nie sta­no­wi zagro­że­nia dla innych osób usu­nię­cie tego bane­ru przez poli­cję jest prze­kro­cze­niem upraw­nień przez funk­cjo­na­riu­sza. Prze­kro­cze­nia upraw­nień dopu­ści­ła się tak­że oso­ba zawia­da­mia­ją­ca, jeże­li jest ona urzęd­ni­kiem lub oso­bą funk­cyj­ną w radzie gminy.

   • Ten gość wszę­dzie wle­zie byle tyl­ko ciać ferment,wredny typ!!!

   • Tu chy­ba wypo­cił się jakiś pisior. Bo u pisio­row jest tak, co my mówi­my jest zgod­ne z pra­wem co inni mówią to bezprawie.