Strona główna » Polityka » Ocenili radnych miasta
Polityka

Ocenili radnych miasta

MamPrawoWiedziec.pl to obywatelski serwis, który obserwuje pracę radnych miasta Ełku. Tomasz Dawidowski (PO), Jan Gróndwald (DW), Andrzej Koc (DW), Paweł Odolecki (DW), Joanna Porucznik (DW), Tomasz Przekop, Jan Stradczuk (DW), Michał Tyszkiewicz (DW), Irena Markowska (DW), Ewa Awramik (DW) — to radni, którzy otrzymali najmniejszą ilość punktów i zostali najsłabiej ocenieni. Najwięcej punktów otrzymali Robert Klimowicz (DW), Nikodem Kemicer (DW) oraz Ireneusz Dzienisiewicz (Łączy nas Ełk). Stowarzyszenie oceniło na podstawie informacji zawartych w protokołach, wnioski składane inną drogą nie były brane pod uwagę. Nie jest to też ocena merytoryczna radnych. Nie podsumowuje skuteczności ich pracy. Dotyczy przede wszystkim obecności na sesjach i komisjach,  złożonych wniosków, interpelacji, formy kontaktu dotarcia do mieszkańca czy odpowiedzi lub jej brak na zadane przez stowarzyszenie pytania.

 

 Jak zosta­li ocenieni?

Ran­king opar­li­śmy na obiek­tyw­nych danych1 takich jak pra­ca i obec­no­ści pod­czas komi­sji oraz udział w sesjach i gło­so­wa­niach. Przy­glą­da­li­śmy się rów­nież moż­li­wo­ściom kon­tak­tu miesz­kań­ców Ełku ze swo­imi repre­zen­tan­ta­mi, czy­li dostęp­nym for­mom kon­tak­tu2 oraz reak­cją na naszą pró­bę komu­ni­ka­cji z decy­den­tem3. Waż­nym aspek­tem ana­li­zy jest też ini­cja­ty­wa uchwa­ło­daw­cza, czy­li wyj­ście przez poli­ty­ków z pro­po­zy­cją zmia­ny lub uchwa­le­nia nowe­go pra­wa. Spraw­dzi­li­śmy rów­nież zain­te­re­so­wa­nie rad­nych spra­wa­mi poru­sza­ny­mi na obra­dach, a więc ich inter­pe­la­cje, wnio­ski i zapy­ta­nia. Bra­li­śmy pod uwa­gę tak­że dodat­ko­we obo­wiąz­ki zwią­za­ne z peł­nio­ny­mi funk­cja­mi Prze­wod­ni­czą­cych i Wice­prze­wod­ni­czą­cych zarów­no Rady Mia­sta, jak i poszcze­gól­nych komi­sji. Przed­sta­wio­ne zesta­wie­nie nie wyczer­pu­je wszyst­kich obsza­rów aktyw­no­ści rad­nych i jest zapro­sze­niem do dys­ku­sji o roli rad­nych w naszej ełc­kiej spo­łecz­no­ści lokalnej.

Za co przy­zna­wa­li­śmy punkty?

  • Obec­ność na sesjach

W 2017 roku odby­ło się 12 sesji. Ze wzglę­du na nie­do­stęp­ność pro­to­ko­łu z ostat­nie­go gru­dnio­we­go posie­dze­nia (będzie dostęp­ny dopie­ro po przy­ję­ciu go na sesji stycz­nio­wej), bra­li­śmy pod uwa­gę w naszym zesta­wie­niu 11 z nich. Obec­ność na sesji jest obo­wiąz­kiem rad­ne­go i rad­nej oraz warun­kiem otrzy­ma­nia die­ty za mie­siąc, w któ­rym sesja się odby­wa. W ser­wi­sie Mam Pra­wo Wie­dzieć reje­stru­je­my obec­no­ści na każ­dym z gło­so­wań nad uchwa­łą osob­no ( w 2017 roku było ich 103). Repre­zen­tan­tom bowiem zda­rza się spóź­nić lub opu­ścić posie­dze­nie wcze­śniej, a cza­sem rów­nież wyjść w trak­cie i wró­cić. Pro­to­ko­ły z sesji zawie­ra­ją wciąż tyl­ko zbior­cze wyni­ki gło­so­wań, bez infor­ma­cji jak gło­su­ją kon­kret­ne oso­by. U nas znaj­dzie­cie peł­ne imien­ne wyni­ki gło­so­wań. Może­cie spraw­dzić obec­no­ści i spo­sób gło­so­wa­nia Wasze­go repre­zen­tan­ta, korzy­sta­jąc z fil­tro­wa­nia wyni­ków w ich pro­fi­lu. Przy­zna­wa­li­śmy 1 pkt za obec­ność na wszyst­kich sesjach oraz nie wię­cej niż 1 nie­obec­ność, 0 pkt za 2 nie­obec­no­ści, a za 3 i wię­cej nie­obec­no­ści 1 pkt ujem­ny ( ‑1).

  • Człon­ko­stwo w komisjach

Każ­dy rad­ny i rad­na ma obo­wią­zek pra­cy w przy­naj­mniej 2 komi­sjach. Comie­sięcz­ny udział w posie­dze­niach 2 wybra­nych komi­sji jest obo­wiąz­kiem rad­nej i rad­ne­go, i warun­kiem koniecz­nym do otrzy­ma­nia die­ty za bie­żą­cy mie­siąc. Nie­któ­rzy rad­ni i rad­ne zgła­sza­ją się dobro­wol­nie do prac w wię­cej niż 2 komi­sjach. Wte­dy obec­ność w obra­dach nad­pro­gra­mo­wych” komi­sji rów­nież sta­je się ich obo­wiąz­kiem, choć nie jest bra­na pod uwa­gę przy obli­cza­niu die­ty. Infor­ma­cje o człon­ko­stwie w komi­sjach pozy­ski­wa­li­śmy z Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej Urzę­du Mia­sta Ełku. Przy­zna­wa­li­śmy 1 pkt za pra­cę w 2 komi­sjach, 2 pkt za pra­cę w wię­cej niż 2 komi­sjach oraz 3 pkt za pra­cę we wszyst­kich 6 komisjach.

  • Obec­ność na komisjach

Zgło­sze­nie do pra­cy w komi­sji to jed­no, a regu­lar­ne uczest­nic­two w posie­dze­niach to dru­gie. Mimo dobro­wol­no­ści udzia­łu w obra­dach w wię­cej niż 2 wybra­nych komi­sjach, są wśród decy­den­tów oso­by, któ­re zgła­sza­ją się do prac, a następ­nie uczest­ni­czą w obra­dach nie­re­gu­lar­nie lub bar­dzo rzadko. 

Komi­sje w 2017 roku (bez uwzględ­nie­nia obrad z grud­nia, z posie­dzeń któ­rych nie ma pro­to­ko­łów) spo­ty­ka­ły się odpo­wied­nio: Budże­to­wa 7 razy, Mie­nia i Porząd­ku Publicz­ne­go 6 razy, połą­czo­ne Komi­sje Budże­to­wa i Mie­nia – 3 razy, Komi­sja Spor­tu, Tury­sty­ki i Rekre­acji 6 razy, Oświa­ty i Kul­tu­ry 8 razy, połą­czo­ne Kul­tu­ry i Spor­tu 4 razy, Komi­sja Zdro­wia, Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 10 razy, Rewi­zyj­na 7 razy. Infor­ma­cje o obec­no­ściach Rad­nych pozy­ski­wa­li­śmy z pro­to­ko­łów z komi­sji, dostęp­nych w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej Urzę­du Mia­sta Ełku. Przy­zna­wa­li­śmy 1 pkt za nie wię­cej niż 2 nie­obec­no­ści na wszyst­kich zade­kla­ro­wa­nych komi­sjach łącz­nie, 0 pkt za 3 lub 4 nie­obec­no­ści, za 5 do 25 nie­obec­no­ści 1 pkt ujem­ny (-1), 26 i wię­cej nie­obec­no­ści 2 pkt ujem­ne (-2).

  • For­my kontaktu

Zgod­nie z usta­wą o samo­rzą­dzie gmin­nym4 Rad­ny utrzy­mu­je sta­łą więź z miesz­kań­ca­mi”. Każ­dy rad­ny i rad­na powi­nien posia­dać przy­naj­mniej jeden nie­za­wod­ny kanał komu­ni­ka­cji z miesz­kań­ca­mi. Pod­czas zeszło­rocz­nej deba­ty dowie­dzie­li­śmy się, że więk­szość rad­nych nie uży­wa ofi­cjal­nych urzę­do­wych adre­sów mailo­wych, uzu­peł­ni­li­śmy więc ich pro­fi­le MPW o dodat­ko­we, wska­za­ne przez nich for­my kon­tak­tu. Infor­ma­cję o for­mach kon­tak­tu z rad­ny­mi pozy­ski­wa­li­śmy pod­czas debat oraz na osob­ne zapy­ta­nie.  Przy­zna­wa­li­śmy 1 pkt za przy­naj­mniej 1 for­mę kon­tak­tu, 2 pkt za wię­cej niż 1 for­mę kon­tak­tu oraz 3 pkt jeśli wśród wska­za­nych form komu­ni­ko­wa­nia się z przed­sta­wi­cie­lem jest sta­ły dedy­ko­wa­ny miesz­kań­com dyżur. Ponie­waż wszy­scy rad­ni ełc­cy posłu­gu­ją się pocz­tą elek­tro­nicz­ną, każ­de­go roku spraw­dza­my droż­ność tego kana­łu wysy­ła­jąc zapy­ta­nie. Jeśli jedy­ną wska­za­ną for­mą kon­tak­tu z rad­nym lub rad­ną jest e‑mail, a nie otrzy­ma­li­śmy odpo­wie­dzi na nasze zapy­ta­nie, taki decy­dent lub decy­dent­ka otrzy­mu­je 1 pkt ujem­ny (-1).

  • Ini­cja­ty­wa uchwałodawcza

Pomysł rad­ne­go lub rad­nej na zmia­nę pra­wa miej­sco­we­go, któ­ry zosta­je przed­ło­żo­ny pod gło­so­wa­nie Rady Mia­sta w for­mie pro­jek­tu uchwa­ły. Doce­nia­my taką ini­cja­ty­wę nie­za­leż­nie od tego czy taki pro­jekt zosta­je przy­ję­ty przez Radę, czy odrzu­co­ny. Infor­ma­cje o pod­ję­tej ini­cja­ty­wie uchwa­ło­daw­czej pozy­ski­wa­li­śmy od samych rad­nych.  Przy­zna­je­my 2 pkt za pod­ję­cie przez rad­ną lub rad­ne­go tej dodat­ko­wej ini­cja­ty­wy, 3 pkt nato­miast za 4 i wię­cej zło­żo­nych pro­jek­tów uchwał.

Inter­pe­la­cje, wnio­ski, zapytania.

Aktyw­ność rad­nych w zakre­sie pozy­ski­wa­nia dodat­ko­wych infor­ma­cji na proś­bę miesz­kań­ców o pla­nach i pro­po­no­wa­nych zmia­nach w pra­wie, a tak­że postu­la­ty ws. decy­zji Zarzą­du Mia­sta Ełku. Infor­ma­cje pozy­sku­je­my z pro­to­ko­łów sesji Rady Mia­sta. Przy­zna­wa­li­śmy 1 pkt za tego typu aktywność. 

  • Inne

Dodat­ko­wo rad­ni i rad­ne mie­li moż­li­wość zyska­nia lub stra­ce­nia punk­tów za: - 100% obec­no­ści (na wszyst­kich sesjach oraz komi­sjach, do któ­rych prac się zgło­si­li) przy­zna­wa­li­śmy 1pkt - dodat­ko­we funk­cje peł­nio­ne przez rad­ne­go lub rad­ną, z któ­ry­mi wią­żą się obo­wiąz­ki: Prze­wod­ni­czą­cy i Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady (PR i WR), Prze­wod­ni­czą­cy i Wice­prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji (P i W) przy­zna­wa­li­śmy 1pkt - GN czy­li głos nie­od­da­ny reje­stru­je­my kie­dy pod­czas sesji Rady Mia­sta repre­zen­tant lub repre­zen­tant­ka jest obecny/ a (złożył/a pod­pis na liście), a pod­czas jed­nost­ko­we­go gło­so­wa­nia nad kon­kret­ną uchwa­łą opusz­cza salę obrad, tym samym nie wybie­ra­jąc żad­nej z opcji: za, prze­ciw, wstrzy­mał się. W pro­to­ko­łach z obrad sesji i komi­sji moż­na wte­dy zaob­ser­wo­wać mniej­szą licz­bę odda­nych gło­sów niż jest rad­nych na liście obec­no­ści. W ser­wi­sie Mam Pra­wo Wie­dzieć może­cie korzy­sta­jąc z wyszu­ki­war­ki spraw­dzić oso­bo­wo, czy Wasz repre­zen­tant ma na kon­cie głos nie­od­da­ny. Za GN przy­zna­wa­li­śmy 1 pkt ujem­ny (-1).

Tabe­la z oce­ną rad­nych ( klik­nij w obraz)

[envi­ra-gal­le­ry id=“72024”]

Moni­to­ring Mam Pra­wo Wie­dzieć, pro­to­ko­ły komi­sji i sesji.

2 For­my zgła­sza­ne przez rad­ne i rad­nych na zapy­ta­nie oraz pod­czas debat obywatelskich.

3 Wysył­ka maili na wska­za­ne kon­ta mailo­we 2 razy w roku.

4 komentarze

napisz komentarz
  • Chcąc nie chcąc, muszę przy­znać Panu Dawi­dow­skie­mu rację — fak­tycz­nie bicie pia­ny i spek­ta­ku­lar­ne wystą­pie­nia na obra­dach, mogą nie­wie­le prze­kła­dać się na rze­czy­wi­stość miesz­kań­ca. Choć poka­zy­wać się to też obo­wią­zek rad­ne­go. A to, że rad­ny jest na tyle prze­ko­ny­wu­ją­cy, że potra­fi doga­dać się i prze­ko­nać do swo­ich pomy­słów, któ­re zosta­ją reali­zo­wa­ne — nie­ko­niecz­nie poprzez wystą­pie­nia publicz­ne a indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia i roz­mo­wy — to też dobrze.

  • Trud­no mi się zgo­dzić z kry­te­ria­mi rankingu.Jeżeli nie odpi­sa­łem na e‑mail pani redak­tor przy­zna­ła mi minu­so­we punk­ty, mimo że codzien­nie roz­ma­wiam z wybor­ca­mi. Podej­mu­ję ini­cja­ty­wy na swo­im osie­dlu, któ­re nie wyma­ga­ją uchwa­ły rady jak mon­taż pro­gów zwal­nia­ją­cych czy łago­dze­nie kon­flik­tów sąsiedz­kich ale za to też nie ma punk­tów. Zawsze na sesję przy­cho­dzę przy­go­to­wa­ny, bo uwa­żam że lepiej przed sesją w oso­bi­stej roz­mo­wie z Naczel­ni­kiem Wydzia­łu czy Pre­zy­den­tem wyja­śnić wszyst­kie nie­ja­sno­ści niż zada­wać pyta­nia w ostat­niej chwi­li przed pod­ję­ciem uchwa­ły, ale za to też nie ma punk­tów. Satys­fak­cją dla mnie jest, że będąc miesz­kań­cem i rad­nym Zato­rza z moim udzia­łem uda­ło się na mojej dziel­ni­cy zro­bić uli­cę Suwal­ską, Jaćwin­gów, Bro­niew­skie­go wyko­nać nowe chod­ni­ki na Suchar­skie­go, Krakowskiej,Mazurskiej i czę­ści uli­cy Zielonej,Poprzecznej i Łąko­wej po zło­że­niu moich wnio­sków na temat kana­li­za­cji czę­ści Zato­rza za rze­ką mam zapew­nie­nia że po uchwa­le­niu pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia inwe­sty­cję ruszą. Dzię­ki sta­ra­niom uda­ło się wymie­nić wszyst­kie kosze i wia­ty przy­stan­ko­we Dofi­nan­so­wa­nie szko­ły samo­rzą­do­wej i roz­po­czę­ta budo­wa nowej sali gim­na­stycz­nej powo­du­je że coraz wię­cej ludzi z cen­trum” chce żeby dzie­ci uczy­ły się w Szko­le Spor­to­wej na uli­cy Suwal­skiej. Jestem prze­ko­na­ny że w prze­li­cze­niu na miesz­kań­ca mój okręg wybor­czy w tej kaden­cji uzy­skał naj­więk­szy wskaż­nik inwe­sty­cji. Pro­wa­dząc swo­ją dzia­łal­ność i odpro­wa­dza­jąc podat­ki zawsze uwa­żam że efek­tyw­na pra­ca jest lep­sza od efek­tow­ne­go zada­wa­nia pytań i inter­pe­la­cji. Dla­te­go od wybor­ców zale­ży czy chcą rad­ne­go, któ­ry zada­je dzie­siąt­ki pytań i inter­pe­la­cji i odpi­su­je na e‑mail, czy rad­ne­go któ­ry coś zro­bi na dzielnicy.

  • Powyż­sza ana­li­za jest wstęp­na i nie odzwier­cie­dla rze­czy­wi­ste­go udzia­łu poszcze­gól­nych rad­nych w pra­cach komi­sji, czy sesji. Zauwa­żyć nale­ży, że część rad­nych nie jest w pre­zy­dium komi­sji, czy rady mia­sta (nie są prze­wod­ni­czą­cy­mi czy wice­prze­wod­ni­czą­cy­mi) wobec cze­go nie dosta­ją punk­tów za sta­no­wi­ska. Ana­li­zie pod­da­no kwe­stie zwią­za­ne bar­dziej ze sta­tycz­nym spra­wo­wa­niem man­da­tu niż de fac­to mery­to­rycz­ność poszcze­gól­nych rad­nych. To, że ktoś jest krzy­ka­czem”, wca­le nie ozna­cza, że jest mery­to­rycz­ny. Nie zmie­nia to jed­nak­że fak­tu, że jako wstęp­na oce­na — takie pod­su­mo­wa­nie jest ok.

OSTATNIE