Strona główna » Kraj/ świat » Od 1 stycznia 2020 r. zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT i CIT
Kraj/ świat

Od 1 stycznia 2020 r. zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT i CIT

Od 1 stycz­nia 2020 roku wpła­cisz swój PIT, CIT czy VAT na spe­cjal­ny rachu­nek ban­ko­wy. Mikro­ra­chu­nek podat­ko­wy to indy­wi­du­al­ny rachu­nek, któ­ry będzie słu­żyć do wpłat podat­ków PIT, CIT i VAT gdzie podat­ni­cy i pra­co­daw­cy-płat­ni­cy zapła­cą PIT, CIT i VAT do urzę­du skar­bo­we­go za jego pomo­cą. Nato­miast zwro­ty nad­pła­ty podat­ków będą reali­zo­wa­ne na dotych­cza­so­wych zasa­dach, czy­li np. na twój ROR.

Jak spraw­dzić numer swo­je­go mikro­ra­chun­ku podatkowego?

Mikro­ra­chu­nek podat­ko­wy spraw­dzisz korzy­sta­jąc z gene­ra­to­ra lub otrzy­masz go w dowol­nym urzę­dzie skar­bo­wym. Wystar­czy, że podasz: PESEL – jeśli jesteś oso­bą fizycz­ną: nie pro­wa­dzisz dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub nie jesteś zare­je­stro­wa­nym podat­ni­kiem VAT. NIP poda­jesz w przy­pad­ku, gdy pro­wa­dzisz dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub jesteś podat­ni­kiem VAT, lub jesteś płat­ni­kiem podat­ków, skła­dek na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne lub zdrowotne.

Gene­ra­tor dzia­ła 24/7. Możesz więc spraw­dzić swój mikro­ra­chu­nek podat­ko­wy w każ­dym miej­scu i o każ­dej porze, rów­nież przez tele­fon czy tablet. Numer two­je­go mikro­ra­chun­ku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmie­nisz adres, wła­ści­wość urzę­du skar­bo­we­go czy nazwi­sko. Przed ter­mi­nem płat­no­ści podat­ku upew­nij się, że znasz numer swo­je­go mikro­ra­chun­ku podat­ko­we­go. Bez tego nie zapła­cisz należ­no­ści z tytu­łu podat­ków PIT, CIT i VAT.
Na jaki rachu­nek wpła­cać należ­no­ści podat­ko­we w przy­pad­ku bra­ku nume­ru PESEL i NIP?

Każ­dy podat­nik w Pol­sce powi­nien mieć iden­ty­fi­ka­tor podat­ko­wy – PESEL albo NIP. Jeśli jed­nak nadal cze­kasz na decy­zję o jego przy­zna­niu, wpłać należ­ność na mikro­ra­chu­nek podat­ko­wy two­je­go urzę­du skar­bo­we­go, zgod­nie z wyka­zem nume­rów rachun­ków ban­ko­wych urzę­dów skar­bo­wych Kra­jo­wej Admi­ni­stra­cji Skar­bo­wej (obo­wią­zu­ją­cym od 1 stycz­nia 2020 r.). Znaj­dziesz tam rów­nież szcze­gó­ło­we obja­śnie­nia, na któ­ry rachu­nek wpła­cać poszcze­gól­ne podatki.
W takim przy­pad­ku podaj w prze­le­wie numer doku­men­tu, np. pasz­por­tu, dowo­du oso­bi­ste­go, aby urząd skar­bo­wy mógł cię ziden­ty­fi­ko­wać i pra­wi­dło­wo roz­li­czyć wpłatę.

Co z dotych­cza­so­wy­mi rachunkami?

Dotych­cza­so­we rachun­ki urzę­dów skar­bo­wych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktyw­ne do 31 grud­nia 2019 r.,
po tym ter­mi­nie wpłat nale­ży doko­ny­wać na mikro­ra­chu­nek podatkowy.
Podat­ki inne niż PIT, CIT i VAT wpła­cisz na dotych­cza­so­wych zasa­dach, czy­li na rachun­ki podat­ko­we urzę­dów skar­bo­wych, zgod­nie z wyka­zem nume­rów rachun­ków ban­ko­wych urzę­dów skar­bo­wych Kra­jo­wej Admi­ni­stra­cji Skar­bo­wej (obo­wią­zu­ją­cym od 1 stycz­nia 2020 r.). Znaj­dziesz tam rów­nież szcze­gó­ło­we obja­śnie­nia, na któ­ry rachu­nek wpła­cać poszcze­gól­ne podatki.

Tu wyge­ne­ru­jesz swój mikro­ra­chu­nek. https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

1 komentarz

napisz komentarz
  • jak zwy­kle autor arty­ku­łu koń­cząc go , zapy­tu­je ” Co o tym myślisz?” Odpo­wia­dam — jestem praw­dzi­wym pola­kiem. Ja — nie myślę . Muszą mi powie­dzieć co mam myśleć, dla­te­go —  Kocham demo­kra­cję !!!!! Jeśli piszę co napraw­dę myślę , zwą mnie mal­kon­ten­tem i bez­mó­zgiem. Vivat Prezydent .……

OSTATNIE