Strona główna » Pandemia koronawirus » Od 15 maja bez maseczki na świeżym powietrzu
Pandemia koronawirus

Od 15 maja bez maseczki na świeżym powietrzu

foto:pixabay.com.pl
Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ograniczeń związanych z epidemią.

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii opu­bli­ko­wa­no w czwar­tek wie­czo­rem w Dzien­ni­ku Ustaw.

Rząd wcze­śniej zapo­wia­dał, że jeże­li wskaź­nik zaka­żeń na 100 tys. osób spad­nie poni­żej 15, moż­li­we będzie znie­sie­nie obo­wiąz­ku nosze­nia mase­czek na świe­żym powie­trzu. Jed­nak, gdy nie uda­je się zacho­wać wyma­ga­ne­go dystan­su — 1,5 m odle­gło­ści od dru­giej oso­by, trze­ba nadal ją nosić rów­nież na zewnątrz. Roz­po­rzą­dze­nie to obo­wią­zu­je od następ­nej sobo­ty, czy­li 15 maja.

Nadal jed­nak zakry­wać usta i nos nale­ży w środ­kach trans­por­tu publicz­ne­go, w samo­lo­tach, w miej­scach ogól­no­do­stęp­nych, czy­li na dro­gach i pla­cach, na tere­nie cmen­ta­rzy, pro­me­nad, bul­wa­rów, miejsc posto­ju pojaz­dów, par­kin­gów leśnych, jak rów­nież na tere­nie nie­ru­cho­mo­ści wspól­nych np. klat­kach scho­do­wych, win­dach czy gara­żach pod­ziem­nych, w zakła­dach pra­cy, jeże­li w pomiesz­cze­niu prze­by­wa wię­cej niż jed­na oso­ba, chy­ba, że pra­co­daw­ca posta­no­wi inaczej.

Zakry­wać usta nale­ży tak­że w budyn­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej prze­zna­czo­nych na potrze­by: admi­ni­stra­cji publicz­nej, wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści, kul­tu­ry, kul­tu reli­gij­ne­go, oświa­ty, szkol­nic­twa wyż­sze­go, nauki, wycho­wa­nia, opie­ki zdro­wot­nej, spo­łecz­nej lub socjal­nej, obsłu­gi ban­ko­wej, han­dlu, gastro­no­mii, na tar­go­wi­skach i poczcie, jak rów­nież w trak­cie spra­wo­wa­nia kul­tu religijnego.

Nato­miast mase­czek nie muszą np. nosić kie­ru­ją­cy moto­cy­klem, któ­rzy uży­wa­ją kasków ochron­nych i oso­by prze­wo­żo­ne, kie­ru­ją­cy środ­kiem trans­por­tu publicz­ne­go. Rów­nież dzie­ci są nadal z tego obo­wiąz­ku zwol­nie­nie do ukoń­cze­nia 5. roku życia.

Zakry­wać ust nie muszą tak­że oso­by z zabu­rze­nia­mi roz­wo­ju, psy­chicz­ny­mi, nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu umiar­ko­wa­nym, znacz­nym albo głę­bo­kim lub mają­ce trud­ność samo­dziel­nie to robić, oso­by z trud­no­ści z zaawan­so­wa­ny­mi scho­rze­nia­mi neu­ro­lo­gicz­nych, ukła­du odde­cho­we­go lub krą­że­nia, prze­bie­ga­ją­cych z nie­wy­dol­no­ścią odde­cho­wą lub krążenia.

Z tego obo­wiąz­ku zwol­nio­ne są oso­by pod­czas spra­wo­wa­nia kul­tu reli­gij­ne­go oraz oso­by wyko­nu­ją­ce zada­nia służ­bo­we, np. żoł­nie­rze, sędzio­wie, tre­ne­rzy oraz oso­by prze­by­wa­ją­cej na tere­nie lasu, par­ku, zie­leń­ca, ogro­du bota­nicz­ne­go, ogro­du zabyt­ko­we­go, rodzin­ne­go ogród­ka dział­ko­we­go albo pla­ży. Nie trze­ba zakła­dać masecz­ki w cza­sie jaz­dy konnej.

Zda­ją­cy egza­mi­ny np. ósmo­kla­si­sty, matu­ral­ne, potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie lub zawo­do­we, jak rów­nież oso­by prze­pro­wa­dza­ją­ce je rów­nież nie są zobo­wią­za­ni do zakry­wa­nia ust i nosa, pod warun­kiem zacho­wa­nia odle­głość pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi oso­ba­mi co naj­mniej 1,5 m.

Naka­zu zakry­wa­nia ust i nosa nie sto­su­je się rów­nież pod­czas zawie­ra­nia mał­żeń­stwa przed kie­row­ni­kiem urzę­du sta­nu cywil­ne­go albo przed duchownym.

Odkryć usta i nos może­my w celu iden­ty­fi­ka­cji lub wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści, a tak­że w związ­ku ze świad­cze­niem danej oso­bie usług, jeże­li jest to nie­zbęd­ne do ich świad­cze­nia, jak rów­nież po to, by umoż­li­wić komu­ni­ko­wa­nie się z oso­bą doświad­cza­ją­cą trwa­le lub okre­so­wo trud­no­ści w komu­ni­ko­wa­niu się lub po to, by spo­żyć posi­łek w pra­cy oraz po zaję­ciu miej­sca sie­dzą­ce­go w pocią­gu obję­tym obo­wiąz­ko­wą rezer­wa­cją miejsc, w tym posił­ków i napo­jów wyda­wa­nych na pokła­dzie pociągu.(PAP)

Autor­ka: Klau­dia Torchała

OSTATNIE